Polityka prywatności Platformy SeniorApp

I. Wstęp

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w szczególności za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem seniorapp.pl (dalej: Serwis lub Platforma) oraz aplikacji SeniorApp, instalowanej i uruchamianej na urządzeniach mobilnych (dalej: Aplikacja), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest SeniorApp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130 Łódź (dalej: Administrator lub SeniorApp). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@seniorapp.pl oraz numeru telefonu: +48 727 20 70 20.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@seniorapp.pl.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. W trakcie wizyty w Serwisie i Aplikacji dochodzi do gromadzenia:
  • danych osobowych przekazywanych przez użytkownika,
  • danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
 4. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części niniejszej „Polityki prywatności”.

II. GROMADZONE DANE– INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe:
  • niezalogowanych użytkowników Serwisu i Aplikacji korzystających z usług i funkcjonalności,
   z których korzystanie nie wymaga logowania (np. możliwość skorzystania z formularzy kontaktowych i ofertowych, dostęp do informacji niewymagających założenia konta);
  • zalogowanych użytkowników, którzy posiadają osobiste konto na Platformie SeniorApp (konto Opiekuna, Seniora lub Rodziny Seniora – zgodnie z wybraną rolą).
 1. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 2. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym:
  • podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa;
  • podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi doradcze;
  • innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. operatorom płatności elektronicznych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, kancelariom notarialnym lub prawnym, innym kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 1. Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG), które gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Administrator może także przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO.
 2. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
  • dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych);
  • sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe);
  • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych do innego administratora;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
  • wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
   w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – na zasadach określonych w RODO.
 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 2. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa. Administrator może również przetwarzać:
  • dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika Serwisu i Aplikacji podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności (np. dane członków rodziny, dane osób poszukających usług z zakresu opieki i pomocy osobom potrzebującym);
  • dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, na podstawie zawartych umów (np. służbowe dane pracowników wskazanych do kontaktu
   w celu realizacji umowy, dane osób będących uczestnikami wydarzeń organizowanych przez Administratora);
  • dane osobowe pozyskane od podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem, przy czym dane zostały udostępnione Administratorowi na podstawie Państwa zgody;
  • dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stron internetowych, portali społecznościowych.

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie i Aplikacji numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. Przekazując nam, w ramach prowadzonej komunikacji, informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję lub przekazane podczas rozmowy telefonicznej zgłoszenie/pytanie,
  • czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
 2. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

III. B. FORMULARZE (W TYM KONTAKTOWE, OFERTOWE, CZAT)

 1. Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności:
  • imię,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,
  • adres IP,
  • inne informacje przekazane przez Państwa za pośrednictwem dostępnych w Serwisie
   i Aplikacji formularzy.
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, przekazane za pośrednictwem dostępnych na Platformie SeniorApp formularzy, wyłącznie w zakresie niezbędnym:
  • do przyjęcia i obsługi zgłoszeń, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania przekazywane za pośrednictwem formularzy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
  • do nawiązania kontaktu oraz przygotowania i przedstawienia dedykowanej oferty na prośbę użytkownika Serwisu i Aplikacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;
 1. Przekazując nam, w ramach prowadzonej komunikacji, informacje stanowiące szczególne kategorie danych, wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego;
  • czas niezbędny do obsługi zgłoszenia i realizacji usługi;
  • czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
 3. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 4. Podanie wskazanych w formularzach danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie, właściwej obsługi zgłoszenia lub wniosku, przygotowania i przedstawienia dedykowanej oferty. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi, realizacji zapytania, obsługi wniosku lub przedstawienia oferty.

