Regulaminy

Data publikacji: 22.11.2023

1. Organizator

Organizatorem niniejszej promocji “Black Friday” i jest spółka SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952.

2. Definicje

Poniżej zdefiniowane pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące nadane im znaczenie:

Bonus oznacza przyznawaną Uczestnikowi przez SeniorApp nagrodę(wyrażoną w witualnych złotówkach na zamówionie usług) określoną w zasadach danej promocji, Użytkownik może przeznaczyć otrzymany bonus, na zamówienie usług od Wykonawców oferujących swoje usługi na platformie SeniorApp;

Wykonawca – usługodawca, oznacza osobę oferującą usługi z zakresu opieki i pomocy dla Użytkowników;

Kod bonusowy/rabatowy oznacza kod udostępniony przez SeniorApp, dający Użytkownikowi możliwość skorzystania z Bonusu;

Profil oznacza profil internetowy założony przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.seniorapp.pl i/lub aplikacji mobilnej SeniorApp;

Organizator lub SeniorApp oznacza spółkę SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952. 

Promocja oznacza organizowaną i prowadzoną przez Organizatora, kampanię polegającą na przyznaniu Użytkownikom Bonusów z tytułu spełnienia przez Uczestników warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie;

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Promocji “Black Friday 2023”;

Strona internetowa oznacza stronę internetową należącą do SeniorApp znajdującą się pod adresem www.seniorapp.pl ;

Aplikacja – instalowana i uruchamiana na urządzeniach mobilnych aplikacja Seniorapp ;

Strony oznacza łącznie Uczestnika oraz SeniorApp;

Uczestnik oznacza Użytkownika, który zaakceptował niniejszy Regulamin przy pierwszym uruchomieniu aplikacji w dniu 24.11.2023 r.

Pojęcia niezdefiniowane w pkt 2. niniejszego Regulaminu, pisane w dalszej części Regulaminu z dużej litery, mają znaczenie nadane im Regulaminem korzystania z Platformy SeniorApp.

3. Postanowienia ogólne

3.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji “Black Friday”. 

3.2. Promocja jest przeznaczona dla Uczestników, którzy w okresie trwania Promocji spełnią warunki określone w pkt 4. Regulaminu.

3.3. Promocja trwa w dniu: 24.11.2023 r.

3.4. Miejscem prowadzenia Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Warunki uczestnictwa w Promocji

Uczestnikiem może być wyłącznie Użytkownik, który spełni łącznie następujące warunki:

4.1. jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

4.2. jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

4.3. jest posiadaczem Profilu;

4.4. przystąpił do Promocji w sposób wskazany w pkt 5. Regulaminu.

5. Uczestnictwo w Promocji

Klient przystępuje do Promocji poprzez:

5.1. wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu;

5.2. wyrażenie zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu przeprowadzenia Promocji.

5.3. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłany drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.3.1.  Wyrażenie zgód wskazanych w pkt 5.2 i 5.3 jest dobrowolne jednak konieczne celem wzięcia udziału w Promocji

5.4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji w następujących sytuacjach:

5.4.1. Uczestnik dopuści się naruszenia istotnych postanowień Regulaminu, w tym w szczególności poda nieprawdziwe lub nieaktualne dane osobowe lub złoży nieprawdziwe oświadczenia.

5.4.2. W przypadku rejestracji i posługiwania się numerem telefonu nie należącym do Uczestnika promocji lub posługiwania się numerem, do którego nie jest uprawniony –  Organizator ma prawo w każdym momencie zablokować konto oraz poprosić o potwierdzenie prawa do własności wskazanego/rejestrowego numeru na platformie SeniorApp. 

5.4.3 W przypadku posługiwania się przez Uczestnika promocji fikcyjnymi danymi bądź danymi osób trzecich. 

6. Zasady Promocji:

6.1. W ramach Promocji “Black Friday” Użytkownik może zamówić dowolną usługę z rabatem 90%, z wyłączeniem usług partnerskich (zakładka Więcej dla Ciebie). Standardowa wartość usługi podlegająca Promocji nie może przekroczyć 100 PLN. 

6.2. Użytkownik, w ramach Promocji “Black Friday” może zamówić tylko jedną usługę, na jeden termin (dzień). 

6.3. W przypadku, gdy Użytkownik w ramach Promocji “Black Friday” będzie próbował zamówić więcej niż jedną usługę i/lub w więcej niż jednym terminie, SeniorApp zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia i zwrócenia kwoty do Portfela Użytkownika. 

6.4. Złożenie zamówienia w ramach Promocji “Black Friday” możliwe jest jedynie w dniu 24.11.2023 r. lub do czasu wykorzystania  limitu 100 pierwszych kodów promocyjnych, lub zamówień promocyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Promocji przed upływem wskazanego terminu.   

6.5. Organizator nie gwarantuje przyjęcia zamówienia do realizacji przez Wykonawcę, ale zapewni wszelkie wsparcie ze strony aplikacji w celu znalezienia Wykonawcy celem realizacji danego rodzaju usługi.  

7. Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów

7.1. Uczestnik może składać Reklamacje dotyczące Promocji w formie:

pisemnej – osobiście w siedzibie SeniorApp lub przesyłką pocztową;

elektronicznej – na adres poczty elektronicznej – kontakt@seniorapp.pl. 

7.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez SeniorApp bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania przez SeniorApp.

7.3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt 7.2. Regulaminu, SeniorApp przekaże Uczestnikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez SeniorApp.

7.4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na adres korespondencyjny Uczestnika lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika – na adres poczty elektronicznej Uczestnika.

8. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest SeniorApp. SeniorApp będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników, o których mowa w pkt 7. Regulaminu. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Promocji oraz po jego zakończeniu do dnia upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji lub do dnia wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Twisto dostępne są na Stronie internetowej www.seniorapp.pl;

9. Postanowienia końcowe

Niniejsza Promocja jest sprzedażą premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. O ile co innego nie wynika z właściwych regulaminów, akcje promocyjne i konkursy organizowane przez SeniorApp nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej www.seniorapp.pl. SeniorApp zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez SeniorApp odpowiedniej informacji na Stronie internetowej ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu oraz poprzez przesłanie właściwej informacji na skrzynkę w aplikacji SeniorApp Uczestnika. Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie Uczestnikowi bezpłatnie na jego żądanie zgłoszone SeniorApp na adres poczty kontakt@seniorapp.pl.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Data publikacji: 22.11.2023

1. Organizator

Organizatorem niniejszej promocji “Cyber Monday 2023″” i jest spółka SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952.

2. Definicje

Poniżej zdefiniowane pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące nadane im znaczenie:

Bonus oznacza przyznawaną Uczestnikowi przez SeniorApp nagrodę(wyrażoną w witualnych złotówkach na zamówionie usług) określoną w zasadach danej promocji, Użytkownik może przeznaczyć otrzymany bonus, na zamówienie usług od Wykonawców oferujących swoje usługi na platformie SeniorApp;

Wykonawca – usługodawca, oznacza osobę oferującą usługi z zakresu opieki i pomocy dla Użytkowników;

Kod bonusowy/rabatowy oznacza kod udostępniony przez SeniorApp, dający Użytkownikowi możliwość skorzystania z Bonusu;

Profil oznacza profil internetowy założony przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.seniorapp.pl i/lub aplikacji mobilnej SeniorApp;

Organizator lub SeniorApp oznacza spółkę SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952. 

Promocja oznacza organizowaną i prowadzoną przez Organizatora, kampanię polegającą na przyznaniu Użytkownikom Bonusów z tytułu spełnienia przez Uczestników warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie;

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Promocji “Cyber Monday 2023”;

Strona internetowa oznacza stronę internetową należącą do SeniorApp znajdującą się pod adresem www.seniorapp.pl ;

Aplikacja – instalowana i uruchamiana na urządzeniach mobilnych aplikacja Seniorapp ;

Strony oznacza łącznie Uczestnika oraz SeniorApp;

Uczestnik oznacza Użytkownika, który zaakceptował niniejszy Regulamin przy pierwszym uruchomieniu aplikacji w dniu 27.11.2023 r.

Pojęcia niezdefiniowane w pkt 2. niniejszego Regulaminu, pisane w dalszej części Regulaminu z dużej litery, mają znaczenie nadane im Regulaminem korzystania z Platformy SeniorApp.

3. Postanowienia ogólne

3.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji “Cyber Monday 2023″”. 

3.2. Promocja jest przeznaczona dla Uczestników, którzy w okresie trwania Promocji spełnią warunki określone w pkt 4. Regulaminu.

3.3. Promocja trwa w dniu: 24.11.2023 r.

3.4. Miejscem prowadzenia Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Warunki uczestnictwa w Promocji

Uczestnikiem może być wyłącznie Użytkownik, który spełni łącznie następujące warunki:

4.1. jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

4.2. jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

4.3. jest posiadaczem Profilu;

4.4. przystąpił do Promocji w sposób wskazany w pkt 5. Regulaminu.

5. Uczestnictwo w Promocji

Klient przystępuje do Promocji poprzez:

5.1. wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu;

5.2. wyrażenie zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu przeprowadzenia Promocji.

5.3. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłany drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.3.1.  Wyrażenie zgód wskazanych w pkt 5.2 i 5.3 jest dobrowolne jednak konieczne celem wzięcia udziału w Promocji

5.4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji w następujących sytuacjach:

5.4.1. Uczestnik dopuści się naruszenia istotnych postanowień Regulaminu, w tym w szczególności poda nieprawdziwe lub nieaktualne dane osobowe lub złoży nieprawdziwe oświadczenia.

5.4.2. W przypadku rejestracji i posługiwania się numerem telefonu nie należącym do Uczestnika promocji lub posługiwania się numerem, do którego nie jest uprawniony –  Organizator ma prawo w każdym momencie zablokować konto oraz poprosić o potwierdzenie prawa do własności wskazanego/rejestrowego numeru na platformie SeniorApp. 

5.4.3 W przypadku posługiwania się przez Uczestnika promocji fikcyjnymi danymi bądź danymi osób trzecich. 

6. Zasady Promocji:

6.1. W ramach Promocji “Cyber Monday 2023″” Użytkownik może zamówić dowolną usługę z rabatem 50%, z wyłączeniem usług partnerskich (zakładka Więcej dla Ciebie). Standardowa wartość usługi podlegająca Promocji nie może przekroczyć 100 PLN. 

6.2. Użytkownik, w ramach Promocji “Cyber Monday 2023″” może zamówić tylko jedną usługę, na jeden termin (dzień). 

6.3. W przypadku, gdy Użytkownik w ramach Promocji “Cyber Monday 2023″” będzie próbował zamówić więcej niż jedną usługę i/lub w więcej niż jednym terminie, SeniorApp zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia i zwrócenia kwoty do Portfela Użytkownika. 

6.4. Złożenie zamówienia w ramach Promocji “Cyber Monday 2023″” możliwe jest jedynie w dniu 27.11.2023 r. lub do czasu wykorzystania  limitu 100 pierwszych kodów promocyjnych, lub zamówień promocyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Promocji przed upływem wskazanego terminu.   

6.5. Organizator nie gwarantuje przyjęcia zamówienia do realizacji przez Wykonawcę, ale zapewni wszelkie wsparcie ze strony aplikacji w celu znalezienia Wykonawcy celem realizacji danego rodzaju usługi.  

7. Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów

7.1. Uczestnik może składać Reklamacje dotyczące Promocji w formie:

pisemnej – osobiście w siedzibie SeniorApp lub przesyłką pocztową;

elektronicznej – na adres poczty elektronicznej – kontakt@seniorapp.pl. 

7.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez SeniorApp bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania przez SeniorApp.

7.3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt 7.2. Regulaminu, SeniorApp przekaże Uczestnikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez SeniorApp.

7.4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na adres korespondencyjny Uczestnika lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika – na adres poczty elektronicznej Uczestnika.

8. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest SeniorApp. SeniorApp będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników, o których mowa w pkt 7. Regulaminu. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Promocji oraz po jego zakończeniu do dnia upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji lub do dnia wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Twisto dostępne są na Stronie internetowej www.seniorapp.pl;

9. Postanowienia końcowe

Niniejsza Promocja jest sprzedażą premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. O ile co innego nie wynika z właściwych regulaminów, akcje promocyjne i konkursy organizowane przez SeniorApp nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej www.seniorapp.pl. SeniorApp zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez SeniorApp odpowiedniej informacji na Stronie internetowej ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu oraz poprzez przesłanie właściwej informacji na skrzynkę w aplikacji SeniorApp Uczestnika. Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie Uczestnikowi bezpłatnie na jego żądanie zgłoszone SeniorApp na adres poczty kontakt@seniorapp.pl.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.Cyber Monday 2023″

Archiwalne Dokumenty

Data publikacji: 01.01.2021
Data aktualizacji: 31.03.2023
Wersja: 3

Regulamin korzystania z Platformy SeniorApp.

Niniejszy regulamin określa przedmiot, zasady i warunki korzystania z Platformy SeniorApp.

I. PRZEDMIOT

Twórcą Platformy jest podmiot SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952, o kapitale zakładowym w wysokości 204 417,00 zł.

II. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. „Platforma” lub „Platforma SeniorApp” – platforma dostępna na stronie internetowej https://seniorapp.pl oraz w formie aplikacji instalowanej i uruchamianej na urządzeniach mobilnych o nazwie SeniorApp, która umożliwia osobom korzystającym z Platformy oferowanie i poszukiwanie usług z zakresu opieki i pomocy osobom potrzebującym oraz nawiązywanie kontaktów w celu zawarcia umowy w tym zakresie;
 2. „Usługa” – każda usługa oferowana i możliwa do wybrania za pośrednictwem Platformy SeniorApp z zakresu opieki i pomocy osobom potrzebującym;
 3. ”Użytkownik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która założyła Konto na Platformie SeniorApp w celu korzystania z jej możliwości, jest jego użytkownikiem („Użytkownik”). Użytkownik zlecający określone usługi w Aplikacji zwany jest dalej „Zamawiającym”, a Użytkownik, oferujący swoje usługi w ramach ogłoszenia zwany jest dalej „Wykonawcą”;
 4. „Administrator” – spółka SeniorApp spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 57/2 (90-130 Łódź), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000871282, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7252304393, REGON 387591952, kapitał zakładowy: 204.417,00  złotych; Z Administratorem można skontaktować się drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: kontakt@seniorapp.pl, poprzez Chat w aplikacji mobilnej SeniorApp oraz Platformę SeniorApp lub telefonicznie pod numerem 727207020 w dni robocze w godzinach 9-17;
 5. „Konto” – przestrzeń udostępniana Użytkownikowi Platformy, pozwalająca na korzystanie z jej możliwości. Założenie Konta jest warunkiem korzystania z Platformy SeniorApp;
 6. „Formularz Rejestracji” – pola wymagające podania przez Użytkownika informacji, co jest warunkiem koniecznym korzystania z Platformy;
 7. „Regulamin” – niniejszy dokument określający przedmiot oraz ogólne warunki i zasady korzystania z Platformy;
 8. „Zlecenie” – propozycja zawarcia umowy na wykonanie Usługi zawierająca elementy istotne Usługi tj. jej rodzaj i stawkę, składaną Wykonawcy przez Zamawiającego, zawierająca szczegóły dotyczące realizacji Usługi;
 9. „Ogłoszenie” – zaproszenie do składania Zleceń zamieszczone przez Wykonawcę na Platformie, dotyczące Usług świadczonych przez Wykonawcę;
 10. „Transakcja” – umowa, której przedmiotem jest świadczenie usługi, zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;
 11. „Treści” – wszystkie informacje, materiały, opisy zamieszczane przez Użytkowników na Platformie, w szczególności Ogłoszenia, Zlecenia, opinie, komunikaty wysyłane do innych Użytkowników;
 12. “Portfel SeniorApp” – bezpłatna funkcjonalność Konta, ułatwiająca dokonywanie płatności na Platformie;
 13. “Specjalnie dla Ciebie” – sekcja aplikacji gdzie dostępne są Usługi Partnerów;
 14. “Partner” lub “Przedsiębiorca” – przedsiębiorstwo oferujące Usługi za pośrednictwem platformy SeniorApp;
 15. “Bonus SeniorApp” – oddzielny regulamin promocji znajdujący się pod linkiem https://seniorapp.pl/regulaminy/ w zakładce Regulamin “Bonus SeniorApp”;
III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY
 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U.2020.344 z dnia 2020.03.03).
 2. Platforma SeniorApp umożliwia nawiązywanie kontaktu pomiędzy osobami poszukującymi Usług z zakresu opieki i pomocy dla osób potrzebujących oraz osobami oferującymi takie Usługi, w celu świadczenia i korzystania z Usług w obszarze opieki i pomocy osobom potrzebującym . Administrator nie jest stroną żadnej Transakcji pomiędzy Użytkownikami. W żadnym wypadku Administrator nie świadczy ani nie nabywa Usług. Administrator świadczy jedynie na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną wskazane w pkt IV ppkt 10 ułatwiające zawieranie Transakcji.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie narzędzi niezbędnych do korzystania z Platformy.
 4. Aby korzystać z Platformy muszą być spełnione następujące wymagania techniczne:
  1. posiadanie urządzenia komunikującego się z siecią Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową;
  2. posiadanie aktywnego, zarejestrowanego numeru telefonu;
  3. połączenie z siecią Internet;
  4. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej – w przypadku Użytkownika będącego Wykonawcą i/lub Zamawiającym;
  5. pobranie i zainstalowanie aplikacji – w przypadku korzystania z Platformy w formie aplikacji na urządzenia mobilne;
 5. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet oraz dbać o bezpieczeństwo i poufność używanych danych logowania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niepodjęcie przez Użytkownika odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 6. Administrator Platformy dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do niej w sposób ciągły (7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę), jednak zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia dostępu do Platformy bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników w szczególności w przypadku, gdy będzie to spowodowane awarią bądź innymi ważnymi względami technicznymi.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Platformy związane z brakiem dostępu lub ograniczeniem dostępu do sieci Internet, a także z nieprawidłowym działaniem urządzenia używanego przez Użytkownika.
IV. ZAŁOŻENIE KONTA
 1. Warunkiem korzystania z Platformy jest założenie Konta.
 2. Przystępując do założenia Konta, Użytkownik jest zobowiązany:
  1. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności oraz zaakceptować ich postanowienia;
  2. Wypełnić obowiązkowe pola Formularza Rejestracji;
 3. Wypełniając pola Formularza Rejestracji, Użytkownik oświadcza, że podaje dane prawdziwe i kompletne, a także zobowiązuje się do ich aktualizowania w celu zapewnienia ich prawidłowości przez okres, w jakim Konto będzie aktywne.
 4. Użytkownik, zakładając Konto, wyraża wolę zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Administratorem na warunkach opisanych niniejszym Regulaminem.
 5. Po przesłaniu Formularza Rejestracji, Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS na podany numer telefonu wraz z kodem weryfikacyjnym.
 6. Z chwilą wysłania Formularza Rejestracyjnego dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 7. Użytkownik ma możliwość założenia tylko jednego Konta przy wykorzystaniu danych stanowiących o jego tożsamości. Użytkownik zobowiązuje się do tego, że nie będzie tworzył Kont przy wykorzystaniu danych osób trzecich.
 8. Zalogowanie się do Konta możliwe jest przy użyciu loginu, jakim jest podany przy rejestracji numer telefonu komórkowego Użytkownika oraz po zweryfikowaniu go za pośrednictwem otrzymanego w drodze SMS kodu PIN przy każdorazowym logowaniu.
 9. W przypadku utraty lub zapomnienia loginu, odzyskanie dostępu do Konta możliwe jest drogą telefoniczną poprzez numer infolinii +48 727207020 (opłata zgodna z taryfą operatora).
 10. Za pomocą Platformy drogą elektroniczną świadczone są następujące usługi 
  1. Dodawanie Ogłoszeń – w przypadku Wykonawców;
  2. Składanie Zleceń– w przypadku Zamawiających;
  3. Zawieranie Transakcji;
  4. Dostęp do historii zawartych Transakcji;
  5. Przeglądanie Kont pozostałych Użytkowników będących Wykonawcami;
  6. Możliwość wystawienia opinii zrealizowanych Usług oraz opinii na temat drugiego Użytkownika, z którym Usługa została zrealizowana; opinia powinna odnosić się przede wszystkim do jakości wykonanej Usługi, rzetelności drugiej strony Transakcji oraz kontaktu z drugą stroną Transakcji;
  7. Możliwość przeglądania opinii wystawionych Wykonawcy, jego obszaru działania i dodatkowych informacji;
  8. Możliwość przeglądania opinii wystawionych Zamawiającemu;
  9. Wymiana komunikatów (chat) z innymi Użytkownikami – możliwa po potwierdzeniu Transakcji do czasu zrealizowania Usługi;
  10. Wymiana komunikatów (chat) z Administratorem;
  11. Możliwość kontaktu telefonicznego między Zamawiającym a Wykonawcą, możliwa po zaakceptowaniu Zlecenia przez Wykonawcę do czasu zrealizowania Usługi;
  12. Możliwość skorzystania z dostępnych Usług Partnerów w zakładce “Specjalnie dla Ciebie”;
 11. Konto Użytkownika jest ważne przez cały okres aktywnego korzystania z Platformy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta jest na czas nieokreślony. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Administratorem odstąpić od niej bez podania przyczyny. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu świadczenie usługi przez Administratora zostało rozpoczęte.
 12. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy.
 13. Administrator wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 (czternaście) dni.
 14. Użytkownik wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Administratora stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Administratora rodo@seniorapp.pl.
 15. Rozwiązanie umowy, na wniosek Użytkownika następuje co do zasady w ciągu 14 (czternastu) dni, jednak nie później niż po upływie 30 (trzydziestu) dni, jeżeli wystąpią techniczne problemy z usunięciem Konta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną równoznaczne jest z usunięciem Konta Użytkownika.
 16. Rozwiązanie umowy jest możliwe, gdy na koncie Użytkownika nie znajdują się:
  1. należności w stosunku do Platformy – saldo ujemne;
  2. środki w Portfelu SeniorApp Użytkownika – saldo dodatnie;
 17. Po usunięciu Konta, Użytkownik traci dostęp do informacji uzyskanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Platformy.
 18. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do:
  1. zablokowania Użytkownikowi możliwości zamieszczania lub usuwania opinii, Ogłoszeń i innych treści na Platformie oraz składania Zleceń;
  2. zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika, w sytuacji, gdy istnieje uzasadniona konieczność zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa Użytkowników i/lub osób trzecich, jak również w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowań wyjaśniających w związku z naruszeniami Użytkownika podczas korzystania z Platformy;
V. WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW
 1. W celu zapewnienia pełnej przejrzystości oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa Transakcji oraz bezpieczeństwa Użytkowników, Administrator posiada system weryfikacji tożsamości osób zakładających Konto na Platformie, na co Użytkownik świadomie i dobrowolnie wyraża zgodę.
 2. Podstawowa  procedura weryfikacji polega na wysłaniu na podany w Formularzu Rejestracyjnym numer telefonu wiadomości tekstowej SMS z kodem, którego wpisanie w żądane miejsce Formularza potwierdza, że Użytkownik konta posługuje się podanym numerem telefonu komórkowego. 
 3. Zważywszy na fakt, że część z Usług oferowanych za pomocą Platformy stanowi Usługi regulowane, które wymagają odpowiedniego wykształcenia, uprawnień lub kwalifikacji, Administrator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do  Wykonawcy z prośbą o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania Usług za pośrednictwem Platformy.
 4. Do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niezbędne jest zweryfikowanie tożsamości Użytkownika będącego Wykonawcą poprzez dokonanie przelewu weryfikacyjnego. Wykonawca dokonuje z konta, którego jest właścicielem, przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1,00 zł:
  1. na rachunek bankowy wskazany przez Administratora w Nest Bank SA;
  2. lub za pośrednictwem Blue Media S.A wykonując przelew internetowy;

Kwota przelewu weryfikacyjnego jest zwracana niezwłocznie na rachunek bankowy Użytkownika będącego Wykonawcą, z którego wykonano przelew. Na podstawie danych zawartych w przelewie z konta osobistego oraz danych wpisanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym, Administrator dokonuje weryfikacji tożsamości Użytkownika.

