REGULAMIN KONKURSU

DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU “ZGARNIJ SMARTFONA OD SENIORAPP”


§ 1.

Postanowienia ogólne


1. Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952, („Organizator”).


2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.


3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.


4. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych 

w Regulaminie, traci prawo do udziału w Konkursie oraz ewentualnej Nagrody.


5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2016 nr 471 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.


§ 2.

Cel i zasady uczestnictwa w Konkursie


1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 września 2021 r. po ogłoszeniu przez Organizatora informacji o Konkursie podczas publikacji informacji na stronach www.seniorapp.pl i kończy się 22 września do godz. 23:59.

2. Celem Konkursu jest wyłonienie Laureatów, którzy podczas trwania konkursu

organizowanego przez Organizatora, zrealizują następujące zadania:

  1. Zarejestrują się w bezpłatnej aplikacji SeniorApp. 

  2. Udostępnią przynajmniej 5 osobom potrzebującym swój indywidualny kod polecający (referral), a każda z tych osób potwierdzi otrzymanie kodu, wprowadzając go do aplikacji SeniorApp w zakładce PROMOCJE. Liczy się jak największa ilość wprowadzonych kodów polecających.


3. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny przy stoisku SeniorApp oraz założyć konto w bezpłatnej aplikacji SeniorApp. Są to warunki obligatoryjne dla każdego z Uczestników. 

4. Oceny wykonania zadań dokona Komisja Konkursowa składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora. Wyłącznie Komisja jest uprawniona do dokonania oceny wykonanych zadań konkursowych i wyłonienia Laureatów.

5. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, że sposób wykonania zadania konkursowego narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich.

6. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletni uczestnicy, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz akceptują postanowienia Regulaminu i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w § 2 ust. 2 (Uczestnicy lub pojedynczo Uczestnik).


§ 3.

Przebieg Konkursu


1. Celem zakwalifikowania się do Konkursu “ZGARNIJ SMARTFONA OD SENIORAPP” należy dokonać rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy na stoisku SeniorApp. 

2. Spośród Uczestników, którzy osiągną największą (najliczniejszą) ilość poleceń (zgodnie z punktem § 2.2.a, 2.2.b), zostanie wybranych trzech (3) Uczestników, którzy w ocenie Komisji uzyskują prawo do Nagrody stając się laureatami („Laureaci”).

3. Decyzje w przedmiocie wyboru Laureatów podejmowane są przez Komisję.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich Nagród w przypadku nadesłania mniejszej ilości odpowiedzi konkursowych spełniających wymogi Regulaminu.

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 6.10.2022 r. za pośrednictwem fanpage’a SeniorApp.  


§ 4.

Nagrody


1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

2. W konkursie nagrodzone będą 3 osoby, które po dokonaniu oceny realizacji zadania przez komisję zajmą odpowiednio 1., 2. i 3. miejsce.

2.2. Nagrodą rzeczową za zajęcie 1 miejsca będzie Urządzenie – smartfon.

2.3. Nagrodą rzeczową za zajęcie 2. i 3. miejsca będzie voucher na zamówienie usługi w aplikacji SeniorApp w wysokości 50 zł oraz upominek; 


Łączna wartość Nagród wynosi min. 600,00  zł.


3. Laureatom nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym wymiany na ekwiwalent pieniężny.


4. Organizator przyznaje Laureatom dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości

odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie,

liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości nagród rzeczowych. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego wygrywające osoby („ubruttowienie nagrody”) zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361t.j.).


5. Organizator, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 5 powyżej, jest odpowiedzialny za pobór i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród w wysokości 10%.


§ 5.

Ochrona danych osobowych


1. Przystąpienie do oraz uczestnictwo w Konkursie, będzie wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników oraz Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.


2. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia oraz dodatkowo (w przypadku Laureatów Konkursu): adres korespondencyjny oraz numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora, występującego w charakterze administratora (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w dalszej części jako „RODO”).