III. C. KONTO NA PLATFORMIE SENIORAPP

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
  • zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2020.344 t.j., dalej: uśude), w tym:
  • rejestracja i prowadzenie osobistego konta użytkownika w Serwisie, w szczególności konta Opiekuna (usługodawcy), konta Seniora (usługobiorcy) lub konta Rodziny Seniora (usługobiorcy) – zgodnie z wybraną rolą,
  • umożliwienie korzystania z usług i funkcjonalności dostępnych dla zalogowanych użytkowników Platformy SeniorApp, w szczególności w zakresie publikacji ogłoszeń, oferowania i zamawiania usług oraz nawiązania kontaktu pomiędzy osobami poszukującymi usług z zakresu opieki i pomocy dla osób potrzebujących oraz osobami oferującymi takie usługi, a także podjęcia współpracy pomiędzy Opiekunem
   a Seniorem/Rodziną Seniora i rozliczenia za pośrednictwem Platformy SeniorApp (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”;
  • weryfikacja tożsamości użytkownika oferującego usługi z zakresu opieki i pomocy dla osób potrzebujących (Opiekuna) na podstawie przekazanego zdjęcia (wizerunku twarzy) oraz potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
  • wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”;
  • obsługa reklamacji związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
  • dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
  • poprawa jakości świadczonych usług, w tym badanie satysfakcji użytkowników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
  • realizacja marketingu bezpośredniego, w tym przesyłanie informacji o nowych produktach
   i ofertach promocyjnych Administratora oraz ofertach podmiotów trzecich (np. partnerów biznesowych) współpracujących z Administratorem (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 1. Przekazując nam informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia w celu uzyskania dedykowanej oferty lub porady, wizerunek w sytuacji, gdy udostępnienie wizerunku nie jest konieczne do weryfikacji tożsamości i świadczenia usług Opiekuna), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu w jakim zostały udostępnione Administratorowi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 2. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe (usługodawców oraz usługobiorców)
  w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, w szczególności:
  • imię,
  • nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • data urodzenia,
  • numer rachunku bankowego,
  • adres zamieszkania,
  • adres IP,
  • inne dane przekazane przez użytkownika w ramach korzystania z usługi (np. zdjęcie użytkownika będącego Opiekunem, niezbędne do wykonywania usług informacje
  • o wykształceniu, uprawnieniach lub kwalifikacjach użytkownika będącego Opiekunem).
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas niezbędny do realizacji umowy;
  • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe;
  • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
  • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu;
  • czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
 1. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 2. Podanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia
  i wykonania umowy z Administratorem, jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy, w tym rejestracji i prowadzenia osobistego konta użytkownika oraz korzystania z usług i funkcjonalności dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu i Aplikacji.
 3. Regulamin określający przedmiot, zasady i warunki korzystania z Platformy SeniorApp dostępny jest na stronie https://seniorapp.pl/regulamin-korzystania-z-platformy-seniorapp/.

III. C.  OFERTY PRACY

 1. Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane przez Państwa w ramach rekrutacji prowadzonych za pośrednictwem zewnętrznego serwisu https://seniorapp.traffit.com/career/.
 2. Administrator może gromadzić dane osobowe uczestników rekrutacji lub osób ubiegających się
  o zatrudnienie, a w szczególności:
  • imię (imiona),
  • nazwisko,
  • data urodzenia,
  • przekazane przez uczestnika rekrutacji dane kontaktowe
  • oraz – jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania pracy na określonym stanowisku – informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  • realizacji obowiązków prawnych Administratora, związanych z prowadzeniem rekrutacji
   i wynikających w szczególności z art. 22[2] Kodeksu pracy lub przepisów Kodeksu cywilnego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”;
  • prowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem danych innych niż niezbędne dla zawarcia umowy (np. zdjęć, informacji o stanie cywilnym, zainteresowaniach), dobrowolnie przekazanych przez uczestnika rekrutacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”;
  • potwierdzenia możliwości wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „działania zmierzające do zawarcia umowy”;
  • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z rekrutacją lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks pracy lub Kodeks cywilny.
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • okres prowadzenia rekrutacji (o ile kandydat nie wyrazi odrębnej zgody na uwzględnianie jego zgłoszenia w innych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora);
  • okres przedawnienia roszczeń;
  • czas do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 1. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 2. Przekazanie danych w zakresie w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wynikających ze wskazanych powyżej przepisów będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.