 1. Poprawne zdjęcie jest niezbędne do pomyślnego ukończenia procesu weryfikacji konta Wykonawcy. Zdjęcie Wykonawcy akceptowane przez zespół weryfikacyjny powinno: pokazywać twarz w formie rozpoznawalnej (bez okularów przeciwsłonecznych, maski) i wiarygodnej (nie szkic, nie komiks, nieautentyczny sposób przedstawienia, bez filtrów zniekształcających); ukazywać tylko jedną osobę; być wyraźne i nierozmazane.
 2. Pozytywna weryfikacja Użytkownika będącego Wykonawcą, opisana w ust. 3, 4 i 5, jest warunkiem dodawania przez Wykonawcę Ogłoszeń.
 3. W przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta Użytkownika, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Administrator może uzależnić korzystanie z Platformy od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości – dodatkowa weryfikacja może odbywać się w szczególności w sposób opisany w ust. 4.
 4. Jeżeli Użytkownik zadeklarował chęć otrzymania faktury oraz w tym celu podał dane dotyczące prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, wówczas użytkownik traktowany jest jako Przedsiębiorca.
VI. ZAWIERANIE TRANSAKCJI. WARUNKI FINANSOWE
 1. Dostęp do Platformy, założenie Konta oraz zamieszczanie Ogłoszeń są bezpłatne.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi odbywa się wyłącznie między Zamawiającym a Wykonawcą. Platforma umożliwia zawarcie umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet, Administrator nie jest jednak stroną Transakcji.
 4. Wybierając Wykonawcę i klikając „Zapłać”, Zamawiający składa Wykonawcy Zlecenie, którego przedmiotem jest Usługa.
 5. Składając Zlecenie, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty z góry stawki za Usługę.
 6. Zamawiający ma możliwość rezygnacji ze złożonego Zlecenia w czasie 5 (słownie: pięć) minut od jego złożenia bez opłaty serwisowej.
 7. Płatności  za Usługi zlecone przez Platformę można dokonać za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych oferowanego przez dostawcę Blue Media S.A. według takich możliwości opłacenia zamówienia, jakie oferuje ten dostawca; za pomocą karty kredytowej lub debetowej lub dokonując zlecenia przelewu tradycyjnego;
 8. Administrator przy umowach zawieranych za pośrednictwem Platformy przyjmuje zapłatę stawki za Usługę w imieniu Wykonawcy.  Z chwilą zapłaty stawki za Usługę Administratorowi Zamawiający zwalnia się z obowiązku zapłaty stawki za Usługę na rzecz Wykonawcy. Obowiązek zapłaty stawki za Usługę na rzecz Wykonawcy za wykonaną Usługę przechodzi wówczas na Administratora.
 9. Czas na akceptację Zlecenia to 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) minut, co oznacza, że w tym czasie Wykonawca powinien zaakceptować Zlecenie klikając “Akceptuję” lub je odrzucić, klikając „Rezygnuję”. Brak reakcji Wykonawcy rozumie się jako odrzucenie Zlecenia.
 10. Od chwili zaakceptowania przez Wykonawcę Zlecenia , aż do czasu wykonania Usługi, rezygnacja ze Zlecenia przez Zamawiającego wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Administratora opłaty serwisowej odpowiadającej 25% stawki za Usługę.
 11. W przypadku odrzucenia Zlecenia przez Wykonawcę poprzez kliknięcie „Rezygnuję”, Zlecenie traci moc, zaś cała uiszczona przez Zamawiającego stawka za Usługę zostaje zwrócona do Portfela SeniorApp Zamawiającego. 
 12. W przypadku odrzucenia Zlecenia przez Wykonawcę lub braku podjęcia decyzji w czasie 120 min przez Wykonawcę, Platforma przekazuje informację o Zleceniu do wszystkich Wykonawców świadczących daną Usługę dostępnych w danym obszarze.
 13. Stawka za Usługę nie jest większa niż pierwotna; W przypadku akceptacji Zlecenia przez Wykonawcę pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dochodzi do zawarcia Transakcji, której przedmiotem jest Usługa – na warunkach określonych w Zleceniu oraz komunikatach przekazywanych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
 14. W przypadku akceptacji Zlecenia oraz wykonania Usługi, Wykonawcy wypłacana jest stawka za wykonaną Usługę, pomniejszona o prowizję należną Administratorowi. Administrator w zamian za pośrednictwo przy zawarciu umowy o wykonanie Usługi na rzecz Zamawiającego otrzymuje prowizję, każdorazowo określoną przy Zleceniu składanym Wykonawcy, nie wyższą niż 25% stawki za Usługę.
 15. W przypadku trudności z wykonaniem Usługi, należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem i poświadczyć próbę realizacji Usługi.
 16. W przypadku niewykonania Usługi z winy Zamawiającego, stawka należna za realizację Usługi wraca do Portfela SeniorApp Zamawiającego pomniejszona o opłatę serwisową w wysokości 25% stawki należnej za realizację Usługi.
 17. Jeżeli Wykonawca nie wykonał zlecenia, stawka za Usługę wraca w całości do Portfela SeniorApp Zamawiającego, zaś Portfel Wykonawcy zostanie obciążony opłatą serwisową w wysokości 25% stawki należnej za realizację Usługi.
 18. Zakończenie realizacji Usługi jest konieczne do otrzymania przez Wykonawcę wskazanej przez niego stawki należnej za wykonanie Zlecenia. Realizacja kończy się z chwilą kliknięcia przez Zamawiającego “Zrealizowano” przy aktywnym Zleceniu oraz wystawieniu opinii.
  Wystawienie opinii nie jest konieczne, jednak dzięki niej osoby szukające pomocy lub oferujące usługi będą mogły znaleźć więcej informacji dotyczących Użytkownika, z którym zawierają Transakcję. Zamawiający ma 72 godziny od momentu upłynięcia terminu realizacji Zlecenia, aby wystawić opinię Wykonawcy. W przypadku niepotwierdzenia realizacji w tym czasie, stawka należna za wykonanie Usługi trafi do Portfela SeniorApp Wykonawcy.
 19. Nie ma możliwości edycji bądź usunięcia wystawionej ani otrzymanej opinii. Dlatego istotne jest podejmowanie przemyślanych decyzji, które są zgodne z Regulaminem Korzystania z Platformy. W przypadku, gdy wypowiedź zawiera wulgarną, obraźliwą, niezgodną z prawdą treść, która zdaniem Użytkownika narusza Regulamin Korzystania z Platformy, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
 20. Zarówno stawki za nabywane Usługi z zakresu opieki i pomocy dla osób potrzebujących, jak i prowizja nie zawierają należnych podatków, z wyłączeniem podatku VAT. Podmioty otrzymujące należności z tytułu wykonanych Usług i otrzymanych prowizji obowiązane są do dokonania we własnym zakresie stosownych rozliczeń podatkowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
VII. USŁUGA PORTFEL SENIORAPP
 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi w ramach usługi Konta bezpłatne korzystanie z usługi Portfela SeniorApp, pozwalającej na uproszczeniu rozliczeń z Administratorem, z tytułu zamówionych Usług odpłatnych. Dla uniknięcia wątpliwości, usługa Portfela SeniorApp nie stanowi usługi płatniczej a przydzielone w ramach Portfela jednostki nie stanowią pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług płatniczych.
 2. W ramach Platformy SeniorApp oraz strony www.doladowanie.seniorapp.pl Użytkownik może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Blue Media S.A.:
   1. płatności elektroniczne przelewami automatycznymi (w tym BLIK);
   2. płatności elektroniczne przelewami tradycyjnymi;
   3. karty płatnicze;
   4. przelew tradycyjny na konto bankowe należące do Administratora;
  2. dostępne formy płatności (karty płatnicze):
   1. Visa;
   2. Visa Electron;
   3. MasterCard;
   4. MasterCard Electronic;
   5. Maestro;
 3. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Administrator nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatniczym celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Wyjątkowo oraz w granicach technicznych i organizacyjnych możliwości, Administrator może jednak pomóc Użytkownikowi w wyjaśnieniu problemu. Administrator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.
 4. Korzystanie z Portfela SeniorApp odbywa się na następujących zasadach:
  1. Użytkownik powinien “doładować” Portfel SeniorApp poprzez wpłatę na rachunek Administratora środków pieniężnych w jednej z akceptowanych walut, zgodnie z informacjami podanymi w Platformie;
  2. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Administratora, Administrator przypisuje do Portfela SeniorApp danego Użytkownika sumę jednostek równą wpłaconej kwocie. Suma ta jest aktualizowana na bieżąco po każdej operacji dokonanej przez Użytkownika skutkującej zmianą jej wysokości (doładowanie skutkuje podwyższeniem sumy jednostek w Portfelu SeniorApp, zapłata za wybraną Usługę odpłatną skutkuje obniżeniem sumy jednostek w Portfelu SeniorApp);
  3. Użytkownik, wedle swego wyboru, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych metod płatności zgodnie z informacjami podanymi w procesie wyboru danej Usługi oraz poprzez dyspozycję płatności z Portfela SeniorApp;
  4. Użytkownik zachowuje pełną i wyłączną swobodę dysponowania środkami przypisanymi do jego Portfela SeniorApp przez cały okres obowiązywania umowy usługi Konta pod warunkiem, że Konto jest aktywne;
  5. W razie dokonania płatności jednostkami z Portfela SeniorApp za daną Usługę, Administrator dokonuje potrącenia stawki należnej z tytułu świadczenia danej Usługi obciążając Portfel SeniorApp Użytkownika odpowiednią kwotą (obniżenie salda);
 5. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zwrotu środków wpłaconych na poczet Portfela SeniorApp, w dowolnej wysokości nieprzekraczającej salda wyświetlanego w Portfelu SeniorApp, uwzględniającego dokonane przez Użytkownika płatności i doładowania. Żądanie to jest realizowane poprzez kliknięcie “Wypłać” w Portfelu SeniorApp, kontakt za pomocą adresu e-mail kontakt@seniorapp.pl lub pisemny z Administratorem.
 6. Zwrot środków z Portfela SeniorApp będzie dokonany bez zbędnego opóźnienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w Portfelu SeniorApp. Żądanie zwrotu środków z Portfela SeniorApp nie dotyczy środków promocyjnych (Bonusu SeniorApp) przypisanych do Konta w ramach akcji promocyjnych, konkursów oraz punktów rabatowych przyznawanych w ramach Bonusu SeniorApp. Zasady oraz obowiązki wynikające z udziału w akcjach promocyjnych zostały określone w odrębnym Regulaminie udostępnionym na stronie Administratora. Środki promocyjne są przyznawane każdorazowo w oparciu o regulamin promocji, a korzystanie z nich odbywa się na zasadach określonych w tym regulaminie Załącznikiem “Regulamin Bonus SeniorApp”.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą Administrator dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego, chyba że Administrator wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
VIII. ZACHOWANIA NIEDOZWOLONE
 1. Nie można podszywać się pod inną osobę, podawać nieprecyzyjnych informacji ani tworzyć Konta za inną osobę bez jej wyraźnej zgody.
 2. Nie można postępować w sposób niezgodny z prawem, wprowadzający w błąd, oszukańczy ani realizować nielegalnych bądź bezprawnych celów.
 3. Nie można umieszczać informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.
 4. Nie można naruszać (ani pomagać innym osobom czy zachęcać inne osoby do naruszania) niniejszego Regulaminu.
 5. Nie można robić niczego, co zakłócałoby lub utrudniałoby działanie Platformy.
 6. Nie można próbować uzyskiwać dostępu do informacji lub ich pobierać w sposób nieupoważniony.
 7. Nie można podejmować prób zakupu, sprzedaży czy przeniesienia jakiegokolwiek elementu swojego Konta ani też prób pozyskiwania, gromadzenia czy wykorzystywania danych logowania czy oznaczeń od innych Użytkowników.
 8. Nie można publikować prywatnych lub poufnych informacji ani dopuszczać się naruszeń praw innych osób, w tym praw własności intelektualnej.
 9. Nie można umożliwiać osobom trzecim dostępu do Platformy. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest Użytkownik, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie.
 10. Nie można zamawiać Zleceń u członków rodziny, u Wykonawców świadczących Usługi pod tym samym adresem oraz/lub potwierdzać wykonania Zlecenia w nierealnym czasie (przed upływem czasu założonego na wykonanie danej Usługi) od złożenia zamówienia. 
 11. Nie można wykonywać Usług u członków rodziny, u Zamawiających mieszkających pod tym samym adresem co Wykonawca oraz/lub potwierdzać wykonanie Zlecenia w nierealnym czasie (przed upływem czasu założonego na wykonanie danej Usługi) od złożenia zamówienia.
IX. TREŚCI UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik może publikować Treści spełniające łącznie następujące kryteria:
  1. Użytkownikowi przysługują prawa do Treści – w szczególności prawo autorskie;
  2. Treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym nie naruszają praw do wizerunku i dóbr osobistych osób trzecich;
  3. Treści nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami;
  4. Treści zawierają prawdziwe informacje dotyczące Użytkownika;
 2. Zamieszczane przez Użytkowników Ogłoszenia powinny odzwierciedlać rzeczywisty zamiar świadczenia Usług – w przypadku Wykonawców oraz rzeczywisty zamiar i zapotrzebowanie skorzystania z Usług i Zleceń – w przypadku Zamawiających.
 3. Zabrania się Użytkownikom Platformy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, postępowania w sposób niezgodny z prawem, wprowadzający w błąd, oszukańczy oraz mający na celu zrealizowanie nielegalnych bądź bezprawnych celów. W szczególności treść Ogłoszeń oraz Zleceń zamieszczanych przez Użytkowników nie może być niezgodna z prawdą i wprowadzająca w błąd.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone na jego Koncie, a także treści umieszczane przez Użytkownika w opiniach dotyczących pozostałych Użytkowników, w korespondencji z innymi Użytkownikami, a także za wszelkie inne treści umieszczone na Platformie.
 5. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych treści. W razie uniemożliwienia przez Administratora dostępu do Treści z powodu otrzymania urzędowego zawiadomienia o ich bezprawnym charakterze, Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do umieszczonych przez niego treści, które zostały usunięte na skutek otrzymanego zawiadomienia.
 6. W razie uzasadnionego podejrzenia, że Treści naruszają postanowienia Regulaminu, Administrator może usunąć takie Treści. W takim przypadku Administrator niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści i umożliwia mu złożenie stosownych wyjaśnień. W przypadku, gdy podejrzenie naruszenia Regulaminu okaże się bezzasadne, Administrator przywróci dostęp do Treści. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do umieszczonych przez niego Treści, które zostały usunięte na zasadach określonych w niniejszym punkcie.
X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
 1. Administrator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń, Zleceń oraz opinii nie ingerując w ich formę i treść, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność danych podanych w Ogłoszeniu, Zleceniu oraz komunikatach wysyłanych pomiędzy Użytkownikami, a także za zdolność Użytkowników do realizacji Transakcji.
 3. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem lub Zleceniem.
XI. DANE OSOBOWE

Korzystanie z Platformy wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Platformy.

Informacje odnośnie do celów, podstaw prawnych przetwarzania, czasu przechowywania danych osobowych oraz praw przysługujących podmiotom wraz z informacją odnośnie do możliwości ich realizacji znajdują się w Polityce Prywatności, a także w klauzulach informacyjnych, podawanych Użytkownikom podczas zbierania od nich danych osobowych.

XII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Administrator jest jedynym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do Platformy, jej Treści (w szczególności tekstów, zdjęć, projektów, logo, wideo, dźwięków, danych, elementów graficznych) oraz oprogramowania i baz danych zapewniających ich działanie.
 2. Administrator udziela Użytkownikowi niewyłącznego, osobistego i niezbywalnego prawa do korzystania z Platformy, jedynie do jego własnego użytku osobistego, w celach niehandlowych i zgodnie z przedmiotem działania Platformy.
 3. Użytkownik nie może wykorzystywać Platformy oraz zamieszczanych w niej Treści w jakichkolwiek innych celach niż określonych przez Administratora. W szczególności, Użytkownik nie ma prawa do:
  1. reprodukowania, modyfikowania, adaptowania, dystrybucji, publicznego przedstawiania i rozpowszechniania Platformy oraz zamieszczanych w niej treści, bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej zgody Administratora;
  2. ekstrakcji lub podejmowania prób ekstrakcji (w szczególności przy wykorzystaniu jakichkolwiek robotów pozyskujących dane lub innych podobnego rodzaju narzędzi wykorzystywanych w celu zbierania danych) istotnej części danych zamieszczonych na Platformie;
XIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych elektronicznie za pomocą Platformy wyłącznie w formie pisemnej.
 2. Reklamacja może zostać doręczona Administratorowi w dowolny sposób, w szczególności pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora lub listownie na adres siedziby Administratora.
 3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację lub nazwę Przedsiębiorcy, w imieniu którego składana jest reklamacja, numer telefonu, przyczynę i opis sytuacji związanej z reklamacją.
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Administrator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji.
 6. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, Administrator powiadomi Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 7. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr.
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.
 2. Regulamin dostępny jest w aplikacji mobilnej, a także za na stronie internetowej https://seniorapp.pl – w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. 
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W takim przypadku Administrator udostępni tekst jednolity nowego regulaminu poprzez publikację w witrynie internetowej Platformy oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail/sms informacyjny na adresy podane przez Użytkowników. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 14 (słownie: czternastu) dni od daty udostępnienia informacji o zmianie Regulaminu na Platformie.
 4. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Użytkownicy mają prawo do zaprzestania korzystania z usług Platformy, co mogą uczynić poprzez wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. Prawo to mogą zrealizować w ciągu 14 dni (słownie: czternastu) od otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu.
 5. Administrator oświadcza, iż zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń bezpieczeństwa usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.
 6. Prawem właściwym dla spraw związanych korzystaniem z Platformy jest prawo polskie a sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem Platformy a jej Użytkownikami związanych z korzystaniem z Platformy, jest sąd właściwy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 1. Organizator

Organizatorem niniejszego Regulaminu promocji „Bonus z SeniorApp” jest spółka SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952, o kapitale zakładowym w wysokości 204 417,00 zł.

 1. Definicje

Poniżej zdefiniowane pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące nadane im znaczenie:

Bonus lub kod bonusowy oznacza przyznawaną Uczestnikowi przez SeniorApp nagroda (wyrażona w witualnych złotówkach lub zniżce procentowej na zamówionie usług) określonej w zasadach danej promocji, przeznaczonaych na zamówienie usług dla Klienta względem Opiekunów oferujących swoje usługi na platformie SeniorApp wynikających z zawartej pomiędzy Stronami Umowy z SeniorApp;

Opiekun – usługodawca, oznacza osobę oferującą usługi z zakresu opieki i pomocy dla Użytkowników;

Kod bonusowy oznacza kod udostępniony przez SeniorApp lub partnerów dający Użytkownikowi możliwość skorzystania z Bonusu;

Profil oznacza profil internetowy założony przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.seniorapp.pl i/lub aplikacji mobilnej SeniorApp;

Organizator lub SeniorApp oznacza spółkę SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952, o kapitale zakładowym w wysokości 150 000,00 zł. 

Promocja oznacza organizowaną i prowadzoną przez Organizatora, polegającą na przyznaniu Użytkownikom Bonusów z tytułu spełnienia przez Uczestników warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie;

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Promocji „Bonus z SeniorApp”;

Strona internetowa oznacza stronę internetową należącą do SeniorApp znajdującą się pod adresem www.seniorapp.pl ;

Aplikacja – instalowana i uruchamiana na urządzeniach mobilnych, umożliwia korzystanie z aplikacji SeniorApp;

Strony oznacza łącznie Uczestnika oraz SeniorApp;

Uczestnik oznacza Użytkownika, który zaakceptował niniejszy Regulamin.

Pojęcia niezdefiniowane w pkt 2. niniejszego Regulaminu, pisane w dalszej części Regulaminu z dużej litery, mają znaczenie nadane im Regulaminie korzystania z Platformy SeniorApp.

 1. Postanowienia ogólne
  3.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji pod nazwą Bonus z SeniorApp”

3.2. Promocja jest przeznaczona dla Uczestników, którzy w okresie trwania Promocji spełnią warunki określone w pkt 4. Regulaminu.

3.3. Promocja trwa od dnia 6 kwietnia 2021 roku do odwołania.

3.4. Miejscem prowadzenia Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Warunki uczestnictwa w Promocji

Uczestnikiem może być wyłącznie Użytkownik, który spełni łącznie następujące warunki:

4.1. jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

4.2. jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

4.3. jest posiadaczem Profilu;

4.4. przystąpił do Promocji w sposób wskazany w pkt 5.1 Regulaminu.

5. Uczestnictwo w Promocji

Klient przystępuje do Promocji poprzez:

5.1. wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu na etapie zakładania Profilu;

5.2. wyrażenie zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu przeprowadzenia Promocji.

5.3. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłany drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.4 wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

5.5. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji w następujących sytuacjach:

5.5.1. Uczestnik dopuści się naruszenia istotnych postanowień Regulaminu, w tym w szczególności poda nieprawdziwe lub nieaktualne dane osobowe lub złoży nieprawdziwe oświadczenia.

5.5.2 W przypadku rejestracji i posługiwania się numerem telefonu nie należącym do Uczestnika promocji lub posługiwania się numerem, do którego nie jest uprawniony –  Organizator ma prawo w każdy momencie zablokować konto oraz poprosić o potwierdzenie prawa do własności wskazanego/rejestrowego numeru na platformie SeniorApp. 

5.5.3 W przypadku posługiwania się przez Uczestnika promocji fikcyjnymi danymi bądź danymi osób trzecich. 

5.5.4 W przypadku przekazywania praw przez Uczestnika promocji do uzyskanego Bonusu na osoby trzecie. 

5.6. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Promocji, Uczestnik traci prawo do Bonusu.

5.7. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Promocji poprzez oświadczenie o rezygnacji złożone Organizatorowi. W przypadku rezygnacji Uczestnik traci prawo do ewentualnego Bonusu.

5.8 Uczestnik może w każdej chwili wycofać prawo do w/w zgód (otrzymywanie informacji handlowych,    kontakt SeniorApp), tracąc prawo do otrzymanych Bonusów.

6. Zasady nabywania prawa do Bonusu:

6.1. Uczesnik nabywa prawo do Bonusu, jeżeli w okresie trwania Promocji spełni następujące warunki:

6.1.1. jest Uczestnikiem w rozumieniu pkt 4.1.1 – 4.1.5 Regulaminu; przystąpił do Promocji zgodnie z pkt 5.1 Regulaminu i w okresie trwania Promocji nie zrezygnował z udziału w Promocji;

6.1.2. w okresie trwania Promocji nie usunął Profilu;

6.1.3. w okresie trwania Promocji nie wycofał zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu przeprowadzenia Promocji, ani nie wniósł sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych.

6.2 uczestnik, który usunie Profil lub wycofa zgodny marketingowe, traci prawo do otrzymanych Bonusów, bez prawa do rekompensaty. 

7. Kody Bonusowe:

7.1. W przypadku spełnienia przez Uczestnika warunków wskazanych w pkt 6.1 Regulaminu, SeniorApp udostępni Uczestnikowi możliwość korzystania z Kodów na zasadach określonych w punktach: 7.2. – 7.7.

7.2. Kod bonusowy umożliwiają Uczestnikowi możliwość korzystania z Bonusów, t. j.  możliwość dokonania za pośrednictwem Bonusów zamówienia usług ofertowanych przez Opiekunów SeniorApp, za nie mniej niż wartość otrzymanego kodu bonusowego.

7.3. W przypadku zamówienia usług o wartości wyższej niż otrzymany kod bonusowy, Użytkownik jest zobligowany do uiszczenia pozostałej opłaty za zamówioną usługę ze środków własnych. 

7.4. Uczestnik ma możliwość skorzystania z danego Bonusu do upłynięcia terminu ważności aktywnego Kodu bonusowego.

7.5. Klient korzysta z Kodu Bonusowego za pośrednictwem Profilu poprzez wprowadzenie otrzymanego kodu przez stronę internetową lub aplikację SeniorApp w zakładce PROMOCJE za pośrednictwem przycisku WPROWADŹ KOD. 

7.6. W wyniku skorzystania przez Uczestnika z danego Kodu Bonusowego, SeniorApp przyzna równowartość otrzymanego Kodu bonusowego w ramach środków promocyjnych z przeznaczeniem wyłącznie na zamawianie usług u Opiekunów dostępnych w aplikacji SeniorApp , przy czym każdorazowa wysokość Bonusu wskazana będzie w danym Kodzie promocyjnym lub w opisie dotyczącym danego Kodu promocyjnego;

7.7 Realizacja przyznanego kodu Bonusowego jest możliwa każdorazowo w momencie zamówienia usługi, w module PŁATNOŚCI / AKTYWNE KODY.