3. Dane osobowe w powyżej wskazanym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem Konkursu, a w szczególności w celu wyboru zwycięskich odpowiedzi przez Komisję oraz – w przypadku Laureatów Konkursu – przyznania i wysyłki Nagrody, prowadzenia komunikacji elektronicznej w tym zakresie oraz w celach podatkowych/rozliczeniowych.


4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, jest art. 6.1(a) RODO: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz (w przypadku Laureatów Konkursu): art. 6.1(c) RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (w zakresie obowiązków podatkowych/rozliczeniowych). Przygotowanie i udzielenie (przekazanie) Organizatorowi odpowiedzi na realizowane zadanie Konkursowe zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, będzie rozumiane jako wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyżej wskazanym zakresie. Wyrażenie zgody poprzez działanie opisane w zdaniu poprzedzającym ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne, aby było możliwe uczestnictwo w Konkursie. Nieudzielenie zgody lub późniejsze jej wycofanie, jak również przesłanie wniosku o usunięcie danych, uniemożliwi przystąpienie oraz uczestnictwo w Konkursie. Uczestnicy oraz Laureaci Konkursu, poprzez przygotowanie i udzielenie (przekazanie) Organizatorowi odpowiedzi na zadane pytanie Konkursowe, potwierdzają uprzednie zapoznanie się z oraz akceptację zasad przetwarzania danych osobowych wskazanych w Regulaminie.


5. Dostęp do danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu – w niezbędnym zakresie – mogą uzyskać upoważnieni: pracownicy i przedstawiciele Organizatora, podmiotów przetwarzających (w szczególności zapewniających prawidłową obsługę infrastruktury teleinformatycznej Organizatora) oraz (w przypadku Laureatów Konkursu) inni odbiorcy danych osobowych: firma kurierska (w celu wysyłki Nagrody). Wybrane odpowiedzi Konkursowe zostaną również umieszczone na profilach społecznościowych Organizatora, jednak w zakresie niepozwalającym na ich przypisanie do konkretnych Uczestników lub Laureatów Konkursu (nieidentyfikujących takich Uczestników lub Laureatów).


6. Dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone przez Organizatora, z uwzględnieniem wymagań prawnych oraz wewnątrzfirmowych standardów i procedur bezpieczeństwa w tym zakresie, w tym także z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w sytuacji, gdyby przetwarzanie obejmowało konieczność ich przekazywania poza Europejski Obszar Gospodarczy.


7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia realizacji celów wskazanych powyżej albo wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub Laureata (w sytuacji, w której podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Organizator może zachować niezbędną, ograniczoną część danych osobowych dotyczących Uczestnika lub Laureata w przypadku, gdyby niezbędne okazało się to dla celów wykazania zgodności z przepisami prawa, przez okres do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń (w tym także dla celów sprawozdawczości podatkowej i rozliczeniowej, w przypadku zwycięstwa Uczestnika w Konkursie).


8. Uczestnicy oraz Laureaci Konkursu, jako podmioty danych (osoby, których dane dotyczą),

rozumieją, że mają prawo (w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony danych osobowych – RODO), do żądania: udzielenia dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (co jednak nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przez wycofaniem zgody), otrzymania kopii danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa, mogą być egzekwowane poprzez kontakt z przedstawicielami Organizatora pod następującymi adresem: marketing@serniorapp.pl oraz rodo@seniorapp.pl. Ponadto, w razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnikom lub Laureatom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§ 6.

Reklamacje


1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 14 dni licząc od ogłoszenia wyników Konkursu, w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Organizatora, wskazany w § 7 ust. 5 Regulaminu.

2. Reklamacje winny wskazywać dane Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz wskazanie jej przyczyn.

3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji (w zależności od drogi jaką złożył reklamację) listem poleconym lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja.

4. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.


§ 7.

Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników na stoisku SeniorApp. 

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres marketing@seniorapp.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku Laureata, powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Konkursem.

5. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się

z przedstawicielami Organizatora pod adresem e-mail: marketing@seniorapp.pl


Jak podobał Ci się ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.