III. D. NEWSLETTER

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności udostępniony przez Państwa adres poczty elektronicznej (e-mail), w celu przekazywania informacji marketingowych (w tym informacji o usługach i ofertach promocyjnych, webinarach, najnowszych artykułów) za pośrednictwem newslettera (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 2. Przekazanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi newslettera.
 3. Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się
  w stopce każdej przesyłanej drogą mailową wiadomości lub przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@seniorapp.pl.

 

 

III. F. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  • prowadzenia komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
   (w szczególności poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS) na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”;
  • realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach
   i usługach Administratora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem (np. partnerów biznesowych SeniorApp), w tym personalizacji treści marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes” z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów uśude.
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
  • czas do momentu wycofania zgody na komunikację za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (adresu e-mail, numeru telefonu).
 1. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.
 2. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.

III. G. FACEBOOK

 1. SeniorApp Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Ireland Limited), którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://www.facebook.com/SeniorApplikacja (dalej: Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług firmy Meta, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
  • w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
  • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez firmę Meta (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania:
  • publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta,
  • danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
  • innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
 1. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta wynikają wprost z:
  • regulaminu Facebooka (dostępnego na stronie https://www.facebook.com/legal/terms) oraz Zasad dotyczących danych” (dostępnych na stronie: https://www.facebook.com/policy) lub przepisów prawa

– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
  • czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
  • okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta.
 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), SeniorApp Sp. z o.o. oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
  • w niniejszym dokumencie,
  • w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/policy,
  • w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 1. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi firma Meta (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
 1. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, udostępnionego na stronie: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

III. H. INSTAGRAM

 1. SeniorApp Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających
  z produktów i usług oferowanych przez firmę Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Ireland Limited) w ramach serwisu Instagram, którzy odwiedzają stronę firmową Administratora, dostępną pod adresem: https://www.instagram.com/seniorapplikacja/ (dalej: Profil Firmowy). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług firmy Meta, odwiedzają Profil Firmowy. Dane te są przetwarzane:
  • w związku z prowadzeniem Profilu Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
  • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Instagramu lub innych usług oferowanych przez firmę Meta (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania:
  • publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Instagramie), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta
   w ramach Instagrama,
  • danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Profil Firmowy,
   w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
  • innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Instagramu lub innych usług firmy Meta (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub
   w celu realizacji prośby o kontakt.
 1. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta wynikają wprost z:
  • regulaminu Instagramu (dokument jest dostępny na stronie: https://help.instagram.com/581066165581870) oraz
  • „Zasad dotyczących danych na Instagramie” (dokument jest dostępny na stronie: https://help.instagram.com/519522125107875) lub
  • przepisów prawa

– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Instagram.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Instagrama),
  • czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Instagrama). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
  • okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Instagramu lub innych usług firmy Meta.
 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Instagramu, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Konto Firmowe – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta, którzy odwiedzają Konto Firmowe, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Konta Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Koncie Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Konta Firmowego, polecenie Konta Firmowego w poście lub komentarzu, polubienie Konta Firmowego lub posta, anulowanie polubienia), SeniorApp Sp. z o.o. oraz Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
  • w niniejszym dokumencie,
  • w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/policy,
  • w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 1. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Instagramu o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi firma Meta (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
 1. Z inspektorem ochrony danych firmy Meta można skontaktować się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

III. I. LINKEDIN

 1. SeniorApp Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających
  z produktów i usług oferowanych przez LinkedIn, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://www.linkedin.com/company/seniorapp (dalej: Strona Firmowa). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy, korzystając z produktów i usług LinkedIn, odwiedzają Stronę Firmową. Dane te są przetwarzane:
  • w związku z prowadzeniem Strony Firmowej, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
  • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem usług oferowanych przez LinkedIn (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania:
  • publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na LinkedInie), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn,
  • danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Stronę Firmową, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca pracy, miejsca zamieszkania, informacji na temat wykształcenia, zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
  • innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem usług LinkedIn (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
  1. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn wynikają wprost z:
  • regulaminu LinkedIn (dokument jest dostępny na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/user-agreement) oraz
  • „Polityki ochrony prywatności” (dokument jest dostępny na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy) lub
  • przepisów prawa

– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym LinkedIn.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn),
  • czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
  • okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem usług LinkedIn.
 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik LinkedIn, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Stronę Firmową – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług LinkedIn, którzy odwiedzają Stronę Firmową, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników ze Strony Firmowej i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Stronie Firmowej działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Strony Firmowej, polecenie Strony Firmowej w poście lub komentarzu), SeniorApp Sp. z o.o. oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych
  i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
  • w niniejszym dokumencie,
  • w dokumencie „Polityka ochrony prywatności”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy,
  • w dokumencie „Page Insights Joint Controller Addendum”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.
 1. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług LinkedIn o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi LinkedIn (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy).
 2. Z inspektorem ochrony danych LinkedIn można skontaktować się za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO.

III. J. YOUTUBE

 1. SeniorApp Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Google w ramach YouTube, którzy odwiedzają stronę dostępną pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCAxdB6Di6HRmFhPZRRGixVQ (dalej: Kanał Firmowy). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług w ramach YouTube, odwiedzają Kanał Firmowy. Dane te są przetwarzane:
  • w związku z prowadzeniem Kanału Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
  • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem YouTube lub innych usług oferowanych przez Google (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania:
  • publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na YouTube), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług w ramach YouTube,
  • danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Kanał Firmowy, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),
  • innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google (w tym danych kontaktowych, danych
   o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
 1. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług YouTube wynikają wprost z:
  • regulaminu YouTube (dokument jest dostępny na stronie YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines) oraz
  • „Polityka prywatności – prywatność i warunki” (dokument jest dostępny na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy) lub
  • przepisów prawa – oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na YouTube.
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika YouTube),
  • czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika YouTube). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
  • okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google.
 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik YouTube, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Kanał Firmowy – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług YouTube do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług YouTube, którzy odwiedzają Kanał Firmowy, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) –
  w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Kanału Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Kanale Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Kanału Firmowego, polecenie Kanału Firmowego w poście lub komentarzu, polubienie filmu, anulowanie polubienia), SeniorApp Sp. z o.o. oraz Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia) są odrębnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
  • w niniejszym dokumencie,
  • w dokumencie „Polityka prywatności – prywatność i warunku”, opublikowanym na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy,
 1. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług YouTube
  o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Google (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione pod adresem: https://policies.google.com/privacy).
 2. Z inspektorem ochrony danych Google można skontaktować się za pośrednictwem adresu
  e-mail: data-protection-office@google.com.

III. K. TWITTER

 1. SeniorApp Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Twittera, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem: https://twitter.com/senior_app (dalej: Konto Firmowe). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy, korzystając z produktów i usług Twittera, odwiedzają Konto Firmowe. Dane te są przetwarzane:
  • w związku z prowadzeniem Konta Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
  • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem usług oferowanych przez Twittera (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie
   w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji
   i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 1. Administrator ma prawo do przetwarzania:
  • publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Twitterze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług Twittera,
  • danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Konto Firmowe, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
  • innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem usług Twitter (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia)
   w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
 1. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Twittera wynikają wprost z:
  • regulaminu Twittera (dokument jest dostępny na stronie Twittera pod adresem: https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules) oraz
  • „Twitter Privacy Policy” (dokument jest dostępny na stronie Twittera pod adresem: https://twitter.com/en/privacy) lub
  • przepisów prawa

– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Twitter.