7.8. Użytkownik ma prawo do skorzystania tylko z jednego kodu bonusowego przy jednym zamówieniu. 

7.7. Uczestnik może korzystać z danego Bonusu na następujących zasadach:

7.7.1. jednokrotnie, co oznacza, że po wykorzystaniu danego Bonusu, nie będzie możliwe ponowne doładowanie o wartość Kodu bonusowego;

7.7.2. środki przysługujące Uczestnikowi nie mogą zostać wykorzystane w inny sposób niż zamówienie usług w aplikacji SeniorApp. Uczestnikowi nie przysługuje w stosunku do SeniorApp roszczenie o wypłatę lub przekazanie równowartości Bonusu w formie gotówkowej, jak również prawo do przelewu (przeniesienia) prawa do Bonusu na osobę trzecią.

7.7.3. Bonus dla Uczestnika stanowi nagrodę w ramach sprzedaży premiowej organizowanej i przeprowadzanej przez SeniorApp, w związku z czym Bonus, jeżeli jego jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 2000 złotych, będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7.7.4.  Środki przysługujące Uczestnikowi z tytułu Bonusu, zostaną przypisane do użytkownika w ciągu maksmalnie 3 dni roboczych. 

7.7.5. Środki przysługujące Uczestnikowi z tytułu Bonusu wygasają:

 • w przypadku, o którym mowa w pkt 7.6 Regulaminu, t. j. wykorzystania na skutek zamówienia usług ofertowanych przez Opiekunów w SeniorApp;
 • po upływie terminu wskazanego w pkt 7.4 Regulaminu;
 • w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia lub odstąpienia przez Uczestnika od Umowy.

8. Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów

8.1. Uczestnik może składać Reklamacje dotyczące Promocji w formie:

pisemnej – osobiście w siedzibie SeniorApp lub przesyłką pocztową;

elektronicznej – na adres poczty elektronicznej – kontakt@seniorapp.pl

8.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez SeniorApp bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania przez SeniorApp.

8.3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt 8.2. Regulaminu, SeniorApp przekaże Uczestnikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez SeniorApp.

8.4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na adres korespondencyjny Uczestnika lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika – na adres poczty elektronicznej Uczestnika.

 1. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest SeniorApp. SeniorApp będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników, o których mowa w pkt 8. Regulaminu. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Promocji oraz po jego zakończeniu do dnia upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji lub do dnia wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Twisto dostępne są na Stronie internetowej www.seniorapp.pl;

10. Postanowienia końcowe

Niniejsza Promocja jest sprzedażą premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. O ile co innego nie wynika z właściwych regulaminów, akcje promocyjne i konkursy organizowane przez SeniorApp nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej www.seniorapp.pl. SeniorApp zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez SeniorApp odpowiedniej informacji na Stronie internetowej ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu oraz poprzez przesłanie właściwej informacji na skrzynkę w aplikacji SeniorApp Uczestnika. Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie Uczestnikowi bezpłatnie na jego żądanie zgłoszone SeniorApp na adres poczty kontakt@seniorapp.pl.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Data wprowadzenia: 18.01.2023 r.

Wersja: 1

1. Organizator

Organizatorem niniejszej promocji “SeniorApp z Orange” jest spółka SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952. działająca we współpracy z Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-326) Al. Jerozolimskie 160, wpisana do KRS pod numerem 0000010681, NIP: 5260250995, operator sieci Orange, zwana dalej: „Orange”.

2. Definicje

Poniżej zdefiniowane pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące nadane im znaczenie:

Kod rabatowy oznacza przyznawaną Uczestnikowi programu “Środy z Mój Orange” przez SeniorApp zniżkę procentową w wysokości 20% na zamówienie usługi dostępnej na platformie SeniorApp

Pracownik Organizatora – osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, lub umowy cywilnoprawnej u Organizatora, jak również podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora

Opiekun – usługodawca, oznacza osobę oferującą usługi z zakresu opieki i pomocy dla Użytkowników;

Profil oznacza profil internetowy założony przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.seniorapp.pl i/lub aplikacji mobilnej SeniorApp;

Organizator lub SeniorApp oznacza spółkę SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952.

Promocja oznacza organizowaną i prowadzoną przez Organizatora, kampanię polegającą na przyznaniu Użytkownikom Kodów Rabatowych z tytułu spełnienia przez Uczestników warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie;

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Promocji “SeniorApp z Orange”;

Strona internetowa oznacza stronę internetową należącą do SeniorApp znajdującą się pod adresem www.seniorapp.pl ;

Aplikacja oznacza zainstalowaną na urządzeniu mobilnym aplikację SeniorApp ;

Platforma lub Platforma SeniorApp – platforma dostępna na stronie internetowej https://seniorapp.pl oraz w formie aplikacji instalowanej i uruchamianej na urządzeniach mobilnych o nazwie SeniorApp, która umożliwia osobom korzystającym z Platformy oferowanie usług z zakresu opieki i pomocy osobom potrzebującym, poszukiwanie usług z zakresu opieki i pomocy osobom potrzebującym oraz nawiązywanie kontaktów w celu zawarcia umowy w tym zakresie;

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założyła Konto na Platformie w celu korzystania z jej możliwości; Użytkownik, zakładając Konto potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

Strony oznacza łącznie Uczestnika oraz SeniorApp;

Uczestnik oznacza osobę, która zaakceptowała regulamin programu “Środy z Mój Orange” w ramach którego przyznawane są Kody Rabatowe na usługi w aplikacji SeniorApp oraz Regulamin Promocji SeniorApp z Orange.

Pojęcia niezdefiniowane w pkt 2. niniejszego Regulaminu, pisane w dalszej części Regulaminu z dużej litery, mają znaczenie nadane im Regulaminem korzystania z Platformy SeniorApp.

3. Postanowienia ogólne

3.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji “SeniorApp z Orange”.

3.2. Promocja jest przeznaczona dla Uczestników, którzy w okresie trwania Promocji spełnią warunki określone w pkt 4. Regulaminu.

3.3. Promocja trwa w terminie 18.01.2023 r. – 01.02.2023 r. przy czym Kody Rabatowe są przyznawane w aplikacji Mój Orange w terminie od 18.01.2023 do 24.01.2023, a mogą być wykorzystane na platformie SeniorApp w terminie od 18.01.2023 do 1.02.2023.

3.4. Miejscem prowadzenia Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Warunki uczestnictwa w Promocji

Uczestnikiem może być wyłącznie Użytkownik, który spełni łącznie następujące warunki:

4.1. jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

4.2. jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

4.3. jest posiadaczem Profilu;

4.4. przystąpił do Promocji w sposób wskazany w pkt 5. Regulaminu.

4.5. W Promocji nie mogą brać udziału Pracownicy i członkowie rodziny Pracowników. Organizatora;.

5. Uczestnictwo w Promocji

Uczestnik przystępuje do Promocji poprzez:

5.1. wzięcie udziału w programie organizowanym przez Orange “Środy z Mój Orange”,

5.2  wyrażenie zgodyd na treść niniejszego Regulaminu;

5.2. wyrażenie zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu przeprowadzenia Promocji.

5.3. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłany drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.3.1.  Wyrażenie zgód wskazanych w pkt 5.2 i 5.3 jest dobrowolne jednak konieczne celem wzięcia udziału w Promocji

5.4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji w następujących sytuacjach:

5.4.1. Uczestnik dopuści się naruszenia istotnych postanowień Regulaminu, w tym w szczególności poda nieprawdziwe lub nieaktualne dane osobowe lub złoży nieprawdziwe oświadczenia.

5.4.2. W przypadku rejestracji i posługiwania się numerem telefonu nie należącym do Uczestnika promocji lub posługiwania się numerem, do którego nie jest uprawniony –  Organizator ma prawo w każdym momencie zablokować konto oraz poprosić o potwierdzenie prawa do własności wskazanego/rejestrowego numeru na platformie SeniorApp.

5.4.3 W przypadku posługiwania się przez Uczestnika promocji fikcyjnymi danymi bądź danymi osób trzecich.

6.Zasady Promocji:

6.1. W ramach Promocji “SeniorApp z Mój Orange” Uczestnik może zamówić dowolną usługę o 20% taniej, z wyłączeniem usług partnerskich (zakładka CHCĘ WIĘCEJ na Platformie). Maksymalna wartość zamówienia podlegającego Promocji nie może przekroczyć 300 PLN, maksymalna wartość zniżki to 60 zł

6.2. Uczestnik, w ramach Promocji “SeniorApp z Mój Orange” może zamówić tylko jedną usługę.

6.3. Realizacja przyznanego kodu rabatowego jest możliwa w zakładce “Promocje” lub w momencie zamówienia usługi w module PŁATNOŚCI/AKTYWNE KODY.

6.4. Złożenie zamówienia w ramach Promocji “SeniorApp z Mój Orange” możliwe jest jedynie w terminie 18.01.2023 r. – 01.02.2023 r.

6.5 Uczestnik ma prawo do skorzystania tylko z jednego Kodu Rabatowego przy jednym zamówieniu.

6.5. Organizator nie gwarantuje przyjęcia zamówienia do realizacji przez Opiekuna, ale zapewni wszelkie wsparcie ze strony aplikacji w celu znalezienia innego Opiekuna celem realizacji danego rodzaju usługi. 

7. Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów

7.1. Uczestnik może składać Reklamacje dotyczące Promocji w formie:

pisemnej – osobiście w siedzibie SeniorApp lub przesyłką pocztową;

elektronicznej – na adres poczty elektronicznej – kontakt@seniorapp.pl.

7.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez SeniorApp bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania przez SeniorApp.

7.3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt 7.2. Regulaminu, SeniorApp przekaże Uczestnikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez SeniorApp.

7.4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na adres korespondencyjny Uczestnika lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika – na adres poczty elektronicznej Uczestnika.

8. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest SeniorApp. SeniorApp będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników, o których mowa w pkt 7. Regulaminu. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Promocji oraz po jego zakończeniu do dnia upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji lub do dnia wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez SeniorApp dostępne są na Stronie internetowej www.seniorapp.pl;

9. Postanowienia końcowe

Niniejsza Promocja jest sprzedażą premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. O ile co innego nie wynika z właściwych regulaminów, akcje promocyjne i konkursy organizowane przez SeniorApp nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej www.seniorapp.pl. SeniorApp zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez SeniorApp odpowiedniej informacji na Stronie internetowej ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu oraz poprzez przesłanie właściwej informacji na skrzynkę w aplikacji SeniorApp Uczestnika. Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie Uczestnikowi bezpłatnie na jego żądanie zgłoszone SeniorApp na adres poczty kontakt@seniorapp.pl.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Data publikacji: 01.01.2021

Data aktualizacji: 01.07.2022

Wersja: 2

Regulamin korzystania z Platformy SeniorApp.

Niniejszy regulamin określa przedmiot, zasady i warunki korzystania z Platformy SeniorApp.
 1. PRZEDMIOT
Twórcą platformy wyszukiwania zleceń jest podmiot SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952, o kapitale zakładowym w wysokości 204 417,00 zł.
 1. DEFINICJE
 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1. „Platforma” lub „Platforma SeniorApp” – platforma dostępna na stronie internetowej https://seniorapp.pl oraz w formie aplikacji instalowanej i uruchamianej na urządzeniach mobilnych o nazwie SeniorApp, która umożliwia osobom korzystającym z Platformy oferowanie usług z zakresu opieki i pomocy osobom potrzebującym , poszukiwanie usług z zakresu opieki i pomocy osobom potrzebującym  oraz nawiązywanie kontaktów w celu zawarcia umowy w tym zakresie;
  2. „Usługa” – każda usługa oferowana i możliwa do wybrania za pośrednictwem Platformy SeniorApp z zakresu opieki i pomocy osobom potrzebującym;
  3. „Użytkownik” – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założyła Konto na Platformie w celu korzystania z jej możliwości; Użytkownik, zakładając Konto potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. „Senior” lub “Klient”– użytkownik – osoba poszukująca usług z zakresu opieki i pomocy osobom potrzebującym;
  5. „Opiekun” – użytkownik – osoba oferująca usługi z zakresu opieki i pomocy dla osób potrzebujących;
  6. „Rodzina Seniora” – użytkownik – członek rodziny lub osoba sprawująca opiekę nad osobą poszukującą usług z zakresu opieki i pomocy osobom potrzebującym;
  7. „Administrator Platformy” – spółka SeniorApp spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 57/2 (90-130 Łódź), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000871282, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7252304393, REGON 387591952, kapitał zakładowy: 204.417,00  złotych; Z Administratorem można skontaktować się drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: kontakt@seniorapp.pl, poprzez Chat „WSPARCIE” w aplikacji mobilnej SeniorApp oraz Platformę SeniorApp;
  8. „Rola” – określenie grupy w ramach, której Użytkownik chce korzystać z Platformy, mogą to być grupy wymienione w ppkt: d, e i f. Użytkownik może pełnić różne Role tj. przy jednej Usłudze może być Opiekunem, a przy innej Seniorem lub Rodziną Seniora;
  9. „Konto” lub “Profil”– przestrzeń udostępniana Użytkownikowi Platformy, pozwalająca na korzystanie z jej możliwości. Założenie Konta jest warunkiem korzystania z Platformy SeniorApp;
  10. „Formularz Rejestracji” – pola wymagające podania przez Użytkownika informacji, co jest warunkiem koniecznym korzystania z Platformy;
  11. „Wymagania Techniczne” – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Platformy SeniorApp;
  12. „Regulamin” – niniejszy dokument określający przedmiot oraz ogólne warunki i zasady korzystania z Platformy;
  13. „Oferta” – propozycja zawarcia umowy na wykonanie Usługi zawierająca elementy istotne Usługi tj. jej rodzaj i cenę, składana Opiekunowi przez Seniora lub Rodzinę Seniora, zawierająca szczegóły dotyczące realizacji Usługi;
  14. „Ogłoszenie” – zaproszenie do negocjacji lub do składania Ofert zamieszczone przez Opiekuna w Platformie, dotyczące Usług świadczonych przez Opiekuna, umożliwiające Seniorowi lub Rodzinie Seniora odnalezienie i wybór Opiekuna świadczącego poszukiwane przez Seniora lub Rodzinę Seniora Usługi;
  15. „Transakcja” – umowa, której przedmiotem jest świadczenie usługi, zawarta pomiędzy Opiekunem a Seniorem albo Opiekunem a Rodziną Seniora;
  16. „Treści” – wszystkie informacje, materiały, opisy zamieszczane przez Użytkowników w Platformie, w szczególności Ogłoszenia, Oferty, oceny, opinie, komunikaty wysyłane do innych Użytkowników.
  17. “Portfel SeniorApp” lub “Wirtualny Portfel SeniorApp ” – bezpłatna funkcjonalność Konta opisana w Regulaminie, ułatwiająca dokonywanie płatności na rzecz Administratora.
  18. “Chcę więcej” – sekcja aplikacji gdzie dostępne są Usługi Partnerów. 
  19. “Partner” – przedsiębiorstwo oferujące Usługi za pośrednictwem platformy SeniorApp.
III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY
 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U.2020.344 z dnia 2020.03.03).
 2. Platforma SeniorApp umożliwia nawiązywanie kontaktu pomiędzy osobami poszukującymi usług z zakresu opieki i pomocy dla osób potrzebujących  oraz osobami oferującymi takie usługi, w celu świadczenia i korzystania z usług w obszarze opieki i pomocy osobom potrzebującym . Administrator nie jest stroną żadnej Transakcji pomiędzy Użytkownikami. W żadnym wypadku Administrator nie świadczy ani nie nabywa Usług. Administrator świadczy jedynie na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną wskazane w pkt III ppkt 10 ułatwiające zawieranie Transakcji.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie środków technicznych niezbędnych do korzystania z Platformy.
 4. Aby korzystać z Platformy muszą być spełnione następujące Wymagania Techniczne:
  1. posiadanie urządzenia komunikującego się z siecią Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową;
  2. posiadanie aktywnego, zarejestrowanego numeru telefonu;
  3. połączenie z siecią Internet;
  4. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej – w przypadku Użytkownika będącego Opiekunem i/lub Seniorem;
  5. pobranie i zainstalowanie aplikacji – w przypadku korzystania z Platformy w formie aplikacji na urządzenia mobilne;
 5. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet oraz dbać o bezpieczeństwo i poufność używanych danych logowania.
 6. Administrator Platformy dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do niej w sposób ciągły (7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę), jednak zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia dostępu do Platformy bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników w szczególności w przypadku, gdy będzie to spowodowane awarią bądź innymi ważnymi względami technicznymi.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Platformy związane z brakiem dostępu lub ograniczeniem dostępu do sieci Internet, a także z nieprawidłowym działaniem urządzenia używanego przez Użytkownika.
 1. ZAŁOŻENIE KONTA
 1. Warunkiem korzystania z Platformy jest założenie Konta.
 2. Przystępując do założenia Konta, Użytkownik jest obowiązany:
  1. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść;
  2. Wybrać odpowiednią Rolę co oznacza, że powinien określić czy za pośrednictwem Platformy będzie oferował usługi z zakresu opieki i pomocy dla osób potrzebujących , czy też poszukuje usług z zakresu opieki i pomocy dla osób potrzebujących. Rola wybrana przez Użytkownika przy zakładaniu Konta nie jest przypisana do Użytkownika na stałe – Użytkownik może w każdym czasie wstąpić w inną Rolę z zastrzeżeniem, że Rola Opiekuna wymaga dodatkowej weryfikacji.
  3. W zależności od wyboru dokonanego zgodnie z opisem z pkt. b – wypełnić co najmniej obowiązkowe pola Formularza rejestracji;
 3. Wypełniając pola Formularza rejestracji, Użytkownik oświadcza, że podaje dane prawdziwe i kompletne, a także zobowiązuje się do ich aktualizowania w celu zapewnienia ich prawidłowości przez okres, w jakim Konto będzie aktywne.
 4. Użytkownik, zakładając Konto, wyraża wolę zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Administratorem na warunkach opisanych niniejszym Regulaminem.
 5. Po przesłaniu Formularza Rejestracji, Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS na podany numer telefonu wraz z kodem weryfikacyjnym.
 6. Z chwilą wysłania Formularza Rejestracyjnego dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 7. Użytkownik ma możliwość założenia tylko jednego Konta przy wykorzystaniu danych stanowiących o jego tożsamości. Użytkownik zobowiązuje się do tego, że nie będzie tworzył Kont przy wykorzystaniu danych osób trzecich.
 8. Zalogowanie się do Konta możliwe jest przy użyciu loginu, jakim jest podany przy rejestracji numer telefonu mobilnego Użytkownika oraz po zweryfikowaniu go za pośrednictwem otrzymanego w drodze SMS kodu PIN przy każdorazowym logowaniu.
 9. W przypadku utraty lub zapomnienia loginu, odzyskanie dostępu do Konta możliwe jest drogą telefoniczną poprzez numer infolinii +48 727207020 (opłata zgodna z taryfą operatora).
 10. Za pomocą Platformy świadczone są następujące usługi (świadczone drogą elektroniczną)
  1. Dodawanie Ogłoszeń – w przypadku Opiekunów;
  2. Kierowanie Ofert nabycia Usługi – w przypadku Seniorów oraz Rodziny Seniora;
  3. Zawieranie Transakcji;
  4. Dostęp do historii zawartych Transakcji;
  5. Przeglądanie Kont pozostałych Użytkowników będących Opiekunami;
  6. Możliwość dokonania oceny zrealizowanych Usług oraz oceny drugiego Użytkownika, z którym Usługa została zrealizowana, poprzez wypełnienie dostępnych na Koncie ankiet, kwestionariuszy lub możliwości pozostawienia recenzji; Ocena powinna odnosić się przede wszystkim do jakości wykonanej Usługi, rzetelności drugiej strony Transakcji oraz kontaktu z drugą stroną Transakcji;
  7. Możliwość przeglądania ocen i komentarzy udzielonych Opiekunowi, jego obszaru działania i dodatkowych informacji;
  8. Możliwość przeglądania ocen i komentarzy udzielonych Seniorowi lub Rodzinie Seniora;
  9. Wymiana komunikatów (chat) z innymi Użytkownikami – możliwa po potwierdzeniu transakcji, której przedmiotem jest Usługa do czasu zrealizowania Usługi;
  10. Wymiana komunikatów (chat) z Administratorem;
  11. Możliwość kontaktu telefonicznego między Seniorem lub Rodziną Seniora a Opiekunem, możliwa po przyjęciu Oferty Seniora lub Rodziny Seniora przez Opiekuna, do czasu zrealizowania Usługi.
  12. Możliwość skorzystania z dostępnych Usług Partnerów w zakładce “Chcę więcej”
 11. Konto Użytkownika jest ważne przez cały okres aktywnego korzystania z Platformy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta jest na czas nieokreślony. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Administratorem odstąpić od niej bez podania przyczyny. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu świadczenie usługi przez Administratora zostało rozpoczęte.
 12. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy.
 13. Administrator wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 (czternaście) dni.
 14. Użytkownik wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Administratora stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Administratora rodo@seniorapp.pl.
 15. Rozwiązanie umowy, na wniosek Użytkownika następuje co do zasady w ciągu 14 (czternastu) dni, jednak nie później niż po upływie 30 (trzydziestu) dni, jeżeli wystąpią techniczne problemy z usunięciem Konta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną równoznaczne jest z usunięciem Konta Użytkownika.
 16. Rozwiązanie umowy jest możliwe, gdy na koncie Użytkownika nie znajdują się:
  1. należności w stosunku do Platformy – saldo ujemne
  2. środki w Portfelu SeniorApp Użytkownika – saldo dodatnie
 17. Po usunięciu Konta, Użytkownik traci dostęp do informacji uzyskanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Platformy.
 18. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do:
  1. zablokowania Użytkownikowi zamieszczania lub usuwania recenzji, ogłoszeń, ocen, zapytań i innych treści na Platformie,
  2. zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika, w sytuacji, gdy istnieje uzasadniona konieczność zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa Użytkowników i/lub osób trzecich, jak również w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowań wyjaśniających w związku z naruszeniami Użytkownika podczas korzystania z Platformy.
 1. WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW
 1. W celu zapewnienia pełnej przejrzystości oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa Transakcji oraz bezpieczeństwa Użytkowników, Administrator posiada system weryfikacji tożsamości osób zakładających Konto na Platformie, na co Użytkownik świadomie i dobrowolnie wyraża zgodę.
 2. Podstawowa  procedura weryfikacji polega na wysłaniu na podany w Formularzu Rejestracyjnym numer telefonu wiadomości tekstowej SMS z kodem, którego wpisanie w żądane miejsce Formularza potwierdza, że Użytkownik konta posługuje się podanym numerem telefonu mobilnego.  
 3. Zważywszy na fakt, że część z Usług oferowanych za pomocą Platformy stanowi Usługi regulowane, które wymagają odpowiedniego wykształcenia, uprawnień lub kwalifikacji, Administrator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Opiekuna z prośbą o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania Usług za pośrednictwem Platformy.
 4. Do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niezbędne jest zweryfikowanie tożsamości Użytkownika będącego Opiekunem poprzez dokonanie przelewu weryfikacyjnego. Użytkownik dokonuje z konta, którego jest właścicielem, przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1,00 zł na rachunek bankowy wskazany przez Administratora w Nest Bank SA. Kwota przelewu weryfikacyjnego jest zwracana niezwłocznie na rachunek bankowy Użytkownika będącego Opiekunem, z którego wykonano przelew. Na podstawie danych zawartych w zwykłym przelewie z konta osobistego oraz danych wpisanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym, Administrator dokonuje weryfikacji tożsamości Użytkownika.
 5. Pozytywna weryfikacja Użytkownika będącego Opiekunem, opisana w ust. 3 lub 4, jest warunkiem dodawania przez Opiekuna Ogłoszeń.
 6. Do założenia Profilu Seniora nie jest wymagane zdjęcie. W profilu Opiekuna poprawne zdjęcie jest niezbędne do pomyślnego ukończenia procesu weryfikacji. Zdjęcie Opiekuna
  akceptowane przez Zespół Weryfikacyjny powinno: pokazywać Jego twarz w formie rozpoznawalnej (bez okularów przeciwsłonecznych, maski) i wiarygodnej (nie szkic, komiks, nieautentyczny sposób przedstawienia); ukazywać tylko jedną osobę; być wyraźne i
  nierozmazane.
 7. W przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta Użytkownika, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Administrator może uzależnić korzystanie z Platformy od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości – dodatkowa weryfikacja może odbywać się w szczególności w sposób opisany w ust. 4.
 1. ZAWIERANIE TRANSAKCJI. WARUNKI FINANSOWE
 1. Dostęp do Platformy, założenie Konta oraz zamieszczanie Ogłoszeń są bezpłatne.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi odbywa się wyłącznie między Opiekunem a Seniorem lub między Opiekunem a Rodziną Seniora. Platforma umożliwia zawarcie umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet, Administrator nie jest jednak stroną Transakcji.
 4. Wybierając Opiekuna i zaznaczając okienko „Zapłać”, Senior lub Rodzina Seniora składają Opiekunowi Ofertę zawarcia umowy, której przedmiotem jest Usługa.
 5. Składając Ofertę, Senior lub Rodzina Seniora zobowiązany jest do zapłaty z góry ceny Usługi.
 6. Płatności za zakupione poprzez Platformę Usługi można dokonać za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych oferowanego przez dostawcę Blue Media S.A. według takich możliwości opłacenia zamówienia, jakie oferuje ten dostawca oraz dokonując zlecenia przelewu tradycyjnego;
 7. Administrator przy umowach zawieranych za pośrednictwem Platformy przyjmuje zapłatę ceny w imieniu Opiekuna.  Z chwilą zapłaty ceny Administratorowi Senior/Rodzina Seniora zwalnia się z obowiązku zapłaty ceny na rzecz Opiekuna. Obowiązek zapłaty ceny na rzecz Opiekuna za wykonaną Usługę przechodzi wówczas na Administratora.
 8. Oferta jest wiążąca przez 180 (słownie: sto osiemdziesiąt ) minut, co oznacza, że w tym czasie Opiekun powinien zaakceptować Ofertę zaznaczając okienko „Pomagam” lub ją odrzucić, zaznaczając okienko „Rezygnuję”. Brak reakcji Opiekuna przez czas trwania Oferty poczytuje się za odrzucenie Oferty.
 9. Od chwili zaakceptowania przez Opiekuna Oferty, tj. zaznaczenia okienka „Pomagam”, aż do czasu wykonania Usługi przez Opiekuna, rezygnacja z Oferty przez Seniora/Rodzinę Seniora wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Administratora opłaty manipulacyjnej odpowiadającej 25% ceny Usługi.
 10. W przypadku odrzucenia Oferty przez Opiekuna poprzez zaznaczenie okienka „Rezygnuję”, Oferta traci moc, zaś cała uiszczona przez Seniora/Rodzinę Seniora cena zostaje zwrócona do Wirtualnego Portfela SeniorApp Seniora/Rodzinę Seniora.
 11. W przypadku odrzucenia Oferty przez Opiekuna lub braku podjęcia decyzji przez 150 min przez Opiekuna, Platforma przekazuje informację o Ofercie do wszystkich Opiekunów dostępnych w danej okolicy.
 12. Cena Usługi nie jest większa niż pierwotna wartość Oferty;W przypadku akceptacji Oferty przez Opiekuna pomiędzy Opiekunem a Seniorem albo Opiekunem a Rodziną Seniora dochodzi do zawarcia Umowy, której przedmiotem jest Usługa – na warunkach określonych w Ofercie oraz komunikatach przekazywanych pomiędzy Opiekunem a Seniorem/Rodziną Seniora.
 13. W przypadku akceptacji Oferty oraz wykonania Usługi, Opiekunowi wypłacana jest cena za wykonaną Usługę, potrącona o prowizję należną Administratorowi. Administrator w zamian za pośrednictwo przy zawarciu umowy o wykonanie Usługi na rzecz Seniora/Rodziny Seniora otrzymuje prowizję, każdorazowo określoną przy Ofercie składanej Opiekunowi, nie wyższą niż 25% ceny za Usługę.
 14. W przypadku trudności z wykonaniem zlecenia, (np. Senior nie otworzył drzwi o umówionej godzinie, Opiekun próbował się skontaktować – bezskutecznie), należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Obsługi Klienta i poświadczyć próbę realizacji usługi.
 15. W przypadku niewykonania usługi z winy Seniora, kwota należna za realizację usługi trafia do Portfela SeniorApp Opiekuna. Jeśli to Opiekun nie wykonał zlecenia, kwota opłaconej usługi wraca w całości do Portfela SeniorApp Seniora, zaś Portfel Opiekuna zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 25% kwoty należnej za realizację usługi.
 16. Zakończenie realizacji usługi jest konieczne do otrzymania przez Opiekuna wskazanej przez niego kwoty należnej za wykonanie zlecenia. Realizacja kończy się z chwilą wybrania przez Usługodawcę – Seniora opcji “zrealizowano” przy aktywnym zleceniu oraz wystawieniu oceny/opinii.
  Wystawienie oceny nie jest konieczne, jednak dzięki niemu osoby szukające pomocy lub oferujące usługi będą mogły znaleźć więcej informacji dotyczących Użytkownika, z którym zawierają transakcję. Senior ma 72 godziny od momentu upłynięcia terminu realizacji zlecenia, aby wystawić opinię Opiekunowi. W przypadku niepotwierdzenia realizacji w tym czasie, kwota należna za wykonanie usługi trafi do Portfela SeniorApp Opiekuna.
 17. Nie ma możliwości edycji bądź usunięcia wystawionej ani otrzymanej oceny. Każda opinia jest ważna dla innych Użytkowników. Dlatego istotne jest podejmowanie przemyślanych decyzji, które są zgodne z Regulaminem Korzystania z Platformy. W przypadku, gdy wypowiedź zawiera wulgarną, obraźliwą, niezgodną z prawdą treść, która zdaniem Użytkownika narusza Regulamin Korzystania z Platformy, należy skontaktować się z Działem Obsługi SeniorApp.
 18. Zarówno ceny za nabywane Usługi z zakresu opieki i pomocy dla osób potrzebujących , jak i kwoty prowizji nie zawierają należnych podatków, z wyłączeniem podatku VAT. Podmioty otrzymujące należności z tytułu wykonanych Usług i otrzymanych prowizji obowiązane są do dokonania we własnym zakresie stosownych rozliczeń podatkowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
VII. USŁUGA PORTFEL SENIORAPP
 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi w ramach usługi Konta bezpłatne korzystanie z usługi Portfela SeniorApp, pozwalającej na uproszczenie rozliczeń z Administratorem, z tytułu zamówionych Usług Odpłatnych. Dla uniknięcia wątpliwości, usługa Portfela SeniorApp nie stanowi usługi płatniczej a przydzielone w ramach Portfela jednostki nie stanowią pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług płatniczych.
 2. W ramach Platformy SeniorApp oraz strony www.doladowanie.seniorapp.pl Użytkownik może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Blue Media S.A.:
   1. płatności elektroniczne przelewami automatycznymi (w tym BLIK),
   2. płatności elektroniczne przelewami tradycyjnymi,
   3. karty płatnicze.
   4. płatności automatyczne
  2. przelew tradycyjny na konto bankowe należące do Administratora
  3. dostępne formy płatności (karty płatnicze):
   1. Visa
   2. Visa Electron
   3. MasterCard
   4. MasterCard Electronic
   5. Maestro
 3. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Administrator nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatniczym celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Wyjątkowo oraz w granicach technicznych i organizacyjnych możliwości, Administrator może jednak pomóc Użytkownikowi w wyjaśnieniu problemu. Administrator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.
 4. Korzystanie z Portfela SeniorApp odbywa się na następujących zasadach:
  1. Użytkownik powinien „doładować” Portfel SeniorApp poprzez wpłatę na rachunek Administratora środków pieniężnych w jednej z akceptowanych walut, zgodnie z informacjami podanymi w Platformie;
  2. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Administratora, Administrator przypisuje do Portfela SeniorApp danego Użytkownika sumę jednostek równą wpłaconej kwocie. Suma ta jest aktualizowana na bieżąco po każdej operacji dokonanej przez Użytkownika skutkującej zmianą jej wysokości (doładowanie skutkuje podwyższeniem sumy jednostek w Portfelu SeniorApp, zapłata za wybraną Usługę Odpłatną skutkuje obniżeniem sumy jednostek w Portfelu SeniorApp);
  3. Użytkownik, wedle swego wyboru, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych metod płatności zgodnie z informacjami podanymi w procesie wyboru danej usługi oraz poprzez dyspozycję płatności z Portfela SeniorApp.
  4. Użytkownik zachowuje pełną i wyłączną swobodę dysponowania środkami przypisanymi do jego Portfela SeniorApp przez cały okres obowiązywania umowy usługi Konta pod warunkiem, że Konto jest aktywne;
  5. W razie dokonania płatności jednostkami z Portfela SeniorApp za daną Usługę Odpłatną, Administrator dokonuje potrącenia ceny należnej z tytułu świadczenia danej Usługi Odpłatnej obciążając Portfel SeniorApp Użytkownika odpowiednią kwotą (obniżenie salda).
 5. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zwrotu środków wpłaconych na poczet Portfela SeniorApp, w dowolnej wysokości nieprzekraczającej salda wyświetlanego w Portfelu SeniorApp, uwzględniającego dokonane przez Użytkownika płatności i doładowania. Żądanie to jest realizowane poprzez wybór opcji “Wypłać” w Portfelu SeniorApp, kontakt za pomocą adresu e-mail kontakt@seniorapp.pl lub pisemny z Administratorem.
 6. Zwrot środków z Portfela SeniorApp będzie dokonany bez zbędnego opóźnienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w Portfelu SeniorApp. Żądanie zwrotu środków z Portfela SeniorApp nie dotyczy punktów promocyjnych (bonusu SeniorApp) przypisanych do Konta w ramach akcji promocyjnych, konkursów oraz punktów rabatowych przyznawanych w ramach Bonusu SeniorApp. Zasady oraz obowiązki wynikające z udziału w akcjach promocyjnych zostały określone w odrębnym Regulaminie udostępnionym na stronie Administratora. Punkty promocyjne są przyznawane każdorazowo w oparciu o regulamin promocji, a korzystanie z nich odbywa się na zasadach określonych w tym regulaminie Załącznikiem “Regulamin Bonus SeniorApp”.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Płatności automatyczne, o których mowa w punkcie 1 podpunkt 4 powyżej, to płatności Kartą w odniesieniu do których SeniorApp za zgodą Użytkownika staje się zaufanym odbiorcą Transakcji inicjowanych za pośrednictwem SeniorApp w postaci zaszyfrowanego identyfikatora transakcji dostarczanego przez SeniorApp do Systemu Płatności obsługiwanego przez Operatora Płatności. W ramach
  płatności automatycznych wyróżnia się płatności cykliczne – rekurencyjne (eng.
  recurring payment) powodujące przyszłe obciążenie Karty określoną kwotą w określonych odstępach czasu bez udziału Użytkownika oraz płatności jednym kliknięciem (eng. one click payment) umożliwiające dokonanie przyszłych Transakcji na rzecz SeniorApp przez Użytkownika po jednorazowym wprowadzeniu danych Karty (numer Karty i kod CV/CVV) lub autoryzacji z wykorzystaniem 3-D Secure – przez Użytkownika w platformie SeniorApp. Płatności automatyczne (cykliczne i jednym kliknięciem) wymagają przeprowadzenia przez Klienta transakcji inicjującej z wykorzystaniem mechanizmów autoryzacyjnych Wydawcy Karty (np. wymagane wprowadzenie kodu CV/CVV lub autoryzacja w wykorzystaniem 3-D Secure). SeniorApp może przechowywać sześć pierwszych (eng. bin) lub cztery ostatnie (eng. mask) cyfry numeru Karty oraz niepowtarzalny identyfikator transakcji nadany przez Operatora Płatnośści.9. Administrator Platformy nie przetwarza i nie przechowuje tzw. wrażliwych danych karty płatniczych. Dane te będą przechowywane w systemie Operatora Płatności.
  10. Administrator Platformy i Operator Płatności są zobowiązani akceptować wszelkie ograniczenia nałożone przez wydawcę karty płatniczej w zakresie płatności automatycznych, w szczególności wprowadzone limity (kwotowe lub ilościowe) dokonywanych transakcji.
  11. Przed dokonaniem każdej transakcji Użytkownik zostanie poinformowany o kwocie do zapłaty w podsumowaniu zlecenia.
  12. Każdorazowo na etapie podsumowania zlecenia, przed przekierowaniem na stronę Operatora Płatności, Użytkownik ma możliwość wyboru rodzaju płatności (płatność jednorazowa, automatyczna lub cykliczna).
  13. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość rezygnacji z płatności Automatycznych w profilu klienta na Platformie SeniorApp.
  14 W przypadku, gdyby Użytkownik dokonał płatności za pomocą kart płatniczych, termin realizacji Usługi liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji
  15. Użytkownik wybierając opcję płatności cyklicznej wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości wybranej usługi.
  16. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
  17. Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności.
  18. Rezygnacja z płatności automatycznych jest możliwa w dowolnym momencie. Można to zrobić, logując się na swój profil klienta na platformie SeniorApp, Rezygnacja z płatności automatycznych może nastąpić poprzez usunięcie zapisanej na platformie karty lub poprzez wybór innej dostępnej formy płatności.
  19. W przypadku płatności cyklicznych w celu uniemożliwienia najbliższego obciążenia Karty, powyższe zgłoszenie powinno zostać dostarczone najpóźniej na 1 dzień roboczy przed planowaną datą obciążenia.
  20. Na dwa tygodnie przed pobraniem płatności z karty użytkownik jest informowany za pomocą wiadomości e-mail o nadchodzącym pobraniu. Informacja jest ponawiana na 7 dni przed pobraniem płatności.
VIII. ZACHOWANIA NIEDOZWOLONE
 1. Nie można podszywać się pod inną osobę, podawać nieprecyzyjnych informacji ani tworzyć Konta za inną osobę bez jej wyraźnej zgody.
 2. Nie można postępować w sposób niezgodny z prawem, wprowadzający w błąd, oszukańczy ani realizować nielegalnych bądź bezprawnych celów.
 3. Nie można umieszczać informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.
 4. Nie można naruszać (ani pomagać innym osobom czy zachęcać inne osoby do naruszania) niniejszego Regulaminu
 5. Nie można robić niczego, co zakłócałoby lub upośledzało działanie Platformy.
 6. Nie można próbować uzyskiwać dostępu do informacji lub ich pobierać w sposób nieupoważniony.
 7. Nie można podejmować prób zakupu, sprzedaży czy przeniesienia jakiegokolwiek elementu swojego Konta ani też prób pozyskiwania, gromadzenia czy wykorzystywania danych logowania czy oznaczeń od innych Użytkowników.
 8. Nie można publikować prywatnych lub poufnych informacji ani dopuszczać się naruszeń praw innych osób, w tym praw własności intelektualnej.
 9. Nie można umożliwiać osobom trzecim dostępu do Platformy. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest Użytkownik, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie.
 1. TREŚCI UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik może publikować Treści spełniające łącznie następujące kryteria:
  1. Użytkownikowi przysługują prawa do Treści – w szczególności prawo autorskie,
  2. Treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym nie naruszają praw do wizerunku i dóbr osobistych osób trzecich,
  3. Treści nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami,
  4. Treści zawierają prawdziwe informacje dotyczące Użytkownika.
 2. Zamieszczane przez Użytkowników Ogłoszenia i Oferty powinny odzwierciedlać rzeczywisty zamiar świadczenia Usług – w przypadku Opiekunów oraz rzeczywisty zamiar i zapotrzebowanie skorzystania z Usług – w przypadku Seniora lub Rodziny Seniora.
 3. Zabrania się Użytkownikom Platformy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, postępowania w sposób niezgodny z prawem, wprowadzający w błąd, oszukańczy oraz mający na celu zrealizowanie nielegalnych bądź bezprawnych celów. W szczególności treść Ogłoszeń oraz Ofert zamieszczanych przez Użytkowników nie może być niezgodna z prawdą i wprowadzająca w błąd.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone na jego Koncie, a także treści umieszczane przez Użytkownika w komentarzach i ocenach dotyczących pozostałych Użytkowników, w korespondencji z innymi Użytkownikami, a także za wszelkie inne treści umieszczone w przestrzeni Platformy.
 5. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych treści. W razie uniemożliwienia przez Administratora dostępu do Treści z powodu otrzymania urzędowego zawiadomienia o ich bezprawnym charakterze, Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do umieszczonych przez niego treści, które zostały usunięte na skutek otrzymanego zawiadomienia.
 6. W razie uzasadnionego podejrzenia, że Treści naruszają postanowienia Regulaminu, Administrator może usunąć takie Treści. W takim przypadku Administrator niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści i umożliwia mu złożenie stosownych wyjaśnień. W przypadku, gdy podejrzenie naruszenia Regulaminu okaże się bezzasadne, Administrator przywróci dostęp do Treści. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do umieszczonych przez niego Treści, które zostały usunięte na zasadach określonych w niniejszym punkcie.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
 1. Administrator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń, Ofert oraz komentarzy nie ingerując w ich formę i treść, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność danych podanych w Ogłoszeniu, Ofercie oraz komunikatach wysyłanych pomiędzy Użytkownikami, a także za zdolność Użytkowników do realizacji Transakcji.
 3. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem lub Ofertą.
 1. DANE OSOBOWE
Korzystanie z Platformy wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Platformy.
Informacje odnośnie do celów, podstaw prawnych przetwarzania, czasu przechowywania danych osobowych oraz praw przysługujących podmiotom wraz z informacją odnośnie do możliwości ich realizacji znajdują się w Polityce Prywatności, a także w klauzulach informacyjnych, podawanych Użytkownikom podczas zbierania od nich danych osobowych.
XII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Administrator jest jedynym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do Platformy, jej treści (w szczególności tekstów, zdjęć, projektów, logo, wideo, dźwięków, danych, elementów graficznych) oraz oprogramowania i baz danych zapewniających ich działanie.
 2. Administrator Platformy udziela Użytkownikowi niewyłącznego, osobistego i niezbywalnego prawa do korzystania z Platformy, jedynie do jego własnego użytku osobistego oraz prywatnego, w celach niehandlowych i zgodnie z przedmiotem działania Platformy.
 3. Użytkownik nie może wykorzystywać Platformy oraz zamieszczanych w niej treści w jakichkolwiek innych celach niż określonych przez Administratora Platformy. W szczególności, Użytkownik nie ma prawa do:
 1. reprodukowania, modyfikowania, adaptowania, dystrybucji, publicznego przedstawiania i rozpowszechniania Platformy oraz zamieszczanych w niej treści, bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej zgody Administratora Platformy,
 2. ekstrakcji lub podejmowania prób ekstrakcji (w szczególności przy wykorzystaniu jakichkolwiek robotów pozyskujących dane lub innych podobnego rodzaju narzędzi wykorzystywanych w celu zbierania danych) istotnej części danych zamieszczonych na Platformie.
XIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych elektronicznie za pomocą Platformy wyłącznie w formie pisemnej.
 2. Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy w dowolny sposób, w szczególności pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora lub listownie na adres siedziby Administratora.
 3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację lub nazwę przedsiębiorcy, w imieniu którego składana jest reklamacja, numer telefonu, przyczynę i opis sytuacji związanej z reklamacją.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Administrator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji.
 6. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, Administrator powiadomi Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 7. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr.
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.
 2. Regulamin dostępny jest w aplikacji mobilnej, a także za na stronie internetowej https://seniorapp.pl – w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. 
 3. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W takim przypadku Administrator Platformy udostępni tekst jednolity nowego regulaminu poprzez publikację w witrynie internetowej Platformy oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail/sms informacyjny na adresy podane przez Użytkowników. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 14 (słownie: czternastu) dni od daty udostępnienia informacji o zmianie Regulaminu na Platformie.
 4. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Użytkownicy mają prawo do zaprzestania korzystania z usług Platformy, co mogą uczynić poprzez wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. Prawo to mogą zrealizować w ciągu 14 dni (słownie: czternastu) od otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu.
 5. Administrator Platformy oświadcza, iż zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń bezpieczeństwa usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.
 6. Prawem właściwym dla spraw związanych korzystaniem z Platformy jest prawo polskie a sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem Platformy a jej Użytkownikami związanych z korzystaniem z Platformy, jest sąd właściwy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

1. Organizator

Organizatorem niniejszej promocji “II Urodziny SeniorApp” jest spółka SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952.

2. Definicje

Poniżej zdefiniowane pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące nadane im znaczenie:

“Bonus” – przyznawana Uczestnikowi przez SeniorApp nagrodę (wyrażoną w wirtualnych złotówkach na zamówienie usług) określoną w zasadach danej promocji, Użytkownik może przeznaczyć otrzymany bonus, na zamówienie usług Opiekunów oraz Partnerów oferujących swoje usługi na platformie SeniorApp;

“Opiekun” – usługodawca, oznacza osobę oferującą usługi z zakresu opieki i pomocy dla Użytkowników;

“Partner” – przedsiębiorstwo oferujące Usługi za pośrednictwem platformy SeniorApp.

“Kod bonusowy” – kod udostępniony przez SeniorApp, dający Użytkownikowi możliwość skorzystania z Bonusu;

“Konto” – przestrzeń udostępniana Użytkownikowi Platformy, pozwalająca na korzystanie z jej możliwości. Założenie Konta jest warunkiem korzystania z Platformy SeniorApp;

“Organizator” lub “SeniorApp” – spółka SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952. 

“Promocja” – organizowana i prowadzona przez Organizatora, kampania polegającą na przyznaniu Użytkownikom Bonusów z tytułu spełnienia przez Uczestników warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie;

“Regulamin” – niniejszy Regulamin Promocji “LUX MED na Walentynki w SeniorApp”;

“Strona internetowa” – strona internetowa należąca do SeniorApp znajdująca się pod adresem www.seniorapp.pl ;

“Aplikacja” – instalowana i uruchamiana na urządzeniach mobilnych aplikacja SeniorApp ;

“Strony” – łącznie Uczestnik oraz SeniorApp;

Uczestnik wprowadzając kod promocyjny w aplikacji SeniorApp akceptuje regulamin i jego postanowienia.

Pojęcia niezdefiniowane w pkt 2. niniejszego Regulaminu, pisane w dalszej części Regulaminu z dużej litery, mają znaczenie nadane im Regulaminem korzystania z Platformy SeniorApp.

3. Postanowienia ogólne

3.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji “II Urodziny SeniorApp”. 

3.2. Promocja jest przeznaczona dla Uczestników, którzy w okresie trwania Promocji spełnią warunki określone w pkt 4. Regulaminu.

3.3. Promocja trwa w dniach od 16.03.2023 r. do 23.03.2023 r.

3.4. Miejscem prowadzenia Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Warunki uczestnictwa w Promocji

Uczestnikiem może być wyłącznie Użytkownik, który spełni łącznie następujące warunki:

4.1. jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

4.2. jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

4.3. jest posiadaczem Profilu;

4.4. przystąpił do Promocji w sposób wskazany w pkt 5. Regulaminu.

5. Uczestnictwo w Promocji

Klient przystępuje do Promocji poprzez:

5.1. wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu;

5.2. wyrażenie zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu przeprowadzenia Promocji.

5.3. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłany drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.3.1.  Wyrażenie zgód wskazanych w pkt 5.2 i 5.3 jest dobrowolne jednak konieczne celem wzięcia udziału w Promocji

5.4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji w następujących sytuacjach:

5.4.1. Uczestnik dopuści się naruszenia istotnych postanowień Regulaminu, w tym w szczególności poda nieprawdziwe lub nieaktualne dane osobowe lub złoży nieprawdziwe oświadczenia.

5.4.2. W przypadku rejestracji i posługiwania się numerem telefonu nie należącym do Uczestnika promocji lub posługiwania się numerem, do którego nie jest uprawniony –  Organizator ma prawo w każdym momencie zablokować konto oraz poprosić o potwierdzenie prawa do własności wskazanego/rejestrowego numeru na platformie SeniorApp. 