 1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Twittera),
  • czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Twittera). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
  • okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem usług Twittera.
 1. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Twittera, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Konto Firmowe – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Twittera do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług Twittera, którzy odwiedzają Konto Firmowe, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Konta Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Koncie Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Konta Firmowego, polecenie Konta Firmowego), SeniorApp Sp. z o.o. oraz Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlandia) są odrębnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
  • w niniejszym dokumencie,
  • w dokumencie „Twitter Privacy Policy”, opublikowanym na stronie Twittera pod adresem: https://twitter.com/en/privacy,
  • w dokumencie „Twitter Controller-to-Controller Data Protection Addendum”, opublikowanym na stronie Twittera pod adresem:
  • https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.
 1. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Twittera o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Twitter (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie: https://twitter.com/en/privacy).
 2. Z inspektorem ochrony danych Twittera można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: dpo@twitter.com.

III. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Korzystanie z Platformy i Aplikacji wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem i Aplikacją.
 5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu i Aplikacji oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu i Aplikacji przez jego użytkowników.
 6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i Aplikacji oraz analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem i Aplikacją, a także w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 7. Administrator korzysta z plików cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dostępnej poniżej „Polityce cookies”.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 9. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności Platformy i Aplikacji SeniorApp.
 10. W Serwisie i Aplikacji mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności do stron partnerów biznesowych, usługodawców i innych podmiotów współpracujących z Administratorem (np. Google LLC, Meta Platforms Ireland Limited, LinkedIn Ireland Unlimited Company, choices Łukasz Pakuła, LUX MED sp. z o.o.). Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
 11. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w szczególności w przypadku:
  • rozwoju technologii,
  • zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
  • rozwoju Serwisu i Aplikacji, w tym wdrożenia nowych usług i funkcjonalności.
 1. O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie i Aplikacji oraz wysłanie wiadomości e-mail do osób posiadających aktywne konto na Platformie SeniorApp.
 2. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od dnia 13.07.2022 r.

Polityka cookies Platformy SeniorApp

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. SeniorApp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130 Łódź (dalej: Administrator lub SeniorApp), stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu w serwisie dostępnym pod adresem seniorapp.pl (dalej: Serwis lub Platforma) oraz aplikacji SeniorApp, instalowanej i uruchamianej na urządzeniach mobilnych (dalej: Aplikacja), plików cookies i podobnych technologii internetowych (takich jak IndexedDB i Web Storage).
 2. Za pomocą plików cookies oraz podobnych technologii internetowych zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
 3. Umieszczanie i wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii internetowych nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (tj. komputera, telefonu lub tabletu), nie powoduje żadnych zmian w konfiguracji urządzenia, zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.
 4. Celem wykorzystywania przez Serwis i Aplikację wskazanych powyżej technologii jest:
  • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu i Aplikacji do preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania z witryny; pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • utrzymanie sesji (po zalogowaniu na konto), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu i Aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu
   i Aplikacji przez użytkowników, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • prezentacja reklam, w tym w oparciu o preferencje użytkownika.

II. PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

 1. W czasie korzystania z Serwisu i Aplikacji na urządzeniu końcowym użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:
  • nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany,
  • wygenerowany unikatowy numer,
  • czas przechowywania pliku.
 1. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisie i Aplikacji wykorzystywane są następujące typy plików:
  1) Ze względu na źródło pochodzenia:
  – first-party cookies – pochodzące z Serwisu i Aplikacji odwiedzanych przez użytkownika; w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę Administratora (tj. seniorapp.pl);
  – third-party cookies – wykorzystywane przez podmioty trzecie (np. partnerów Administratora i usługodawców).
  2) Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika:
  – pliki cookies sesyjne (session cookies), które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę Serwisu oraz usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądarki;
  – pliki cookies stałe (persistent cookies) przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez osobę odwiedzającą Serwis i Aplikację.
 2. W Serwisie i Aplikacji stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • niezbędne pliki cookies – umożliwiają prawidłowe wyświetlanie strony oraz korzystanie
   z podstawowych funkcji i usług dostępnych Serwisie i Aplikacji. Służą także do zapewnienia bezpieczeństwa (wykorzystywane są np. do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu). Ich stosowanie nie wymaga zgody użytkownika i nie można ich wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”);
  • funkcjonalne pliki cookie – umożliwiają zapamiętanie preferencji użytkownika i dostosowują stronę do wybranych przez użytkownika ustawień. Ich stosowanie można wyłączyć, ale może to spowodować, że niektóre usługi lub części Serwisu i Aplikacji mogą nie działać prawidłowo (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”);
  • reklamowe pliki cookies (w tym pliki mediów społecznościowych) – umożliwiają prezentowanie informacji dostosowanych do preferencji użytkowników (na podstawie historii przeglądania oraz podejmowanych przez użytkownika działań wyświetlane są reklamy w witrynach stron trzecich, w tym w sieciach społecznościowych). Dzięki nim możemy także mierzyć skuteczność kampanii reklamowych SeniorApp (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”);
  • analityczne pliki cookies – wykorzystywane do pomiaru i analizy oglądalności danej strony (pozwalają nam mierzyć np. ilość odwiedzin, wyświetleń, średni czas przebywania na stronie, zbierać informacje o źródłach ruchu). Dzięki tego rodzaju plikom wiemy w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu i Aplikacji, które strony są najbardziej popularne i możemy poprawić działanie naszego Serwisu i Aplikacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”).
 1. Administrator informuje, że pliki cookies mogą być także umieszczane i wykorzystywane przez podmioty trzecie. Pliki cookies firm zewnętrznych umieszczane są na urządzeniu użytkownika
  w szczególności:
  • w celu umożliwienia korzystania z umieszczonych w Serwisie i Aplikacji usług oraz technologii podmiotów zewnętrznych (np. wtyczka czatu firmy Meta, filmy YouTube, mapy Google, formularze zgłoszeniowe);
  • w celu ochrony przed spamem i zapewnienia bezpieczeństwa systemu (wykorzystujemy tzw. „Google reCAPTCHA”);
  • do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowania statystyk (np. za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook Connect), które pomagają nam w poznaniu sposobów korzystania z Serwisu i Aplikacji;
  • w celu realizacji własnych celów marketingowych Administratora, w tym w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych (np. za pomocą narzędzi Facebook Custom Audience);
  • w celu realizacji celów marketingowych podmiotów współpracujących z SeniorApp (np. partnerów biznesowych).
 2. Administrator korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać informacje, w tym z poniższych technologii internetowych umożliwiających przechowywanie danych:
  • IndexedDB – dane przechowywane w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych – domen lub subdomen, z których zostały zapisane;
  • Session Storage – magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej pojemności danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki.
  • Local Storage – magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w przeglądarce internetowej użytkownika do czasu ich usunięcia.

III. PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

 1. W Serwisie i Aplikacji mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług i stron internetowych podmiotów trzecich, w tym partnerów Administratora i usługodawców (np. choices Łukasz Pakuła, LUX MED sp. z o.o., Google LLC, MDT Medical Sp. z o.o.) oraz stron serwisów społecznościowych (np. Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, Twitter). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą plików cookies i podobnych technologii informacji do wskazanych podmiotów zewnętrznych. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony internetowe, użytkownik zapoznał się z obowiązującymi tam politykami

IV. JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI

 1. Użytkownik Serwisu i Aplikacji może dokonywać wyborów dotyczących wykorzystania plików cookies przez Administratora i podmioty trzecie, przy czym zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na pogorszenie jakości korzystania z oferowanych usług lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu i Aplikacji.
 2. Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami i w każdej chwili wycofać zgodę na umieszczanie i przechowywanie (w urządzeniu, z którego korzysta) plików cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu i Aplikacji oraz korzystania z dostępnych funkcjonalności (w szczególności plików cookies reklamowych i analitycznych), poprzez zmianę ustawień za pomocą narzędzi dostępnych na Platformie SeniorApp (w tym celu należy skorzystać z opcji „Ustawienia”), co nie ma wpływu na legalność procesu przetwarzania danych sprzed wycofania zgody.
 3. Użytkownik może także w dowolnym momencie w swojej przeglądarce internetowej zmienić ustawienia plików cookies lub wyłączyć ich obsługę. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki w zakresie dotyczącym plików zbierających dane, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 4. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

Jak podobał Ci się ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.