5.4.3 W przypadku posługiwania się przez Uczestnika promocji fikcyjnymi danymi bądź danymi osób trzecich. 

6. Zasady Promocji:

6.1. W ramach Promocji “II Urodziny SeniorApp” Użytkownik po zamówieniu dowolnej usługi, z wyłączeniem usług w zakładce “Chcę więcej”, otrzyma poprzez SMS, indywidualny kod rabatowy, upoważniający do odebrania rabatu w wysokości 99% wartości zamówienia, na kolejną taką samą usługę.

6.2. Użytkownik, w ramach Promocji “II Urodziny SeniorApp” może zamówić tylko jedną usługę, na jeden termin. 

6.3. W przypadku, gdy Użytkownik w ramach Promocji “II Urodziny SeniorApp” będzie próbował zamówić więcej niż jedną usługę i/lub w więcej niż jednym terminie, SeniorApp zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia i zwrócenia kwoty do Portfela Użytkownika. 

6.4. Złożenie zamówienia w ramach Promocji “II Urodziny SeniorApp” możliwe jest jedynie w dniach 16.03. – 23.03.2023 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub zakończenia Promocji w dowolnym terminie.

6.5. Organizator nie gwarantuje przyjęcia zamówienia do realizacji przez Opiekuna, ale zapewni wszelkie wsparcie ze strony aplikacji w celu znalezienia Opiekuna celem realizacji danego rodzaju usługi.  

7. Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów

7.1. Uczestnik może składać Reklamacje dotyczące Promocji w formie:

pisemnej – osobiście w siedzibie SeniorApp lub przesyłką pocztową;

elektronicznej – na adres poczty elektronicznej – kontakt@seniorapp.pl. 

7.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez SeniorApp bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania przez SeniorApp.

7.3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt 7.2. Regulaminu, SeniorApp przekaże Uczestnikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez SeniorApp.

7.4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na adres korespondencyjny Uczestnika lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika – na adres poczty elektronicznej Uczestnika.

8. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest SeniorApp. SeniorApp będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników, o których mowa w pkt 7. Regulaminu. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Promocji oraz po jego zakończeniu do dnia upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji lub do dnia wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Twisto dostępne są na Stronie internetowej www.seniorapp.pl;

9. Postanowienia końcowe

Niniejsza Promocja jest sprzedażą premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. O ile co innego nie wynika z właściwych regulaminów, akcje promocyjne i konkursy organizowane przez SeniorApp nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej www.seniorapp.pl. SeniorApp zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez SeniorApp odpowiedniej informacji na Stronie internetowej ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu oraz poprzez przesłanie właściwej informacji na skrzynkę w aplikacji SeniorApp Uczestnika. Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie Uczestnikowi bezpłatnie na jego żądanie zgłoszone SeniorApp na adres poczty kontakt@seniorapp.pl.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

1. Organizator

Organizatorem niniejszej promocji “SeniorApp z Orange” jest spółka SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952. działająca we współpracy z Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-326) Al. Jerozolimskie 160, wpisana do KRS pod numerem 0000010681, NIP: 5260250995, operator sieci Orange, zwana dalej: „Orange”.

2. Definicje

Poniżej zdefiniowane pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące nadane im znaczenie:

Kod rabatowy oznacza przyznawaną Uczestnikowi programu “Środy z Mój Orange” przez SeniorApp zniżkę procentową w wysokości 25% na zamówienie usługi dostępnej na platformie SeniorApp;

Pracownik Organizatora – osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, lub umowy cywilnoprawnej u Organizatora, jak również podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora;

Opiekun – usługodawca, oznacza osobę oferującą usługi z zakresu opieki i pomocy dla Użytkowników;

Profil oznacza profil internetowy założony przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.seniorapp.pl i/lub aplikacji mobilnej SeniorApp;

Organizator lub SeniorApp oznacza spółkę SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952. 

Promocja oznacza organizowaną i prowadzoną przez Organizatora, kampanię polegającą na przyznaniu Użytkownikom Kodów Rabatowych z tytułu spełnienia przez Uczestników warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie;

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Promocji “SeniorApp z Orange”;

Strona internetowa oznacza stronę internetową należącą do SeniorApp znajdującą się pod adresem www.seniorapp.pl ;

Aplikacja oznacza zainstalowaną na urządzeniu mobilnym aplikację SeniorApp ;

Platforma lub Platforma SeniorApp – platforma dostępna na stronie internetowej https://seniorapp.pl oraz w formie aplikacji instalowanej i uruchamianej na urządzeniach mobilnych o nazwie SeniorApp, która umożliwia osobom korzystającym z Platformy oferowanie usług z zakresu opieki i pomocy osobom potrzebującym, poszukiwanie usług z zakresu opieki i pomocy osobom potrzebującym oraz nawiązywanie kontaktów w celu zawarcia umowy w tym zakresie;

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założyła Konto na Platformie w celu korzystania z jej możliwości; Użytkownik, zakładając Konto potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

Strony oznacza łącznie Uczestnika oraz SeniorApp;

Uczestnik oznacza osobę, która zaakceptowała regulamin programu “Środy z Mój Orange” w ramach którego przyznawane są Kody Rabatowe na usługi w aplikacji SeniorApp oraz Regulamin Promocji SeniorApp z Orange.

Pojęcia niezdefiniowane w pkt 2. niniejszego Regulaminu, pisane w dalszej części Regulaminu z dużej litery, mają znaczenie nadane im Regulaminem korzystania z Platformy SeniorApp.

 

3. Postanowienia ogólne

3.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji “SeniorApp z Orange”. 

3.2. Promocja jest przeznaczona dla Uczestników, którzy w okresie trwania Promocji spełnią warunki określone w pkt 4. Regulaminu.

3.3. Promocja trwa w terminie 22.03.2023 r. – 31.03.2023 r. przy czym Kody Rabatowe są przyznawane w aplikacji Mój Orange w terminie od 22.03.2023 do 29.03.2023, a mogą być wykorzystane na platformie SeniorApp w terminie od 22.03.2023 do 31.03.2023.

3.4. Miejscem prowadzenia Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Warunki uczestnictwa w Promocji

Uczestnikiem może być wyłącznie Użytkownik, który spełni łącznie następujące warunki:

4.1. jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

4.2. jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

4.3. jest posiadaczem Profilu;

4.4. przystąpił do Promocji w sposób wskazany w pkt 5. Regulaminu.

4.5. W Promocji nie mogą brać udziału Pracownicy i członkowie rodziny Pracowników. Organizatora;.

5. Uczestnictwo w Promocji

Uczestnik przystępuje do Promocji poprzez:

5.1. wzięcie udziału w programie organizowanym przez Orange “Środy z Mój Orange”, 

5.2  wyrażenie zgodyd na treść niniejszego Regulaminu;

5.2. wyrażenie zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu przeprowadzenia Promocji.

5.3. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłany drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.3.1.  Wyrażenie zgód wskazanych w pkt 5.2 i 5.3 jest dobrowolne jednak konieczne celem wzięcia udziału w Promocji

5.4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji w następujących sytuacjach:

5.4.1. Uczestnik dopuści się naruszenia istotnych postanowień Regulaminu, w tym w szczególności poda nieprawdziwe lub nieaktualne dane osobowe lub złoży nieprawdziwe oświadczenia.

5.4.2. W przypadku rejestracji i posługiwania się numerem telefonu nie należącym do Uczestnika promocji lub posługiwania się numerem, do którego nie jest uprawniony –  Organizator ma prawo w każdym momencie zablokować konto oraz poprosić o potwierdzenie prawa do własności wskazanego/rejestrowego numeru na platformie SeniorApp. 

5.4.3 W przypadku posługiwania się przez Uczestnika promocji fikcyjnymi danymi bądź danymi osób trzecich. 

6. Zasady Promocji:

6.1. W ramach Promocji “SeniorApp z Mój Orange” Uczestnik może zamówić dowolną usługę o 25% taniej, z wyłączeniem usług partnerskich (zakładka CHCĘ WIĘCEJ na Platformie). Maksymalna wartość zamówienia podlegającego Promocji nie może przekroczyć 250 PLN, maksymalna wartość zniżki to 62,50 zł.

6.2. Uczestnik, w ramach Promocji “SeniorApp z Mój Orange” może zamówić tylko jedną usługę.

6.3. Realizacja przyznanego kodu rabatowego jest możliwa w zakładce “Promocje” lub w momencie zamówienia usługi w module PŁATNOŚCI/AKTYWNE KODY.

6.4. Złożenie zamówienia w ramach Promocji “SeniorApp z Mój Orange” możliwe jest jedynie w terminie 22.03.2023 r. – 31.03.2023 r.

6.5 Uczestnik ma prawo do skorzystania tylko z jednego Kodu Rabatowego przy jednym zamówieniu.

6.5. Organizator nie gwarantuje przyjęcia zamówienia do realizacji przez Opiekuna, ale zapewni wszelkie wsparcie ze strony aplikacji w celu znalezienia innego Opiekuna celem realizacji danego rodzaju usługi.  

7. Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów

7.1. Uczestnik może składać Reklamacje dotyczące Promocji w formie:

pisemnej – osobiście w siedzibie SeniorApp lub przesyłką pocztową;

elektronicznej – na adres poczty elektronicznej – kontakt@seniorapp.pl. 

7.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez SeniorApp bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania przez SeniorApp.

7.3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt 7.2. Regulaminu, SeniorApp przekaże Uczestnikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez SeniorApp.

7.4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na adres korespondencyjny Uczestnika lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika – na adres poczty elektronicznej Uczestnika.

8. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest SeniorApp. SeniorApp będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników, o których mowa w pkt 7. Regulaminu. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Promocji oraz po jego zakończeniu do dnia upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji lub do dnia wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez SeniorApp dostępne są na Stronie internetowej www.seniorapp.pl;

9. Postanowienia końcowe

Niniejsza Promocja jest sprzedażą premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. O ile co innego nie wynika z właściwych regulaminów, akcje promocyjne i konkursy organizowane przez SeniorApp nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej www.seniorapp.pl. SeniorApp zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez SeniorApp odpowiedniej informacji na Stronie internetowej ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu oraz poprzez przesłanie właściwej informacji na skrzynkę w aplikacji SeniorApp Uczestnika. Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie Uczestnikowi bezpłatnie na jego żądanie zgłoszone SeniorApp na adres poczty kontakt@seniorapp.pl.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. Organizator

Organizatorem niniejszej promocji “Druga połówka w SeniorApp” jest spółka SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952.

2. Definicje

Poniżej zdefiniowane pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące nadane im znaczenie:

Bonus oznacza przyznawaną Uczestnikowi przez SeniorApp nagrodę (wyrażoną w witualnych złotówkach na zamówionie usług) określoną w zasadach danej promocji, Użytkownik może przeznaczyć otrzymany bonus, na zamówienie usług od Opiekunów oferujących swoje usługi na platformie SeniorApp;

Opiekun – usługodawca, oznacza osobę oferującą usługi z zakresu opieki i pomocy dla Użytkowników;

Kod bonusowy oznacza kod udostępniony przez SeniorApp, dający Użytkownikowi możliwość skorzystania z Bonusu;

Profil oznacza profil internetowy założony przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.seniorapp.pl i/lub aplikacji mobilnej SeniorApp;

Organizator lub SeniorApp oznacza spółkę SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952. 

Promocja oznacza organizowaną i prowadzoną przez Organizatora, kampanię polegającą na przyznaniu Użytkownikom Bonusów z tytułu spełnienia przez Uczestników warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie;

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Promocji “Druga połówka w SeniorApp”;

Strona internetowa oznacza stronę internetową należącą do SeniorApp znajdującą się pod adresem www.seniorapp.pl ;

Aplikacja – instalowana i uruchamiana na urządzeniach mobilnych aplikacja Seniorapp ;

Strony oznacza łącznie Uczestnika oraz SeniorApp;

Uczestnik wprowadzając kod promocyjny w aplikacji SeniorApp akceptuje regulamin i jego postanowienia.

Pojęcia niezdefiniowane w pkt 2. niniejszego Regulaminu, pisane w dalszej części Regulaminu z dużej litery, mają znaczenie nadane im Regulaminem korzystania z Platformy SeniorApp.

3. Postanowienia ogólne

3.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji “Druga połówka w SeniorApp”. 

3.2. Promocja jest przeznaczona dla Uczestników, którzy w okresie trwania Promocji spełnią warunki określone w pkt 4. Regulaminu.

3.3. Promocja trwa od dnia: 08.02.2023 r. do dnia: 14.02.2023 r. 

3.4. Miejscem prowadzenia Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Warunki uczestnictwa w Promocji

Uczestnikiem może być wyłącznie Użytkownik, który spełni łącznie następujące warunki:

4.1. jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

4.2. jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

4.3. jest posiadaczem Profilu;

4.4. przystąpił do Promocji w sposób wskazany w pkt 5. Regulaminu.

5. Uczestnictwo w Promocji

Klient przystępuje do Promocji poprzez:

5.1. wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu;

5.2. wyrażenie zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu przeprowadzenia Promocji.

5.3. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.3.1.  Wyrażenie zgód wskazanych w pkt 5.2 i 5.3 jest dobrowolne jednak konieczne celem wzięcia udziału w Promocji

5.4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji w następujących sytuacjach:

5.4.1. Uczestnik dopuści się naruszenia istotnych postanowień Regulaminu, w tym w szczególności poda nieprawdziwe lub nieaktualne dane osobowe lub złoży nieprawdziwe oświadczenia.

5.4.2. W przypadku rejestracji i posługiwania się numerem telefonu nie należącym do Uczestnika promocji lub posługiwania się numerem, do którego nie jest uprawniony –  Organizator ma prawo w każdym momencie zablokować konto oraz poprosić o potwierdzenie prawa do własności wskazanego/rejestrowego numeru na platformie SeniorApp. 

5.4.3 W przypadku posługiwania się przez Uczestnika promocji fikcyjnymi danymi bądź danymi osób trzecich. 

6. Zasady Promocji:

6.1. W ramach Promocji “Druga połówka w SeniorApp” Użytkownik po zamówieniu dowolnej usługi w SeniorApp (z wyłączeniem usług partnerskich – zakładka CHCĘ WIĘCEJ), otrzyma w wiadomości SMS indywidualny Kod Bonusowy na 50%, który może wykorzystać na zamówienie kolejnej, dowolnej usługi (z wyłączeniem usług partnerskich – zakładka CHCĘ WIĘCEJ). Standardowa wartość usługi podlegająca Promocji nie może przekroczyć 200 PLN. 

6.2. Użytkownik, w ramach Promocji “Druga połówka w SeniorApp” może zamówić z 50% rabatem tylko jedną usługę, na jeden termin. 

6.3. Użytkownikom zabrania się tworzenia dodatkowych kont w celu wielokrotnego skorzystania z promocji. 

6.4. W przypadku, gdy Użytkownik w ramach Promocji “Druga połówka w SeniorApp” będzie próbował zamówić z 50% rabatem więcej niż jedną usługę i/lub w więcej niż jednym terminie, SeniorApp zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia i zwrócenia kwoty do Portfela Użytkownika. 

6.5. Złożenie zamówienia w ramach Promocji “Druga połówka w SeniorAppi” możliwe jest jedynie w dniach 8.02.2023r. – 14.02.2023 r., lub do czasu wykorzystania limitu 100 pierwszych Kodów Promocyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Promocji przed upływem wskazanego terminu.   

6.6. Organizator nie gwarantuje przyjęcia zamówienia do realizacji przez Opiekuna, ale zapewni wszelkie wsparcie ze strony aplikacji w celu znalezienia Opiekuna celem realizacji danego rodzaju usługi. 

7. Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów

7.1. Uczestnik może składać Reklamacje dotyczące Promocji w formie:

pisemnej – osobiście w siedzibie SeniorApp lub przesyłką pocztową;

elektronicznej – na adres poczty elektronicznej – kontakt@seniorapp.pl. 

7.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez SeniorApp bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania przez SeniorApp.

7.3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt 7.2. Regulaminu, SeniorApp przekaże Uczestnikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez SeniorApp.

7.4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na adres korespondencyjny Uczestnika lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika – na adres poczty elektronicznej Uczestnika.

8. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest SeniorApp. SeniorApp będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników, o których mowa w pkt 7. Regulaminu. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Promocji oraz po jego zakończeniu do dnia upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji lub do dnia wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Twisto dostępne są na Stronie internetowej www.seniorapp.pl;

9. Postanowienia końcowe

Niniejsza Promocja jest sprzedażą premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. O ile co innego nie wynika z właściwych regulaminów, akcje promocyjne i konkursy organizowane przez SeniorApp nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej www.seniorapp.pl. SeniorApp zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez SeniorApp odpowiedniej informacji na Stronie internetowej ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu oraz poprzez przesłanie właściwej informacji na skrzynkę w aplikacji SeniorApp Uczestnika. Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie Uczestnikowi bezpłatnie na jego żądanie zgłoszone SeniorApp na adres poczty kontakt@seniorapp.pl.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

1. Organizator
Organizatorem niniejszej promocji “LUX MED na Walentynki w SeniorApp” jest spółka SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952.
2. Definicje
Poniżej zdefiniowane pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące nadane im znaczenie:
“Bonus” – przyznawana Uczestnikowi przez SeniorApp nagrodę (wyrażoną w wirtualnych złotówkach na zamówienie usług) określoną w zasadach danej promocji, Użytkownik może przeznaczyć otrzymany bonus, na zamówienie usług Opiekunów oraz Partnerów oferujących swoje usługi na platformie SeniorApp;
“Opiekun” – usługodawca, oznacza osobę oferującą usługi z zakresu opieki i pomocy dla Użytkowników;
“Partner” – przedsiębiorstwo oferujące Usługi za pośrednictwem platformy SeniorApp.
“Kod bonusowy” – kod udostępniony przez SeniorApp, dający Użytkownikowi możliwość skorzystania z Bonusu;
“Konto” – przestrzeń udostępniana Użytkownikowi Platformy, pozwalająca na korzystanie z jej możliwości. Założenie Konta jest warunkiem korzystania z Platformy SeniorApp;
“Organizator” lub “SeniorApp” – spółka SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952.
“Promocja” – organizowana i prowadzona przez Organizatora, kampania polegającą na przyznaniu Użytkownikom Bonusów z tytułu spełnienia przez Uczestników warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie;
“Regulamin” – niniejszy Regulamin Promocji “LUX MED na Walentynki w SeniorApp”;
“Strona internetowa” – strona internetowa należąca do SeniorApp znajdująca się pod adresem www.seniorapp.pl ;
“Aplikacja” – instalowana i uruchamiana na urządzeniach mobilnych aplikacja SeniorApp ;
“Strony” – łącznie Uczestnik oraz SeniorApp;
Uczestnik wprowadzając kod promocyjny w aplikacji SeniorApp akceptuje regulamin i jego postanowienia.
Pojęcia niezdefiniowane w pkt 2. niniejszego Regulaminu, pisane w dalszej części Regulaminu z dużej litery, mają znaczenie nadane im Regulaminem korzystania z Platformy SeniorApp.
3. Postanowienia ogólne
3.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji “LUX MED na Walentynki w SeniorApp”.
3.2. Promocja jest przeznaczona dla Uczestników, którzy w okresie trwania Promocji spełnią warunki określone w pkt 4. Regulaminu.
3.3. Promocja trwa od dnia: 10.02.2023 r. do dnia: 21.02.2023 r.
3.4. Miejscem prowadzenia Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Warunki uczestnictwa w Promocji
Uczestnikiem może być wyłącznie Użytkownik, który spełni łącznie następujące warunki:
4.1. jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
4.2. jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego;
4.3. jest posiadaczem Konta;
4.4. przystąpił do Promocji w sposób wskazany w pkt 5. Regulaminu.
5. Uczestnictwo w Promocji
Klient przystępuje do Promocji poprzez:
5.1. wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu;
5.2. wyrażenie zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu przeprowadzenia Promocji.
5.3. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5.3.1. Wyrażenie zgód wskazanych w pkt 5.2 i 5.3 jest dobrowolne jednak konieczne celem wzięcia udziału w Promocji
5.4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji w następujących sytuacjach:
5.4.1. Uczestnik dopuści się naruszenia istotnych postanowień Regulaminu, w tym w szczególności poda nieprawdziwe lub nieaktualne dane osobowe lub złoży nieprawdziwe oświadczenia.
5.4.2. W przypadku rejestracji i posługiwania się numerem telefonu nie należącym do Uczestnika promocji lub posługiwania się numerem, do którego nie jest uprawniony – Organizator ma prawo w każdym momencie zablokować konto oraz poprosić o potwierdzenie prawa do własności wskazanego/rejestrowego numeru na platformie SeniorApp.
5.4.3 W przypadku posługiwania się przez Uczestnika promocji fikcyjnymi danymi bądź danymi osób trzecich.
6. Zasady Promocji
6.1. W ramach Promocji “LUX MED na Walentynki w SeniorApp” para użytkowników ma możliwość otrzymania rabatu w wysokości 50 (pięćdziesięciu) zł każdy do wykorzystania w aplikacji SeniorApp, jeżeli każdy z nich zakupi indywidualny pakiet LUX MED na okres 12 miesięcy z płatnością miesięczną lub kwartalną.

Informacje:
Każda para użytkowników musi nawzajem siebie wskazać jako osoby polecające po zakupie indywidualnego pakietu LUX MED wysyłając wiadomość poprzez aplikację SeniorApp (chat) z numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem drugiej osoby.

6.2 Użytkownik nie może wypłacić z Portfela SeniorApp przyznanych środków w ramach Promocji.
6.3. Użytkownikom zabrania się tworzenia dodatkowych kont w celu wielokrotnego skorzystania z promocji.
6.4. Złożenie zamówienia w ramach Promocji “LUX MED na Walentynki w SeniorApp” możliwe jest jedynie w dniach 10.02.2023r. – 21.02.2023 r.
7. Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów
7.1. Uczestnik może składać Reklamacje dotyczące Promocji w formie:
pisemnej – osobiście w siedzibie SeniorApp lub przesyłką pocztową;
elektronicznej – na adres poczty elektronicznej – kontakt@seniorapp.pl.
7.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez SeniorApp bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania przez SeniorApp.
7.3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt 7.2. Regulaminu, SeniorApp przekaże Uczestnikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez SeniorApp.
7.4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na adres korespondencyjny Uczestnika lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika – na adres poczty elektronicznej Uczestnika.
8. Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestników jest SeniorApp. SeniorApp będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników, o których mowa w pkt 7. Regulaminu. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Promocji oraz po jego zakończeniu do dnia upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji lub do dnia wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Twisto dostępne są na Stronie internetowej www.seniorapp.pl;
9. Postanowienia końcowe
Niniejsza Promocja jest sprzedażą premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. O ile co innego nie wynika z właściwych regulaminów, akcje promocyjne i konkursy organizowane przez SeniorApp nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej www.seniorapp.pl. SeniorApp zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez SeniorApp odpowiedniej informacji na Stronie internetowej ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu oraz poprzez przesłanie właściwej informacji na skrzynkę w aplikacji SeniorApp Uczestnika. Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie Uczestnikowi bezpłatnie na jego żądanie zgłoszone SeniorApp na adres poczty kontakt@seniorapp.pl.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. Organizator

Organizatorem niniejszej promocji “Mikołajki” jest spółka SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952.

Definicje

Poniżej zdefiniowane pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące nadane im znaczenie:

Bonus oznacza przyznawaną Uczestnikowi przez SeniorApp nagrodę(wyrażoną w witualnych złotówkach na zamówionie usług) określoną w zasadach danej promocji, Użytkownik może przeznaczyć otrzymany bonus, na zamówienie usług od Opiekunów oferujących swoje usługi na platformie SeniorApp;

Opiekun – usługodawca, oznacza osobę oferującą usługi z zakresu opieki i pomocy dla Użytkowników;

Kod bonusowy oznacza kod udostępniony przez SeniorApp, dający Użytkownikowi możliwość skorzystania z Bonusu;

Profil oznacza profil internetowy założony przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.seniorapp.pl i/lub aplikacji mobilnej SeniorApp;

Organizator lub SeniorApp oznacza spółkę SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952. 

Promocja oznacza organizowaną i prowadzoną przez Organizatora, kampanię polegającą na przyznaniu Użytkownikom Bonusów z tytułu spełnienia przez Uczestników warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie;

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Promocji “Mikołajki”;

Strona internetowa oznacza stronę internetową należącą do SeniorApp znajdującą się pod adresem www.seniorapp.pl ;

Aplikacja – instalowana i uruchamiana na urządzeniach mobilnych aplikacja Seniorapp ;

Strony oznacza łącznie Uczestnika oraz SeniorApp;

Uczestnik oznacza Użytkownika, który zaakceptował niniejszy Regulamin przy pierwszym uruchomieniu aplikacji w dniu 6.12.2022 r. po godzinie 9:00.

Pojęcia niezdefiniowane w pkt 2. niniejszego Regulaminu, pisane w dalszej części Regulaminu z dużej litery, mają znaczenie nadane im Regulaminem korzystania z Platformy SeniorApp.

 1. Postanowienia ogólne

3.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji “Mikołajki”. 

3.2. Promocja jest przeznaczona dla Uczestników, którzy w okresie trwania Promocji spełnią warunki określone w pkt 4. Regulaminu.

3.3. Promocja trwa w dniu: 6.12.2022 r. w godzinach 9:00-16:00.

3.4. Miejscem prowadzenia Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Warunki uczestnictwa w Promocji

Uczestnikiem może być wyłącznie Użytkownik, który spełni łącznie następujące warunki:

4.1. jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

4.2. jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

4.3. jest posiadaczem Profilu;

4.4. przystąpił do Promocji w sposób wskazany w pkt 5. Regulaminu.

 1. Uczestnictwo w Promocji

Klient przystępuje do Promocji poprzez:

5.1. wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu;

5.2. wyrażenie zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu przeprowadzenia Promocji.

5.3. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłany drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.3.1.  Wyrażenie zgód wskazanych w pkt 5.2 i 5.3 jest dobrowolne jednak konieczne celem wzięcia udziału w Promocji

5.4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji w następujących sytuacjach:

5.4.1. Uczestnik dopuści się naruszenia istotnych postanowień Regulaminu, w tym w szczególności poda nieprawdziwe lub nieaktualne dane osobowe lub złoży nieprawdziwe oświadczenia.

5.4.2. W przypadku rejestracji i posługiwania się numerem telefonu nie należącym do Uczestnika promocji lub posługiwania się numerem, do którego nie jest uprawniony –  Organizator ma prawo w każdym momencie zablokować konto oraz poprosić o potwierdzenie prawa do własności wskazanego/rejestrowego numeru na platformie SeniorApp. 

5.4.3 W przypadku posługiwania się przez Uczestnika promocji fikcyjnymi danymi bądź danymi osób trzecich. 

 1. Zasady Promocji:

6.1. W ramach Promocji “Mikołajki” Użytkownik może zamówić dowolną usługę za 10 PLN, z wyłączeniem usług partnerskich (zakładka CHCĘ WIĘCEJ). Standardowa wartość usługi podlegająca Promocji nie może przekroczyć 200 PLN. 

6.2. Użytkownik, w ramach Promocji “Mikołajki” może zamówić tylko jedną usługę, na jeden termin. 

6.3. W przypadku, gdy Użytkownik w ramach Promocji “Mikołajki” będzie próbował zamówić więcej niż jedną usługę i/lub w więcej niż jednym terminie, SeniorApp zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia i zwrócenia kwoty do Portfela Użytkownika. 

6.4. Złożenie zamówienia w ramach Promocji “Mikołajki” możliwe jest jedynie w dniu 6.12.2022 r. w godzinach 9:00-16:00 lub do czasu wykorzystania  limitu 100 pierwszych Kodów Promocyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Promocji przed upływem wskazanego terminu.   

6.5. Organizator nie gwarantuje przyjęcia zamówienia do realizacji przez Opiekuna, ale zapewni wszelkie wsparcie ze strony aplikacji w celu znalezienia Opiekuna celem realizacji danego rodzaju usługi.  

 1. Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów

7.1. Uczestnik może składać Reklamacje dotyczące Promocji w formie:

pisemnej – osobiście w siedzibie SeniorApp lub przesyłką pocztową;

elektronicznej – na adres poczty elektronicznej – kontakt@seniorapp.pl. 

7.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez SeniorApp bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania przez SeniorApp.

7.3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt 7.2. Regulaminu, SeniorApp przekaże Uczestnikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez SeniorApp.

7.4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na adres korespondencyjny Uczestnika lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika – na adres poczty elektronicznej Uczestnika.

 1. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest SeniorApp. SeniorApp będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników, o których mowa w pkt 7. Regulaminu. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Promocji oraz po jego zakończeniu do dnia upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji lub do dnia wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Twisto dostępne są na Stronie internetowej www.seniorapp.pl;

 1. Postanowienia końcowe

Niniejsza Promocja jest sprzedażą premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. O ile co innego nie wynika z właściwych regulaminów, akcje promocyjne i konkursy organizowane przez SeniorApp nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej www.seniorapp.pl. SeniorApp zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez SeniorApp odpowiedniej informacji na Stronie internetowej ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu oraz poprzez przesłanie właściwej informacji na skrzynkę w aplikacji SeniorApp Uczestnika. Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie Uczestnikowi bezpłatnie na jego żądanie zgłoszone SeniorApp na adres poczty kontakt@seniorapp.pl.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. Organizator

Organizatorem niniejszej promocji “Black Friday” i jest spółka SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952.

Definicje

Poniżej zdefiniowane pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące nadane im znaczenie:

Bonus oznacza przyznawaną Uczestnikowi przez SeniorApp nagrodę(wyrażoną w witualnych złotówkach na zamówionie usług) określoną w zasadach danej promocji, Użytkownik może przeznaczyć otrzymany bonus, na zamówienie usług od Opiekunów oferujących swoje usługi na platformie SeniorApp;

Opiekun – usługodawca, oznacza osobę oferującą usługi z zakresu opieki i pomocy dla Użytkowników;

Kod bonusowy oznacza kod udostępniony przez SeniorApp, dający Użytkownikowi możliwość skorzystania z Bonusu;

Profil oznacza profil internetowy założony przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.seniorapp.pl i/lub aplikacji mobilnej SeniorApp;

Organizator lub SeniorApp oznacza spółkę SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952. 

Promocja oznacza organizowaną i prowadzoną przez Organizatora, kampanię polegającą na przyznaniu Użytkownikom Bonusów z tytułu spełnienia przez Uczestników warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie;

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Promocji “Black Friday”;

Strona internetowa oznacza stronę internetową należącą do SeniorApp znajdującą się pod adresem www.seniorapp.pl ;

Aplikacja – instalowana i uruchamiana na urządzeniach mobilnych aplikacja Seniorapp ;

Strony oznacza łącznie Uczestnika oraz SeniorApp;

Uczestnik oznacza Użytkownika, który zaakceptował niniejszy Regulamin przy pierwszym uruchomieniu aplikacji w dniu 25.11.2022 r. po godzinie 9:00.

Pojęcia niezdefiniowane w pkt 2. niniejszego Regulaminu, pisane w dalszej części Regulaminu z dużej litery, mają znaczenie nadane im Regulaminem korzystania z Platformy SeniorApp.

 1. Postanowienia ogólne

3.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji “Black Friday”. 

3.2. Promocja jest przeznaczona dla Uczestników, którzy w okresie trwania Promocji spełnią warunki określone w pkt 4. Regulaminu.

3.3. Promocja trwa w dniu: 25.11.2022 r. w godzinach 9:00-18:00.

3.4. Miejscem prowadzenia Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Warunki uczestnictwa w Promocji

Uczestnikiem może być wyłącznie Użytkownik, który spełni łącznie następujące warunki:

4.1. jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

4.2. jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

4.3. jest posiadaczem Profilu;

4.4. przystąpił do Promocji w sposób wskazany w pkt 5. Regulaminu.

 1. Uczestnictwo w Promocji

Klient przystępuje do Promocji poprzez:

5.1. wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu;

5.2. wyrażenie zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu przeprowadzenia Promocji.

5.3. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłany drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.3.1.  Wyrażenie zgód wskazanych w pkt 5.2 i 5.3 jest dobrowolne jednak konieczne celem wzięcia udziału w Promocji

5.4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji w następujących sytuacjach:

5.4.1. Uczestnik dopuści się naruszenia istotnych postanowień Regulaminu, w tym w szczególności poda nieprawdziwe lub nieaktualne dane osobowe lub złoży nieprawdziwe oświadczenia.

5.4.2. W przypadku rejestracji i posługiwania się numerem telefonu nie należącym do Uczestnika promocji lub posługiwania się numerem, do którego nie jest uprawniony –  Organizator ma prawo w każdym momencie zablokować konto oraz poprosić o potwierdzenie prawa do własności wskazanego/rejestrowego numeru na platformie SeniorApp. 

5.4.3 W przypadku posługiwania się przez Uczestnika promocji fikcyjnymi danymi bądź danymi osób trzecich. 

 1. Zasady Promocji:

6.1. W ramach Promocji “Black Friday” Użytkownik może zamówić dowolną usługę za 1 PLN, z wyłączeniem usług partnerskich (zakładka CHCĘ WIĘCEJ). Standardowa wartość usługi podlegająca Promocji nie może przekroczyć 200 PLN. 

6.2. Użytkownik, w ramach Promocji “Black Friday” może zamówić tylko jedną usługę, na jeden termin. 

6.3. W przypadku, gdy Użytkownik w ramach Promocji “Black Friday” będzie próbował zamówić więcej niż jedną usługę i/lub w więcej niż jednym terminie, SeniorApp zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia i zwrócenia kwoty do Portfela Użytkownika. 

6.4. Złożenie zamówienia w ramach Promocji “Black Friday” możliwe jest jedynie w dniu 25.11.2022 r. w godzinach 9:00-18:00 lub do czasu wykorzystania  limitu 100 pierwszych Kodów Promocyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Promocji przed upływem wskazanego terminu.   

6.5. Organizator nie gwarantuje przyjęcia zamówienia do realizacji przez Opiekuna, ale zapewni wszelkie wsparcie ze strony aplikacji w celu znalezienia Opiekuna celem realizacji danego rodzaju usługi.  

 1. Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów

7.1. Uczestnik może składać Reklamacje dotyczące Promocji w formie:

pisemnej – osobiście w siedzibie SeniorApp lub przesyłką pocztową;

elektronicznej – na adres poczty elektronicznej – kontakt@seniorapp.pl. 

7.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez SeniorApp bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania przez SeniorApp.

7.3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt 7.2. Regulaminu, SeniorApp przekaże Uczestnikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez SeniorApp.

7.4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na adres korespondencyjny Uczestnika lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika – na adres poczty elektronicznej Uczestnika.

 1. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest SeniorApp. SeniorApp będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników, o których mowa w pkt 7. Regulaminu. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Promocji oraz po jego zakończeniu do dnia upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji lub do dnia wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Twisto dostępne są na Stronie internetowej www.seniorapp.pl;

 1. Postanowienia końcowe

Niniejsza Promocja jest sprzedażą premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. O ile co innego nie wynika z właściwych regulaminów, akcje promocyjne i konkursy organizowane przez SeniorApp nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej www.seniorapp.pl. SeniorApp zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez SeniorApp odpowiedniej informacji na Stronie internetowej ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu oraz poprzez przesłanie właściwej informacji na skrzynkę w aplikacji SeniorApp Uczestnika. Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie Uczestnikowi bezpłatnie na jego żądanie zgłoszone SeniorApp na adres poczty kontakt@seniorapp.pl.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. Organizator

Organizatorem niniejszego Konkursu „100 na 100” jest spółka SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952.

 1. Definicje

Poniżej zdefiniowane pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące nadane im znaczenie:

Organizator lub SeniorApp oznacza spółkę SeniorApp sp. z o.o.

Konkurs oznacza organizowaną i prowadzoną przez Organizatora inicjatywę, polegającą na przyznaniu nagród z tytułu spełnienia przez Uczestników warunków Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie;

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Konkursu “100 na 100”;

Strona internetowa oznacza stronę internetową należącą do SeniorApp znajdującą się pod adresem www.seniorapp.pl;

Aplikacja instalowana i uruchamiana na urządzeniach mobilnych, umożliwia korzystanie z aplikacji SeniorApp;

Strony oznacza łącznie Uczestnika oraz SeniorApp;

Uczestnik oznacza osobę, która zaakceptowała niniejszy Regulamin;

Zwycięzca oznacza osobę, która spełni warunki uczestnictwa w konkursie i zostanie uhonorowana nagrodą;

Wygrana lub Nagroda to przyznawana Uczestnikowi przez Organizatora nagroda, w postaci usługi: Smartfon Edukacja, której koszt pokrywa Organizator.

Smartfon Edukacja to jednorazowa, trwająca około 1 godziny konsultacja odbywająca się w terminie dogodnym dla Zwycięzcy, realizowana przez osobę wyznaczoną przez Organizatora. Miejscem realizacji może być mieszkanie prywatne, ale także kawiarnia, biblioteka, dom kultury – lub inne ustalone ze Zwycięzcą. 

Konsultacja polega na drobnej pomocy w obsłudze smartfona, w tym:

 • konfiguracji ustawień telefonu;

 • przekazaniu zasad bezpiecznego korzystania z telefonu i internetu;
  (ustawienie blokady, zapamiętywanie haseł)

 • dodawaniu i wyszukiwaniu numerów w Kontaktach;

 • przesyłaniu smsów i mmsów (z załączeniem zdjęcia)

 • pomocy w założeniu skrzynki e-mail;

 • obsługi przydatnych narzędzi w telefonie (kalkulator, aparat, latarka)

 • korzystaniu z sieci komórkowej i WiFi;

 • wyszukiwaniu, instalacji i dezinstalacji aplikacji;

 • obsługi podstawowych aplikacji mobilnych:
  Mapy i nawigacja, Przeglądarka internetowa;

 • obsługi komunikatora, np. WhatsApp;

 • korzystaniu z aplikacji: SeniorApp (założenie konta, zamawianie usług, płatności, aktywowanie kodów promocyjnych, komunikacja)

Mądra Babcia – Beata Borucka to influencerka, wydawca i twórczyni programu “Na dobry dzień”, którego jubileuszowy: 100 odcinek jest miejscem publikacji niniejszego Konkursu.

 1. Postanowienia ogólne

3.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Konkursu pod nazwą „100 na 100”.
3.2. Konkurs jest przeznaczony dla Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu spełnią warunki określone w pkt 4. Regulaminu.

3.3. Konkurs trwa od dnia 26. czerwca 2022 roku do 31. lipca 2022 roku.

3.4. Miejscem prowadzenia Konkursu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Warunki uczestnictwa w Konkursie

Uczestnikiem może być wyłącznie Użytkownik, który spełni łącznie następujące warunki:

4.1. jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

4.2. jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

4.3. przystąpił do Konkursu w sposób wskazany w pkt 5.1 Regulaminu.

5. Uczestnictwo w Konkursie

Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez:

Przesłanie wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego 604 747 900 (koszt SMSa zgodny z taryfą operatora), w treści wpisując życzenia skierowane do Mądrej Babci – Beaty Boruckiej.

5.1. wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu;

5.2. wyrażenie zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych i otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w celu przyznania nagrody

5.3. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.4 wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

5.5. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w następujących sytuacjach:

5.5.1. Uczestnik dopuści się naruszenia istotnych postanowień Regulaminu, w tym w szczególności poda nieprawdziwe lub nieaktualne dane osobowe lub złoży nieprawdziwe oświadczenia.

5.5.2 W przypadku posługiwania się przez Uczestnika Konkursu fikcyjnymi danymi bądź danymi osób trzecich. 

5.6. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu, Uczestnik traci prawo do nagrody.

5.7. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez oświadczenie o rezygnacji złożone Organizatorowi. W przypadku rezygnacji Uczestnik traci prawo do ewentualnej nagrody.

5.8 Uczestnik może w każdej chwili wycofać prawo do w/w zgód (otrzymywanie informacji handlowych, kontakt SeniorApp), tracąc prawo do otrzymanych Bonusów.

 1. Zasady nabywania prawa do nagrody:

6.1. Uczesnik nabywa prawo do nagrody, jeżeli w okresie trwania Konkursu spełni następujące warunki:

6.1.1. jest Uczestnikiem w rozumieniu pkt 4.1.1 – 4.1.5 Regulaminu; przystąpił do Konkursu zgodnie z pkt 5.1 Regulaminu i w okresie trwania Konkursu nie zrezygnował z udziału w Konkursie;

6.1.2. w okresie trwania Konkursu nie wycofał zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu przeprowadzenia Konkursu, ani nie wniósł sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych.

6.2 uczestnik, który wycofa zgody marketingowe, traci prawo do otrzymanej nagrody, bez prawa do rekompensaty. 

6.3. należy do grupy pierwszych 100 osób, które prześlą SMS w trakcie trwania Konkursu.

6.4. odbierze telefon od Działu Obsługi SeniorApp i ustali szczegóły realizacji Smartfon Edukacji.

6.5. przekaże dane niezbędne do realizacji Smartfon Edukacji:

 • imię;

 • nazwisko;

 • numer telefonu;

 • miasto;

 • miejsce i termin spotkania.

6.6. W przypadku niemożliwości realizacji Smartfon Edukacji związanej np. z niedostępnością osoby wyznaczonej do realizacji w danym mieście, Zwycięzca otrzyma 30 zł do wykorzystania na dowolną usługę dostępną w aplikacji SeniorApp z wyłączeniem usług “Chcę więcej”

7. Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów

7.1. Uczestnik może składać Reklamacje dotyczące Konkursu w formie:

pisemnej – osobiście w siedzibie SeniorApp lub przesyłką pocztową;

elektronicznej – na adres poczty elektronicznej – kontakt@seniorapp.pl. 

7.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez SeniorApp bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania przez SeniorApp.

7.3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt 8.2. Regulaminu, SeniorApp przekaże Uczestnikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez SeniorApp.

7.4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na adres korespondencyjny Uczestnika lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika – na adres poczty elektronicznej Uczestnika.

8. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest SeniorApp. SeniorApp będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników, o których mowa w pkt 7. Regulaminu. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu do dnia upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub do dnia wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Twisto dostępne są na Stronie internetowej www.seniorapp.pl;

9. Postanowienia końcowe

Niniejszy Konkurs nie jest sprzedażą premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. O ile co innego nie wynika z właściwych regulaminów, akcje promocyjne i konkursy organizowane przez SeniorApp nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej www.seniorapp.pl. SeniorApp zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez SeniorApp odpowiedniej informacji na Stronie internetowej ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu oraz poprzez przesłanie właściwej informacji na skrzynkę w aplikacji SeniorApp Uczestnika. Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie Uczestnikowi bezpłatnie na jego żądanie zgłoszone SeniorApp na adres poczty kontakt@seniorapp.pl.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952
 2. Fundatorem nagrody jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. 

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 
 3. Konkurs trwa od 16.08.2022 r. do 31.08.2022 r. do godziny 23:59. 
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 07.09.2022 r. za pośrednictwem fanpage’a SeniorApp. 
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/SeniorApplikacja

Zadanie konkursowe 

 1. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia, przedstawiającego najpiękniejszego według uczestnika konkursu, miejsca w województwie łódzkim. Następnie uczestnik powinien umieścić zdjęcie w komentarzu pod postem informującym o konkursie, napisać co to za miejsce oraz uzasadnić dlaczego uważa je za najpiękniejsze w województwie łódzkim. 
 2. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca. 
 3. Najciekawsza praca konkursowa zostanie wybrana przez komisję konkursową, w skład której będą wchodzili przedstawiciele SeniorApp.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook. 
 5. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach. 
 6. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie. 

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest kosz wypełniony przysmakami z ziemi łódzkiej. 
 2. Nagrodę można odebrać osobiście, w siedzibie firmy SeniorApp (Łódź, ul. Narutowicza 57/2) lub zostanie wysłana kurierem. 
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage’u. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody. 
 5. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: marketing@seniorapp.pl  
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – Łódzkie jest piękne). 
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@seniorapp.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku SeniorApp. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage’u SeniorApp. 
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Organizator

Organizatorem niniejszego Konkursu „30 na 30” jest spółka SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952.

 • Definicje

Poniżej zdefiniowane pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące nadane im znaczenie:

Organizator lub SeniorApp oznacza spółkę SeniorApp sp. z o.o.

Konkurs oznacza organizowaną i prowadzoną przez Organizatora inicjatywę, polegającą na przyznaniu nagród z tytułu spełnienia przez Uczestników warunków Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie;

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Konkursu “30 na 30”;

Strona internetowa oznacza stronę internetową należącą do SeniorApp znajdującą się pod adresem www.seniorapp.pl;

Aplikacja instalowana i uruchamiana na urządzeniach mobilnych, umożliwia korzystanie z aplikacji SeniorApp;

Strony​ oznacza łącznie Uczestnika oraz SeniorApp;

Uczestnik ​oznacza osobę, która zaakceptowała niniejszy Regulamin;

Zwycięzca oznacza osobę, która spełni warunki uczestnictwa w konkursie i zostanie uhonorowana nagrodą;

Wygrana lub Nagroda to przyznawana Uczestnikowi przez Organizatora nagroda, w postaci wybranej Usługi w platformie SeniorApp.

Usługa to dowolnie wybrana usługa dostępna w platformie SeniorApp (do wyboru 50 różnych zleceń w ponad 100 wariantach) o wartości maksymalnej 100 zł, której koszt pokrywa Organizator. Z konkursu wyłączone są usługi partnerskie z zakładki “Chcę więcej” (pakiety medyczne, lekcje szkoły językowej, czy konsultacje ubezpieczeniowe).

 • Postanowienia ogólne

3.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Konkursu pod nazwą „​30 na 30”​.
3.2. Konkurs jest przeznaczony dla Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu spełnią warunki określone w pkt 4. Regulaminu.

3.3. Konkurs trwa ​od dnia 1. września 2022 roku do 30. września 2022 roku.

3.4. Miejscem prowadzenia Konkursu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Warunki uczestnictwa w Konkursie

Uczestnikiem może być wyłącznie Użytkownik, który spełni łącznie następujące warunki:

4.1. jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

4.2. jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

4.3. przystąpił do Konkursu w sposób wskazany w pkt 5.1 Regulaminu.

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie

Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez:

Udostępnienie co najmniej 3 wybranym znajomym indywidualnego kodu polecającego aplikację SeniorApp, który zostanie wykorzystany przynajmniej przez te 3 osoby. Instrukcja posłużenia się systemem poleceń przedstawiona jest w filmiku: https://seniorapp.pl/polecaplikacje dostępnym w serwisie YouTube na kanale SeniorApp, a także na kanałach social media Organizatora.

5.1. wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu;

5.2. wyrażenie zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych i otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w celu przyznania nagrody

5.3. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.4 wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

5.5. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w następujących sytuacjach:

5.5.1. Uczestnik dopuści się naruszenia istotnych postanowień Regulaminu, w tym w szczególności poda nieprawdziwe lub nieaktualne dane osobowe lub złoży nieprawdziwe oświadczenia.

5.5.2 W przypadku posługiwania się przez Uczestnika Konkursu fikcyjnymi danymi bądź danymi osób trzecich. 

5.6. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu, Uczestnik traci prawo do nagrody.

5.7. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez oświadczenie o rezygnacji złożone Organizatorowi. W przypadku rezygnacji Uczestnik traci prawo do ewentualnej nagrody.

5.8 Uczestnik może w każdej chwili wycofać prawo do w/w zgód (otrzymywanie informacji handlowych, kontakt SeniorApp), tracąc prawo do otrzymanych Bonusów.

 • Zasady nabywania prawa do nagrody:

6.1. Uczestnik nabywa prawo do nagrody, jeżeli w okresie trwania Konkursu spełni następujące warunki:

6.1.1. jest Uczestnikiem w rozumieniu pkt 4.1.1 – 4.1.5 Regulaminu; przystąpił do Konkursu zgodnie z pkt 5.1 Regulaminu i w okresie trwania Konkursu nie zrezygnował z udziału w Konkursie;

6.1.2. w okresie trwania Konkursu nie wycofał zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu przeprowadzenia Konkursu, ani nie wniósł sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych.

6.2 uczestnik, który wycofa zgody marketingowe, traci prawo do otrzymanej nagrody, bez prawa do rekompensaty. 

6.3. należy do grupy pierwszych 30 osób, które udostępnią co najmniej 3 wybranym znajomym indywidualny kod polecający aplikację SeniorApp, który zostanie wykorzystany co najmniej przez te 3 osoby.
Instrukcja posłużenia się systemem poleceń przedstawiona jest w filmiku: https://seniorapp.pl/polecaplikacje  dostępnym w serwisie YouTube na kanale SeniorApp, a także na kanałach social media Organizatora.

6.4.  zostanie zweryfikowany pod kątem przekazania kodów przynajmniej 3 nowym użytkownikom przez Zespół SeniorApp i otrzyma informację o otrzymaniu nagrody.

6.5. zamówi wybraną usługę o wartości maksymalnej 100 zł samodzielnie poprzez aplikację SeniorApp lub z pomocą Działu Obsługi Klienta SeniorApp. Infolinia: 727 20 70 20.

6.6. W przypadku niemożliwości realizacji wybranej usługi związanej np. z niedostępnością osoby wyznaczonej do realizacji w danym mieście, Zwycięzca otrzyma 100 zł do wykorzystania na dowolną usługę dostępną w aplikacji SeniorApp z wyłączeniem usług “Chcę więcej”.

 

 1. Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów

7.1. Uczestnik może składać Reklamacje dotyczące Konkursu w formie:

pisemnej – osobiście w siedzibie SeniorApp lub przesyłką pocztową;

elektronicznej – na adres poczty elektronicznej – kontakt@seniorapp.pl. 

7.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez SeniorApp bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania przez SeniorApp.

7.3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt 8.2. Regulaminu, SeniorApp przekaże Uczestnikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez SeniorApp.

7.4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na adres korespondencyjny Uczestnika lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika – na adres poczty elektronicznej Uczestnika.

 1. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest SeniorApp. SeniorApp będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników, o których mowa w pkt 7. Regulaminu. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu do dnia upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub do dnia wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Twisto dostępne są na Stronie internetowej ​www.seniorapp.pl;

 

 1. Postanowienia końcowe

Niniejszy Konkurs nie jest sprzedażą premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. O ile co innego nie wynika z właściwych regulaminów, akcje promocyjne i konkursy organizowane przez SeniorApp nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej ​www.seniorapp.pl. SeniorApp zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez SeniorApp odpowiedniej informacji na Stronie internetowej ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu oraz poprzez przesłanie właściwej informacji na skrzynkę w aplikacji SeniorApp Uczestnika. Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie Uczestnikowi bezpłatnie na jego żądanie zgłoszone SeniorApp na adres poczty kontakt@seniorapp.pl.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Niniejszy regulamin określa przedmiot, zasady i warunki korzystania z Platformy SeniorApp.

I. PRZEDMIOT

Twórcą platformy wyszukiwania zleceń jest podmiot SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952, o kapitale zakładowym w wysokości 204 417,00 zł.


II. DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1. „Platforma” lub „Platforma SeniorApp” – platforma dostępna na stronie internetowej https://seniorapp.pl oraz w formie aplikacji instalowanej i uruchamianej na urządzeniach mobilnych o nazwie SeniorApp, która umożliwia osobom korzystającym z Platformy oferowanie usług z zakresu opieki i pomocy osobom starszym, poszukiwanie usług z zakresu opieki i pomocy osobom starszym oraz nawiązywanie kontaktów w celu zawarcia umowy w tym zakresie;
  2. „Usługa” – każda usługa oferowana i możliwa do wybrania za pośrednictwem Platformy SeniorApp z zakresu opieki i pomocy osobom starszym;
  3. „Użytkownik” – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założyła Konto na Platformie w celu korzystania z jej możliwości; Użytkownik zakładając Konto potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. „Senior” – użytkownik, usługobiorca – osoba poszukująca usług z zakresu opieki i pomocy osobom starszym;
  5. „Opiekun” – użytkownik, usługodawca – osoba oferująca usługi z zakresu opieki i pomocy dla osób starszych;
  6. „Rodzina Seniora” – użytkownik, usługobiorca – członek rodziny lub osoba sprawująca opiekę nad osobą poszukującą usług z zakresu opieki i pomocy osobom starszym;
  7. „Administrator Platformy” – spółka SeniorApp spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 57/2 (90-130 Łódź), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000871282, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7252304393, REGON 387591952, kapitał zakładowy: 150.000,00 złotych; Z Administratorem można skontaktować się drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: kontakt@seniorapp.pl, poprzez Chat „WSPARCIE” w aplikacji mobilnej SeniorApp oraz Platformę SeniorApp;
  8. „Rola” – określenie grupy w ramach, której Użytkownik chce korzystać z Platformy, mogą to być grupy wymienione w ppkt: d, e i f. Użytkownik może pełnić różne Role tj. przy jednej Usłudze może być Opiekunem, a przy innej Seniorem lub Rodziną Seniora;
  9. „Konto” – przestrzeń udostępniana Użytkownikowi Platformy, pozwalająca na korzystanie z jej możliwości. Założenie Konta jest warunkiem korzystania z Platformy SeniorApp;
  10. „Formularz Rejestracji” – pola wymagające podania przez Użytkownika informacji, co jest warunkiem koniecznym korzystania z Platformy;
  11. „Wymagania Techniczne” – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Platformy SeniorApp;
  12. „Regulamin” – niniejszy dokument określający przedmiot oraz ogólne warunki i zasady korzystania z Platformy;
  13. „Oferta” – propozycja zawarcia umowy na wykonanie Usługi zawierająca elementy istotne Usługi tj. jej rodzaj i cenę, składana Opiekunowi przez Seniora lub Rodzinę Seniora, zawierająca szczegóły dotyczące realizacji Usługi;
  14. „Ogłoszenie” – zaproszenie do negocjacji lub do składania Ofert zamieszczone przez Opiekuna w Platformie, dotyczące Usług świadczonych przez Opiekuna, umożliwiające Seniorowi lub Rodzinie Seniora odnalezienie i wybór Opiekuna świadczącego poszukiwane przez Seniora lub Rodzinę Seniora Usługi;
  15. „Transakcja” – umowa, której przedmiotem jest świadczenie usługi, zawarta pomiędzy Opiekunem a Seniorem albo Opiekunem a Rodziną Seniora;
  16. „Treści” – wszystkie informacje, materiały, opisy zamieszczane przez Użytkowników w Platformie, w szczególności Ogłoszenia, Oferty, oceny, komunikaty wysyłane do innych Użytkowników.
  17. “Portfel SeniorApp” lub “Wirtualnego Portfela SeniorApp ” – bezpłatna funkcjonalność Konta opisana Regulaminu, ułatwiająca dokonywanie płatności na rzecz Administratora.


III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U.2020.344 z dnia 2020.03.03).
 2. Platforma SeniorApp umożliwia nawiązywanie kontaktu pomiędzy osobami poszukującymi usług z zakresu opieki i pomocy dla osób starszych oraz osobami oferującymi takie usługi, w celu świadczenia i korzystania z usług w obszarze opieki i pomocy osobom starszym. Administrator nie jest stroną żadnej Transakcji pomiędzy Użytkownikami. W żadnym wypadku Administrator nie świadczy ani nie nabywa Usług. Administrator świadczy jedynie na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną wskazane w pkt III ppkt 10 ułatwiające zawieranie Transakcji.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie środków technicznych niezbędnych do korzystania z Platformy.
 4. Aby korzystać z Platformy muszą być spełnione następujące Wymagania Techniczne:
  1. posiadanie urządzenia komunikującego się z siecią Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową;
  2. posiadanie aktywnego, zarejestrowanego numeru telefonu;
  3. połączenie z siecią Internet;
  4. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej – w przypadku Użytkownika będącego Opiekunem;
  5. pobranie i zainstalowanie aplikacji – w przypadku korzystania z Platformy w formie aplikacji na urządzenia mobilne;
 5. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet oraz dbać o bezpieczeństwo i poufność używanych danych logowania.
 6. Administrator Platformy dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do niej w sposób ciągły (7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę), jednak zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia dostępu do Platformy bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników w szczególności w przypadku, gdy będzie to spowodowane awarią bądź innymi ważnymi względami technicznymi.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Platformy związane z brakiem dostępu lub ograniczeniem dostępu do sieci Internet, a także z nieprawidłowym działaniem urządzenia używanego przez Użytkownika.

IV. ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Warunkiem korzystania z Platformy jest założenie Konta.
 2. Przystępując do założenia Konta, Użytkownik jest obowiązany:
  1. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść;
  2. Wybrać odpowiednią Rolę co oznacza, że powinien określić czy za pośrednictwem Platformy będzie oferował usługi z zakresu opieki i pomocy dla osób starszych, czy też poszukuje usług z zakresu opieki i pomocy dla osób starszy Rola wybrana przez Użytkownika przy zakładaniu Konta nie jest przypisana do Użytkownika na stałe – Użytkownik może w każdym czasie wstąpić w inną Rolę z zastrzeżeniem, że Rola Opiekuna wymaga dodatkowej weryfikacji.
  3. w zależności od wyboru dokonanego zgodnie z opisem z pkt. b – wypełnić co najmniej obowiązkowe pola Formularza rejestracji;
 3. Wypełniając pola Formularza rejestracji Użytkownik oświadcza, że podaje dane prawdziwe i kompletne, a także zobowiązuje się do ich aktualizowania w celu zapewnienia ich prawidłowości przez okres w jakim Konto będzie aktywne.
 4. Użytkownik zakładając Konto, wyraża wolę zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Administratorem na warunkach opisanych niniejszym Regulaminem.
 5. Po przesłaniu Formularza Rejestracji Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS na podany numer telefonu wraz z kodem weryfikacyjnym.
 6. Z chwilą wysłania Formularza Rejestracyjnego dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 7. Użytkownik ma możliwość założenia tylko jednego Konta przy wykorzystaniu danych stanowiących o jego tożsamości. Użytkownik zobowiązuje się do tego, że nie będzie tworzył Kont przy wykorzystaniu danych osób trzecich.
 8. Zalogowanie się do Konta możliwe jest przy użyciu loginu jakim jest podany przy rejestracji numer telefonu mobilnego Użytkownika oraz po zweryfikowaniu go za pośrednictwem otrzymanego w drodze SMS kodu PIN przy każdorazowym logowaniu.
 9. W przypadku utraty lub zapomnienia loginu i/lub hasła, dostęp do Konta możliwy jest drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: kontakt@seniorapp.pl, poprzez Chat „WSPARCIE” w aplikacji mobilnej SeniorApp oraz Platformę SeniorApp.
 10. Za pomocą Platformy świadczone są następujące usługi (świadczone drogą elektroniczną)
  1. Dodawanie Ogłoszeń – w przypadku Opiekunów;
  2. Kierowanie Ofert nabycia Usługi – w przypadku Seniorów oraz Rodziny Seniora;
  3. Zawieranie Transakcji;
  4. Dostęp do historii zawartych Transakcji;
  5. Przeglądanie Kont pozostałych Użytkowników będących Opiekunami;
  6. Możliwość dokonania oceny zrealizowanych Usług oraz oceny drugiego Użytkownika, z którym Usługa została zrealizowana, poprzez wypełnienie dostępnych na Koncie ankiet, kwestionariuszy lub możliwości pozostawienia recenzji; Ocena powinna odnosić się przede wszystkim do jakości wykonanej Usługi, rzetelności drugiej strony Transakcji oraz kontaktu z drugą stroną Transakcji;
  7. Możliwość przeglądania ocen i komentarzy udzielonych Opiekunowi;
  8. Możliwość przeglądania ocen i komentarzy udzielonych Seniorowi lub Rodzinie Seniora;
  9. Wymiana komunikatów (chat) z innymi Użytkownikami – możliwa po potwierdzeniu transakcji, której przedmiotem jest Usługa do czasu zrealizowania Usługi;
  10. Wymiana komunikatów (chat) z Administratorem;
 11. Konto Użytkownika jest ważne przez cały okres aktywnego korzystania z Platformy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta jest na czas nieokreślony. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Administratorem odstąpić od niej bez podania przyczyny. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu świadczenie usługi przez Administratora zostało rozpoczęte.
 12. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy.
 13. Administrator wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 (czternaście) dni.
 14. Użytkownik wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Administratora stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Administratora kontakt@seniorapp.pl.
 15. Rozwiązanie umowy, na wniosek Użytkownika następuje co do zasady w ciągu 14 (czternastu) dni, jednak nie później niż po upływie 30 (trzydziestu) dni, jeżeli wystąpią techniczne problemy z usunięciem Konta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną równoznaczne jest z usunięciem Konta Użytkownika.
 16. Po usunięciu Konta, Użytkownik traci dostęp do informacji uzyskanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Platformy.
 17. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do:
  1. zablokowania Użytkownikowi zamieszczania lub usuwania recenzji, ogłoszeń, ocen, zapytań i innych treści na Platformie,
  2. zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika, w sytuacji, gdy istnieje uzasadniona konieczność zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa Użytkowników i/lub osób trzecich, jak również w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowań wyjaśniających w związku z naruszeniami Użytkownika podczas korzystania z Platformy.


V. WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW

 1. W celu zapewnienia pełnej przejrzystości oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa Transakcji oraz bezpieczeństwa Użytkowników, Administrator posiada system weryfikacji tożsamości osób zakładających Konto na Platformie, na co Użytkownik świadomie i dobrowolnie wyraża zgodę.
 2. Standardowa procedura weryfikacji polega na wysłaniu na podany w Formularzu Rejestracyjnym numer telefonu wiadomości tekstowej SMS z kodem, którego wpisanie w żądane miejsce Formularza oznacza poprawną weryfikację tożsamości Użytkownika.
 3. Zważywszy na fakt, że część z Usług oferowanych za pomocą Platformy stanowi Usługi regulowane, które wymagają odpowiedniego wykształcenia, uprawnień lub kwalifikacji, Administrator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Opiekuna z prośbą o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania Usług za pośrednictwem Platformy.
 4. Do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niezbędne jest zweryfikowanie tożsamości Użytkownika będącego Opiekunem poprzez dokonanie przelewu weryfikacyjnego. Użytkownik dokonuje z banku, w którym prowadzony jest jego rachunek, przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1,00 zł na rachunek bankowy wskazany przez Administratora w Nest Bank SA. Kwota przelewu weryfikacyjnego jest zwracana niezwłocznie na rachunek bankowy Użytkownika będącego Opiekunem, z którego wykonano przelew. Na podstawie danych zawartych w zwykłym przelewie z konta osobistego oraz danych wpisanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym, Administrator dokonuje weryfikacji tożsamości Użytkownika.
 5. Pozytywna weryfikacja Użytkownika będącego Opiekunem, opisana w ust. 3 lub 4, jest warunkiem dodawania przez Opiekuna Ogłoszeń.
 6. Do założenia Profilu Seniora nie jest wymagane zdjęcie. W profilu Opiekuna poprawne zdjęcie
  jest niezbędne do pomyślnego ukończenia procesu weryfikacji. Zdjęcie Opiekuna
  akceptowane przez Zespół Weryfikacyjny powinno: pokazywać Jego twarz w formie
  rozpoznawalnej (bez okularów przeciwsłonecznych, maski) i wiarygodnej (nie szkic, komiks,
  nieautentyczny sposób przedstawienia); ukazywać tylko jedną osobę; być wyraźne i
  nierozmazane.
 7. W przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta Użytkownika, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Administrator może uzależnić korzystanie z Platformy od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości – dodatkowa weryfikacja może odbywać się w szczególności w sposób opisany w ust. 4.

VI. ZAWIERANIE TRANSAKCJI. WARUNKI FINANSOWE

 1. Dostęp do Platformy, założenie Konta oraz zamieszczanie Ogłoszeń są bezpłatne.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi odbywa się wyłącznie między Opiekunem a Seniorem lub między Opiekunem a Rodziną Seniora. Platforma umożliwia zawarcie umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet, Administrator nie jest jednak stroną Transakcji.
 4. Wybierając Opiekuna i zaznaczając okienko „Zapłać” Senior lub Rodzina Seniora składają Opiekunowi Ofertę zawarcia umowy, której przedmiotem jest Usługa.
 5. Składając Ofertę, Senior lub Rodzina Seniora zobowiązany jest do zapłaty z góry ceny Usługi.
 6. Płatności za zakupione poprzez Platformę Usługi można dokonać wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych oferowanego przez dostawcę Blue Media S.A. według takich możliwości opłacenia zamówienia, jakie oferuje ten dostawca.
 7. Administrator przy umowach zawieranych za pośrednictwem Platformy przyjmuje zapłatę ceny w imieniu Opiekuna. Zapłata ceny na rzecz Administratora poczytuje się za uregulowanie przez Seniora/Rodzinę Seniora ceny Usługi. Z chwilą zapłaty ceny Administratorowi Senior/Rodzina Seniora zwalnia się z obowiązku zapłaty ceny na rzecz Opiekuna. Obowiązek zapłaty ceny na rzecz Opiekuna za wykonaną Usługę przechodzi wówczas na Administratora.
 8. Oferta jest wiążąca przez 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) minut, co oznacza, że w tym czasie Opiekun powinien zaakceptować Ofertę zaznaczając okienko „Pomagam” lub ją odrzucić, zaznaczając okienko „Rezygnuję”. Brak reakcji Opiekuna przez czas trwania Oferty poczytuje się za odrzucenie Oferty.
 9. Od chwili zaakceptowania przez Opiekuna Oferty, tj. zaznaczenia okienka „Pomagam”, aż do czasu wykonania Usługi przez Opiekuna, rezygnacja z Oferty przez Seniora/Rodzinę Seniora wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Administratora opłaty manipulacyjnej odpowiadającej 25% ceny Usługi.
 10. W przypadku odrzucenia Oferty przez Opiekuna poprzez zaznaczenie okienka „Rezygnuję”, Oferta traci moc, zaś cała uiszczona przez Seniora/Rodzinę Seniora cena zostaje zwrócona do Wirtualnego Portfela SeniorApp Seniora/Rodzinę Seniora.
 11. W przypadku akceptacji Oferty przez Opiekuna pomiędzy Opiekunem a Seniorem albo Opiekunem a Rodziną Seniora dochodzi do zawarcia Umowy, której przedmiotem jest Usługa – na warunkach określonych w Ofercie oraz komunikatach przekazywanych pomiędzy Opiekunem a Seniorem/Rodziną Seniora.
 12. W przypadku akceptacji Oferty oraz wykonania Usługi, Opiekunowi wypłacana jest cena za wykonaną Usługę, potrącona o prowizję należną Administratorowi. Administrator w zamian za pośrednictwo przy zawarciu umowy o wykonanie Usługi na rzecz Seniora/Rodziny Seniora otrzymuje prowizję, każdorazowo określoną przy Ofercie składanej Opiekunowi, nie wyższą niż 25% ceny za Usługę.
 13. W przypadku trudności z wykonaniem zlecenia, (np. Senior nie otworzył drzwi o umówionej godzinie, Opiekun próbował się skontaktować – bezskutecznie), należy niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i poświadczyć próbę realizacji usługi.
 14. W przypadku niewykonania usługi z winy Seniora, kwota należna za realizację usługi trafia do Portfela SeniorApp Opiekuna. Jeśli to Opiekun nie wykonał zlecenia, kwota opłaconej usługi wraca w całości do Portfela SeniorApp Seniora, zaś Portfel Opiekuna zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 25% kwoty należnej za realizację usługi.
 15. Zakończenie realizacji usługi jest konieczne do otrzymania przez Opiekuna wskazanej przez niego kwoty należnej za wykonanie zlecenia. Realizacja kończy się z chwilą wybrania przez Usługobiorcę – Seniora opcji “zrealizowano” przy aktywnym zleceniu oraz wystawieniu oceny.
  Wystawienie oceny nie jest konieczne, jednak dzięki niemu osoby szukające pomoc lub oferujące usługi będą mogły znaleźć więcej informacji dotyczących Użytkownika, z którym zawierają transakcję. Senior ma 3 dni od momentu upłynięcia terminu realizacji zlecenia, aby wystawić opinię Opiekunowi. W przypadku niepotwierdzenia realizacji w tym czasie, kwota należna za wykonanie usługi trafi do Portfela SeniorApp Opiekuna.
 16. Nie ma możliwości edycji bądź usunięcia wystawionej ani otrzymanej oceny. Każda opinia jest ważna dla innych Użytkowników. Dlatego istotne jest podejmowanie przemyślanych decyzji, które są zgodne z Regulaminem Korzystania z Platformy. W przypadku, gdy wypowiedź zawiera wulgarną, obraźliwą, niezgodną z prawdą treść, która zdaniem Użytkownika narusza
  Regulamin Korzystania z Platformy, należy skontaktować się z Biurem Obsługi SeniorApp.
 17. Zarówno ceny za nabywane Usługi z zakresu opieki i pomocy dla osób starszych, jak i kwoty prowizji nie zawierają należnych podatków, z wyłączeniem podatku VAT. Podmioty otrzymujące należności z tytułu wykonanych Usług i otrzymanych prowizji obowiązane są do dokonania we własnym zakresie stosownych rozliczeń podatkowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

VII. USŁUGA PORTFEL SENIORAPP

 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi w ramach usługi Konta bezpłatne korzystanie z usługi Portfela SeniorApp, pozwalającej na uproszczenie rozliczeń z Administratorem, z tytułu zamówionych Usług Odpłatnych. Dla uniknięcia wątpliwości, usługa Portfela SeniorApp nie stanowi usługi płatniczej a przydzielone w ramach Portfela jednostki nie stanowią pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług płatniczych.
 2. W ramach Platformy SeniorApp oraz strony www.doladownie.seniorapp.pl Użytkownik może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Blue Media S.A.:
   1. płatności elektroniczne przelewami automatycznymi (w tym BLIK),
   2. płatności elektroniczne przelewami tradycyjnymi,
   3. karty płatnicze.
  2. przelew tradycyjny na konto bankowe należące do Administratora
  3. dostępne formy płatności (karty płatnicze):
   1. Visa
   2. Visa Electron
   3. MasterCard
   4. MasterCard Electronic
   5. Maestro
 3. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Administrator nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatniczym celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Wyjątkowo oraz w granicach technicznych i organizacyjnych możliwości, Administrator może jednak pomóc Użytkownikowi w wyjaśnieniu problemu. Administrator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.
 4. Korzystanie z Portfela SeniorApp odbywa się na następujących zasadach:
  1. Użytkownik powinien „doładować” Portfel SeniorApp poprzez wpłatę na rachunek Administratora środków pieniężnych w jednej z akceptowanych walut, zgodnie z informacjami podanymi w Platformie;
  2. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Administratora, Administrator przypisuje do Portfela SeniorApp danego Użytkownika sumę jednostek równą wpłaconej kwocie. Suma ta jest aktualizowana na bieżąco po każdej operacji dokonanej przez Użytkownika skutkującej zmianą jej wysokości (doładowanie skutkuje podwyższeniem sumy jednostek w Portfelu SeniorApp, zapłata za wybraną Usługę Odpłatną skutkuje obniżeniem sumy jednostek w Portfelu SeniorApp);
  3. Użytkownik, wedle swego wyboru, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych metod płatności zgodnie z informacjami podanymi w procesie wyboru danej usługi oraz poprzez dyspozycję płatności z Portfela SeniorApp.
  4. Użytkownik zachowuje pełną i wyłączną swobodę dysponowania środkami przypisanymi do jego Portfela SeniorApp przez cały okres obowiązywania umowy usługi Konta pod warunkiem, że Konto jest aktywne;
  5. w razie dokonania płatności jednostkami z Portfela SeniorApp za daną Usługę Odpłatną, Administrator dokonuje potrącenia ceny należnej z tytułu świadczenia danej Usługi Odpłatnej obciążając Portfel SeniorApp Użytkownika odpowiednią kwotą (obniżenie salda).
 5. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zwrotu środków wpłaconych na poczet Portfela SeniorApp, w dowolnej wysokości nieprzekraczającej salda wyświetlanego w Portfelu SeniorApp, uwzględniającego dokonane przez Użytkownika płatności i doładowania. Żądanie to jest realizowane poprzez kontakt za pomocą adresu e-mail kontakt@seniorapp.pl lub pisemny z Administratorem.
 6. Zwrot środków z Portfela SeniorApp będzie dokonany bez zbędnego opóźnienia, przelewem na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność lub zgodnie z użytą do wpłaty metodą płatności. Żądanie zwrotu środków z Portfela SeniorApp nie dotyczy punktów promocyjnych (bonusu SeniorApp) przypisanych do Konta w ramach akcji promocyjnych, konkursów oraz punktów rabatowych przyznawanych w Bonusu SeniorApp zgodnie z Załącznikiem “Regulamin Bonus SeniorApp”. Zasady oraz obowiązki wynikające z udziału w akcjach promocyjnych zostały określone w odrębnym Regulaminie udostępnionym na stronie Administratora. Punkty promocyjne są przyznawane każdorazowo w oparciu o odrębny regulamin promocji, a korzystanie z nich odbywa się na zasadach określonych w tym regulaminie.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika (klienta) kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik (konsument), chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztam.

VIII. ZACHOWANIA NIEDOZWOLONE

 1. Nie można podszywać się pod inną osobę, podawać nieprecyzyjnych informacji ani tworzyć Konta za inną osobę bez jej wyraźnej zgody.
 2. Nie można postępować w sposób niezgodny z prawem, wprowadzający w błąd, oszukańczy ani realizować nielegalnych bądź bezprawnych celów.
 3. Nie można umieszczać informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.
 4. Nie można naruszać (ani pomagać innym osobom czy zachęcać inne osoby do naruszania) niniejszego Regulaminu
 5. Nie można robić niczego, co zakłócałoby lub upośledzało działanie Platformy.
 6. Nie można próbować uzyskiwać dostępu do informacji lub ich pobierać w sposób nieupoważniony.
 7. Nie można podejmować prób zakupu, sprzedaży czy przeniesienia jakiegokolwiek elementu swojego Konta ani też prób pozyskiwania, gromadzenia czy wykorzystywania danych logowania czy oznaczeń od innych Użytkowników.
 8. Nie można publikować prywatnych lub poufnych informacji ani dopuszczać się naruszeń praw innych osób, w tym praw własności intelektualnej.
 9. Nie można umożliwiać osobom trzecim dostępu do Platformy. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest Użytkownik, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie.

IX. TREŚCI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może publikować Treści spełniające łącznie następujące kryteria:
  1. Użytkownikowi przysługują prawa do Treści – w szczególności prawo autorskie,
  2. Treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym nie naruszają praw do wizerunku i dóbr osobistych osób trzecich,
  3. Treści nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami,
  4. Treści zawierają prawdziwe informacje dotyczące Użytkownika.
 2. Zamieszczane przez Użytkowników Ogłoszenia i Oferty powinny odzwierciedlać rzeczywisty zamiar świadczenia Usług – w przypadku Opiekunów oraz rzeczywisty zamiar i zapotrzebowania skorzystania z Usług – w przypadku Seniora lub Rodziny Seniora.
 3. Zabrania się Użytkownikom Platformy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, postępowania w sposób niezgodny z prawem, wprowadzający w błąd, oszukańczy oraz mający na celu zrealizowanie nielegalnych bądź bezprawnych celów. W szczególności treść Ogłoszeń oraz Ofert zamieszczanych przez Użytkowników nie może być niezgodna z prawdą i wprowadzająca w błąd.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone na jego Koncie, a także treści umieszczane przez Użytkownika w komentarzach i ocenach dotyczących pozostałych Użytkowników, w korespondencji z innymi Użytkownikami, a także za wszelkie inne treści umieszczone w przestrzeni Platformy.
 5. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych treści. W razie uniemożliwienia przez Administratora dostępu do Treści z powodu otrzymania urzędowego zawiadomienia o ich bezprawnym charakterze, Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do umieszczonych przez niego treści, które zostały usunięte na skutek otrzymanego zawiadomienia.
 6. W razie uzasadnionego podejrzenia, że Treści naruszają postanowienia Regulaminu, Administrator może usunąć takie Treści. W takim przypadku Administrator niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści i umożliwia mu złożenie stosownych wyjaśnień. W przypadku, gdy podejrzenie naruszenia Regulaminu okaże się bezzasadne, Administrator przywróci dostęp do Treści. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do umieszczonych przez niego Treści, które zostały usunięte na zasadach określonych w niniejszym punkcie.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń, Ofert oraz komentarzy nie ingerując w ich formę i treść, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność danych podanych w Ogłoszeniu, Ofercie oraz komunikatach wysyłanych pomiędzy Użytkownikami, a także za zdolność Użytkowników do realizacji Transakcji.
 3. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem lub Ofertą.

XI. DANE OSOBOWE

Korzystanie z Platformy wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Platformy.

Informacje odnośnie do celów, podstaw prawnych przetwarzania, czasu przechowywania danych osobowych oraz praw przysługujących podmiotom wraz z informacją odnośnie do możliwości ich realizacji znajdują się w Polityce Prywatności, a także w klauzulach informacyjnych, podawanych Użytkownikom podczas zbierania od nich danych osobowych.

XII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Administrator jest jedynym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do Platformy, jej treści (w szczególności tekstów, zdjęć, projektów, logo, wideo, dźwięków, danych, elementów graficznych) oraz oprogramowania i baz danych zapewniających ich działanie.
 2. Administrator Platformy udziela Użytkownikowi niewyłącznego, osobistego i niezbywalnego prawa do korzystania z Platformy, jedynie do jego własnego użytku osobistego oraz prywatnego, w celach niehandlowych i zgodnie z przedmiotem działania Platformy.
 3. Użytkownik nie może wykorzystywać Platformy oraz zamieszczanych w niej treści w jakichkolwiek innych celach niż określonych przez Administratora Platformy. W szczególności, Użytkownik nie ma prawa do:
  1. reprodukowania, modyfikowania, adaptowania, dystrybucji, publicznego przedstawiania i rozpowszechniania Platformy oraz zamieszczanych w niej treści, bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej zgody Administratora Platformy,
  2. ekstrakcji lub podejmowania prób ekstrakcji (w szczególności przy wykorzystaniu jakichkolwiek robotów pozyskujących dane lub innych podobnego rodzaju narzędzi wykorzystywanych w celu zbierania danych) istotnej części danych zamieszczonych na Platformie.

XIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych elektronicznie za pomocą Platformy wyłącznie w formie pisemnej.
 2. Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy w dowolny sposób, w szczególności pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora lub listownie na adres siedziby Administratora.
 3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację lub nazwę przedsiębiorcy, w imieniu którego składana jest reklamacja, numer telefonu, przyczynę i opis sytuacji związanej z reklamacją.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Administrator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji.
 6. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, Administrator powiadomi Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 7. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.
 2. Regulamin dostępny jest w aplikacji mobilnej, a także za na stronie internetowej https://seniorapp.pl – w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. 
 3. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W takim przypadku Administrator Platformy udostępni tekst jednolity nowego regulaminu poprzez publikację w witrynie internetowej Platformy oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail/sms informacyjny na adresy podane przez Użytkowników. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 14 (słownie: czternastu) dni od daty udostępnienia informacji o zmianie Regulaminu na Platformie.
 4. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Użytkownicy mają prawo do zaprzestania korzystania z usług Platformy, co mogą uczynić poprzez wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. Prawo to mogą zrealizować w ciągu 14 dni (słownie: czternastu) od otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu.
 5. Administrator Platformy oświadcza, iż zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń bezpieczeństwa usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.
 6. Prawem właściwym dla spraw związanych korzystaniem z Platformy jest prawo polskie a sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem Platformy a jej Użytkownikami związanych z korzystaniem z Platformy, jest sąd właściwy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony http://SeniorApp.pl oraz aplikacji SeniorApp.

Strona internetowa http://SeniorApp.pl oraz zintegrowana z nią aplikacja SeniorApp  (zwana dalej “Aplikacją”) jest prowadzona przez spółkę SeniorApp Sp. z o.o.  adres siedziby: ul. Narutowicza 57/2 w Łodzi 90-130.

Dla SeniorApp ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych naszych klientów jest nieodłączną wartością przyczyniającą się do budowy wzajemnego zaufania. W związku z tym, przestrzegamy wszystkich stosownych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych oraz nieustannie dążymy do udoskonalania swojej działalności w tym zakresie. Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO“) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa“).

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest : SeniorApp Sp z o.o.

dalej zwany jako: „Administrator”.

2. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe – to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych

Wszystkie dane osobowe są przez Administratora przetwarzane zgodnie z poniższymi zasadami :

3.1   Rzetelności i legalności – co oznacza, że dane przetwarzane będą uczciwie, zgodnie z prawidłowo zidentyfikowanymi, zgodnymi z RODO podstawami prawnymi, adekwatnymi dla poszczególnych czynności przetwarzania. Administrator Danych Osobowych identyfikuje i określa właściwą dla poszczególnej czynności przetwarzania podstawę prawną.

3.2   Przejrzystości – co oznacza, że podmioty danych są w sposób przejrzysty, przystępny i zrozumiały informowane o tym kto, na jakiej podstawie, w jakim celu, w jakim zakresie i jak długo będzie przetwarzał ich dane.

Podmioty danych są ponadto informowane o: odbiorcach danych, przysługujących im prawach i sposobie ich realizacji oraz o tym, czy dane będą przekazywane do krajów znajdujących się poza UE, a także czy dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i jeśli tak, jaki będzie to miało wpływ na sytuację podmiotu danych. Administrator Danych Osobowych zapewnia, że obowiązek informacyjny spełniany będzie:

a.            W przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – najpóźniej w momencie ich zbierania,

b.            W przypadku zbierania danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą – najpóźniej w ciągu 30 dni od ich pozyskania.

3.3   Ograniczenia celu – co oznacza, że dane osobowe są zbierane i przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz, że nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

3.4   Minimalizacji danych – co oznacza, że dane są adekwatne i ograniczone do tego, co niezbędne by osiągnąć cel, dla którego są przetwarzane.

3.5   Prawidłowości – co oznacza, że przetwarzane dane są poprawne, zgodne z prawdą, a w razie potrzeby podlegają  uaktualnianiu.

3.6   Ograniczenia przechowywania – co oznacza, że dane będą przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu danych przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których te dane są przetwarzane.

3.7   Integralności i poufności – co oznacza, że dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, a w szczególności w sposób zapewniający ochronę przed: przypadkową lub nieautoryzowaną utratą, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator Danych Osobowych zapewnia bezpieczeństwo danych poprzez stosowanie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych. Administrator Danych Osobowych opracuje system ochrony danych osobowych z uwzględnieniem zdefiniowanych w jego organizacji ryzyk, na które narażone są przetwarzane dane (risk based approach).

4. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

4.1. Dane wprowadzone przez Użytkownika

Jeżeli zawierają Państwo z nami umowę (wypełniają pola rejestracyjne – formularze rejestracyjne) bądź wyrażają swoją zgodę, stajecie się Państwo Użytkownikiem naszej Strony/Aplikacji, a  Administrator przetwarza dostarczone przez Państwa dane osobowe. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania tych danych, podajemy Państwu w momencie zbierania tych danych, w odrębnych klauzulach informacyjnych.

4.2. Pliki cookies i dane automatycznie zapisywane

W celu korzystania ze strony internetowej oraz w celu dostarczenia niezbędnych dla Państwa informacji na naszej stronie i w związku z korzystaniem przez Państwa z aplikacji SeniorApp, Administrator wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, po to, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

Na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów Administrator może przechowywać pliki cookies na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony internetowej. Do wszystkich innych rodzajów plików cookies potrzebujemy zgody Użytkownika.

O wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies innych, niż niezbędne do korzystania ze strony internetowej, będziecie Państwo proszeni za pośrednictwem banneru wyświetlającego się na stronie internetowej. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe. Macie Państwo możliwość dokonania ustawień, zgodnie z którym możliwe będzie tylko używanie niezbędnych plików cookies. W każdym momencie możecie wycofać zgodę, poprzez zmianę w ustawieniach Waszej przeglądarki.

Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookies:

4.2.1 pliki podtrzymujące sesję (niezbędne) – są usuwane natychmiast po opuszczeniu strony,

4.2.2 pliki trwałe (funkcyjne) – dzięki którym możliwe jest zapamiętywanie podanych przez użytkownika danych, są usuwane nie później niż po 14 m-cach od daty ostatnich odwiedzin strony,

4.2.3 pliki bezpośrednie – dzięki którym możliwe jest zebranie informacji o Użytkowniku i jego preferencjach, są usuwane nie później niż po 14 m-cach od daty ostatnich odwiedzin strony.

Opisane powyżej pliki cookies, pozwalają Administratorowi na przetwarzanie danych w następującym zakresie:

a)     adres strony (podstrony), którą Państwo odwiedzają na naszej stronie internetowej;

b)     adres strony internetowej, z której byli Państwo bezpośrednio przekierowani na naszą stronę (tzw. “odsyłacz”);

c)     datę oraz godzinę Państwa wizyty;

d)     właściwości Państwa urządzenia, a w szczególności systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz rozmiaru okna przeglądarki;

e)     adres IP Państwa urządzenia;

f)      numery identyfikacyjne przechowywane na Państwa urządzeniu, dzięki którym możemy rozpoznać je na naszej stronie. Numery identyfikacyjne są przechowywane w tzw. plikach cookies;

g)     identyfikatory urządzenia, na które składają się indywidualne cechy Państwa urządzenia mobilnego. Identyfikatory urządzenia umożliwiają nam rozpoznanie Państwa urządzenia na naszej stronie. Przykładami identyfikatorów urządzeń są:  „Ad-ID” systemu operacyjnego iOS, „Identyfikator wyświetlania reklam” systemu operacyjnego Android.

5. Kiedy przetwarzamy Państwa dane osobowe?

5.1. Zawieranie umów o korzystanie z aplikacji SeniorApp

Wszelkie podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane podczas tworzenia osobistego konta użytkownika, dzięki któremu będziecie mieli możliwość publikowania ogłoszeń zawierających Państwa dane osobowe za pośrednictwem naszej aplikacji bądź subskrypcji naszego newslettera (adres e-mail). O ile nie określono inaczej w poniższych postanowieniach, podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).

5.2. Korzystanie ze strony internetowej

Państwa dane osobowe przetwarzamy również w celu stworzenia jak najlepszej oferty produktów dopasowanej do Państwa potrzeb. Chcemy również, aby Państwa wizyta na stronie www.seniorapp.pl oraz korzystanie z aplikacji SeniorApp były w najwyższym stopniu dla Państwa przejrzyste oraz przyjemne. Z tego powodu przetwarzamy posiadane Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail, plików cookies czy częstotliwości odwiedzin strony i analizy wykorzystywanych usług. O ile nie określono inaczej w poniższych przepisach, podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w postaci zapewnienia Państwu możliwie najbardziej atrakcyjnych treści w ramach strony internetowej).

5.3. Wysyłanie informacji o ofercie produktowej Administratora  – newsletter oraz wiadomości tekstowe.

Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o bieżącej ofercie handlowej jaką chcielibyśmy  Państwu przedstawić, będziemy wysyłać newsletter oraz wiadomości tekstowe SMS. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku Państwa zgoda, która jest alternatywna i nie jest ona warunkiem skorzystania z aplikacji SeniorApp. W tym przypadku, Państwa zgoda jest oparta na przepisie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 prawa telekomunikacyjnego.

 

6. Cel przetwarzania danych

6.1. Konto Użytkownika SeniorApp

W celu korzystania z możliwości aplikacji SeniorApp, niezbędne jest utworzenie osobistego konta użytkownika (zwanego dalej “kontem użytkownika”). Na koncie użytkownika mogą Państwo zapisać swoje osobiste dane i dzięki temu dodawać ogłoszenia, których celem jest nawiązanie współpracy między osobą umieszczającą ogłoszenie, a osobą zainteresowaną tym ogłoszeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące celu, podstawy prawnej, czasu przechowywania danych oraz praw związanych z przekazywaniem danych Administratorowi – znajdziecie Państwo pod formularzem zakładania konta.

Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą, lub przed zawarciem umowy – na żądanie osoby, której dane dotyczą).

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, możliwe jest korzystanie z funkcji „nie wylogowuj mnie” – funkcja ta polega na tym, że tzw. trwałe pliki cookies są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym, które służą temu, aby przy następnej wizycie w naszej aplikacji ponowne logowanie nie było konieczne. Ta funkcja nie jest i nie będzie dla Państwa dostępna, jeżeli w ustawieniach przeglądarki internetowej dezaktywowali Państwo zapisywanie takich plików cookie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą).

Podanie powyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do utworzenia osobistego konta użytkownika. 

6.2. Dodawanie ogłoszeń, oferowanie i zamawianie usług za pośrednictwem aplikacji SeniorApp

Aplikacja SeniorApp umożliwia dodawanie ogłoszeń dot. oferowania usług z zakresu pomocy i opieki dla osób starszych, ogłoszeń dot. poszukiwania usług z tego zakresu oraz na zamawianiu tych usług bezpośrednio u osób je oferujących. Dane,  o które jesteście Państwo proszeni, jako Użytkownicy zgodnie z wybraną przez Państwa kategorią (Regulamin)  w celu umieszczenia ogłoszenia w naszej aplikacji, są widoczne dla osób korzystających z tej aplikacji jako zarejestrowani Użytkownicy po to, aby umożliwić Państwu nawiązanie kontaktu. Jednak do zawarcia umowy o świadczenie tego typu usług, dochodzi bezpośrednio między stronami.

Aby mogli Państwo zrealizować usługę polegającą na zamówieniu oferowanej przez Użytkownika usługi opisanej w jego ogłoszeniu, Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika oferującego te usługi dostawcom usług finansowych realizujących płatność (w tym uiszczenie prowizji na rzecz Administratora), którzy przetwarzają niniejsze dane jako odrębni administratorzy. Dane osobowe konieczne do zrealizowania płatności są pobierane bezpośrednio poprzez dostawcę usług płatniczych.

Dane te przetwarzane są również w celu przesłania dokumentu potwierdzającego opłacenie prowizji, obsługi ewentualnych reklamacji oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane w razie potrzeby takim jak: podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, obsługę księgową, usługi z zakresu obsługi systemu płatności elektronicznych.

Podstawą prawną do przetwarzania powyższych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią w postaci interesu Administratora w zakresie zapewnienia Państwu bezpiecznych płatności kartą kredytową oraz możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi).

Podanie powyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z aplikacji SeniorApp.

6.3. Newsletter

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera bez podawania przyczyn klikając na odpowiedni link znajdujący się na końcu newslettera.

Ponieważ chcemy wysyłać Państwu newsletter na podany przez Państwa adres e-mail, podstawą prawną przetwarzania powyżej opisanego procesu jest zgoda wyrażona zg. z  art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną

Podanie powyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia na Państwa rzecz bezpłatnej usługi newslettera.

6.4. Kontakt za pośrednictwem wiadomości tekstowych (sms)

Wszystkim z Państwa, którzy korzystają z SeniorApp jako zarejestrowani użytkownicy, oferujemy możliwość otrzymywania wiadomości sms, dzięki którym szybko dowiecie się o promocyjnych ofertach, jakie dla Was przygotowaliśmy.

Ponieważ chcemy wysyłać Państwu wiadomości sms na podany przez Państwa numer telefonu, podstawą prawną przetwarzania powyżej opisanego procesu jest zgoda wyrażona zg. z  art. 172 prawa telekomunikacyjnego.

Podanie powyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania szybkiej informacji o promocyjnych ofertach.

 

7. Systemy używane dla celów analizowania strony internetowej i aplikacji

7.1. Warunki ogólne

Chcemy, aby nasza strona internetowa i aplikacja SeniorApp były zaprojektowane w najlepszy z możliwych sposobów. Dlatego, w celu nieustannego dążenia do poprawy jakości, wykorzystujemy nowoczesne narzędzia marketingowe, które umożliwiają nam monitorowanie skuteczności ofert sieciowych. Narzędzi do monitoringu sieci używamy do gromadzenia następujących danych:

 1. Kiedy i jak często odwiedzacie nasza stronę?

 2. Jakie usługi oferowane poprzez aplikację są najczęściej wybierane?

 3. Jakie osoby korzystają ze strony i aplikacji (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)?

Wszystkie powyższe dane są danymi zbiorczymi i nie używamy ich nigdy w celu identyfikacji osoby fizycznej.

Na podstawie tych informacji zestawiamy statystyki, które pomagają nam zrozumieć odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Które treści są w szczególności atrakcyjne dla Użytkowników naszej strony internetowej?

 2. Które usługi są najbardziej interesujące dla naszych Użytkowników?

 3. Jakie usługi powinniśmy oferować naszym Użytkownikom?

W szczególności korzystamy z automatycznie zbieranych danych, o których mowa w punkcie 4.2 powyżej. Na ich podstawie są tworzone pod pseudonimem anonimowe profile użytkowników, w których przechowujemy dane.

7.2. Google Analytics.

Niniejszy serwis internetowy używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. („Google“), USA. Google Analytics używa plików cookies, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z serwisu. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat Państwa korzystania z tego serwisu są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. W niniejszym serwisie internetowym aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach przekazywany jest pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie niniejszego serwisu internetowego Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować korzystanie z serwisu przez użytkowników w celu przygotowania raportów na temat aktywności w serwisie internetowym oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu i Internetu na rzecz właściciela serwisu internetowego.

Adres IP przekazany w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki internetowej nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki; wskazujemy jednak na to, że w takim wypadku nie będą Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszego serwisu internetowego. Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez pliki cookies oraz odnoszących się do Państwa korzystania z serwisu internetowego (łącznie z Państwa adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Dane strony trzeciej: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html

Polityka Prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pL

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych:

W każdym momencie mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia oraz przetwarzania danych związanych z użytkowaniem strony Google (w tym również Państwa adres IP) poprzez pobranie oraz instalację wtyczki w Państwa przeglądarce, która jest dostępna pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

7.3. Google Adwords / Remarketing

Korzystamy również z funkcji remarketingu w Google AdWords w Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwane dalej „Google”).

Remarketing w systemie Google AdWords jest funkcją, która po zaimplementowaniu odpowiedniego kodu w witrynie pozwala na stworzenie spersonalizowanego przekazu dla odbiorcy, który wcześniej przeglądał daną stronę/strony w witrynie Google w celu stworzenia targetowanych na Państwa potrzeby reklam. W tym celu, w Państwa przeglądarce są przechowywane pliki cookies gromadzone z poszczególnych stron odwiedzanych przez Państwa za pośrednictwem przeglądarki Google. Odwiedziny użytkowników gromadzone są za pomocą plików cookies, które służą do identyfikacji przeglądarki internetowej urządzenia, a nie danych osobowych; dane osobowe nie są przechowywane. Oczywiście mogą Państwo także odwiedzać nasz serwis internetowy bez umieszczania plików cookies w Państwa przeglądarce. W każdej chwili mogą Państwo ograniczyć lub dezaktywować zapisywanie plików cookies przez Google, postępując zgodnie ze wskazanym linkiem oraz instalując umieszczonej tam wtyczki: www.google.com/settings/ads/plugin. Więcej informacji na temat Google Adword oraz polityki prywatności Google znajdą Państwo pod adresem: www.google.com/privacy/ads

7.4. Google Adwords / Śledzenie konwersji

Administrator korzysta z systemu reklamowego Google AdWords, usługi świadczonej przez Google Inc. z siedzibą w USA („Google”), i możliwości, które daje ten system w zakresie śledzenia konwersji. Jeżeli Użytkownik trafi na naszą stronę przez reklamę Google, Google AdWords zapisze w przeglądarce plik cookies, który umożliwi nam zebranie statystyk na temat aktywności Użytkownika na naszej stronie. Pliki te przestają być aktywne po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do identyfikacji personalnej. Jeżeli w trakcie aktywności plików cookies odwiedzą Państwo strony witryny reklamodawcy, Google i reklamodawca otrzymają informacje, że reklama została wyświetlona. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookies. W związku z tym plików cookies nie można śledzić za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookies konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci otrzymują łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Jednak nie otrzymają Państwo żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników. W każdej chwili mogą Państwo ograniczyć lub dezaktywować zapisywanie plików cookies przez Google, postępując zgodnie ze wskazanym linkiem oraz instalując umieszczonej tam wtyczki: www.google.com/settings/ads/plugin. Więcej informacji na temat Google Adword oraz polityki prywatności Google znajdą Państwo pod adresem: www.google.com/privacy/ads

8. Okres przechowywania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Szczegółowe informacje dotyczące okresu przechowywanie danych, podawanych bezpośrednio przez Państwa w celu założenia konta w aplikacji  i  w celu korzystania z funkcjonalności aplikacji (dodawanie ogłoszeń i zamawianie usług), są Państwu podawane w klauzulach informacyjnych z którymi w łatwy sposób możecie się zapoznać w momencie podawania swoich danych.

9. Zmiany w Polityce Prywatności

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności zostaniecie Państwo powiadomieni drogą e-mailową.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1.01.2021.

Jak podobał Ci się ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.