wersja 2 z dnia 10.06.2021

Regulamin korzystania z Platformy SeniorApp.

Niniejszy regulamin określa przedmiot, zasady i warunki korzystania z Platformy SeniorApp.

I. PRZEDMIOT

Twórcą platformy wyszukiwania zleceń jest podmiot SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952, o kapitale zakładowym w wysokości 150 000,00 zł.


II. DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1. „Platforma” lub „Platforma SeniorApp” – platforma dostępna na stronie internetowej https://seniorapp.pl oraz w formie aplikacji instalowanej i uruchamianej na urządzeniach mobilnych o nazwie SeniorApp, która umożliwia osobom korzystającym z Platformy oferowanie usług z zakresu opieki i pomocy osobom starszym, poszukiwanie usług z zakresu opieki i pomocy osobom starszym oraz nawiązywanie kontaktów w celu zawarcia umowy w tym zakresie;
  2. „Usługa” – każda usługa oferowana i możliwa do wybrania za pośrednictwem Platformy SeniorApp z zakresu opieki i pomocy osobom starszym;
  3. „Użytkownik” – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założyła Konto na Platformie w celu korzystania z jej możliwości; Użytkownik zakładając Konto potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. „Senior” – użytkownik, usługobiorca – osoba poszukująca usług z zakresu opieki i pomocy osobom starszym;
  5. „Opiekun” – użytkownik, usługodawca – osoba oferująca usługi z zakresu opieki i pomocy dla osób starszych;
  6. „Rodzina Seniora” – użytkownik, usługobiorca – członek rodziny lub osoba sprawująca opiekę nad osobą poszukującą usług z zakresu opieki i pomocy osobom starszym;
  7. „Administrator Platformy” – spółka SeniorApp spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 57/2 (90-130 Łódź), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000871282, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7252304393, REGON 387591952, kapitał zakładowy: 150.000,00 złotych; Z Administratorem można skontaktować się drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: kontakt@seniorapp.pl, poprzez Chat „WSPARCIE” w aplikacji mobilnej SeniorApp oraz Platformę SeniorApp;
  8. „Rola” – określenie grupy w ramach, której Użytkownik chce korzystać z Platformy, mogą to być grupy wymienione w ppkt: d, e i f. Użytkownik może pełnić różne Role tj. przy jednej Usłudze może być Opiekunem, a przy innej Seniorem lub Rodziną Seniora;
  9. „Konto” – przestrzeń udostępniana Użytkownikowi Platformy, pozwalająca na korzystanie z jej możliwości. Założenie Konta jest warunkiem korzystania z Platformy SeniorApp;
  10. „Formularz Rejestracji” – pola wymagające podania przez Użytkownika informacji, co jest warunkiem koniecznym korzystania z Platformy;
  11. „Wymagania Techniczne” – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Platformy SeniorApp;
  12. „Regulamin” – niniejszy dokument określający przedmiot oraz ogólne warunki i zasady korzystania z Platformy;
  13. „Oferta” – propozycja zawarcia umowy na wykonanie Usługi zawierająca elementy istotne Usługi tj. jej rodzaj i cenę, składana Opiekunowi przez Seniora lub Rodzinę Seniora, zawierająca szczegóły dotyczące realizacji Usługi;
  14. „Ogłoszenie” – zaproszenie do negocjacji lub do składania Ofert zamieszczone przez Opiekuna w Platformie, dotyczące Usług świadczonych przez Opiekuna, umożliwiające Seniorowi lub Rodzinie Seniora odnalezienie i wybór Opiekuna świadczącego poszukiwane przez Seniora lub Rodzinę Seniora Usługi;
  15. „Transakcja” – umowa, której przedmiotem jest świadczenie usługi, zawarta pomiędzy Opiekunem a Seniorem albo Opiekunem a Rodziną Seniora;
  16. „Treści” – wszystkie informacje, materiały, opisy zamieszczane przez Użytkowników w Platformie, w szczególności Ogłoszenia, Oferty, oceny, komunikaty wysyłane do innych Użytkowników.
  17. “Portfel SeniorApp” lub “Wirtualnego Portfela SeniorApp ” – bezpłatna funkcjonalność Konta opisana Regulaminu, ułatwiająca dokonywanie płatności na rzecz Administratora.


III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U.2020.344 z dnia 2020.03.03).
 2. Platforma SeniorApp umożliwia nawiązywanie kontaktu pomiędzy osobami poszukującymi usług z zakresu opieki i pomocy dla osób starszych oraz osobami oferującymi takie usługi, w celu świadczenia i korzystania z usług w obszarze opieki i pomocy osobom starszym. Administrator nie jest stroną żadnej Transakcji pomiędzy Użytkownikami. W żadnym wypadku Administrator nie świadczy ani nie nabywa Usług. Administrator świadczy jedynie na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną wskazane w pkt III ppkt 10 ułatwiające zawieranie Transakcji.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie środków technicznych niezbędnych do korzystania z Platformy.
 4. Aby korzystać z Platformy muszą być spełnione następujące Wymagania Techniczne:
  1. posiadanie urządzenia komunikującego się z siecią Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową;
  2. posiadanie aktywnego, zarejestrowanego numeru telefonu;
  3. połączenie z siecią Internet;
  4. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej – w przypadku Użytkownika będącego Opiekunem;
  5. pobranie i zainstalowanie aplikacji – w przypadku korzystania z Platformy w formie aplikacji na urządzenia mobilne;
 5. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet oraz dbać o bezpieczeństwo i poufność używanych danych logowania.
 6. Administrator Platformy dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do niej w sposób ciągły (7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę), jednak zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia dostępu do Platformy bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników w szczególności w przypadku, gdy będzie to spowodowane awarią bądź innymi ważnymi względami technicznymi.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Platformy związane z brakiem dostępu lub ograniczeniem dostępu do sieci Internet, a także z nieprawidłowym działaniem urządzenia używanego przez Użytkownika.

IV. ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Warunkiem korzystania z Platformy jest założenie Konta.
 2. Przystępując do założenia Konta, Użytkownik jest obowiązany:
  1. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść;
  2. Wybrać odpowiednią Rolę co oznacza, że powinien określić czy za pośrednictwem Platformy będzie oferował usługi z zakresu opieki i pomocy dla osób starszych, czy też poszukuje usług z zakresu opieki i pomocy dla osób starszy Rola wybrana przez Użytkownika przy zakładaniu Konta nie jest przypisana do Użytkownika na stałe – Użytkownik może w każdym czasie wstąpić w inną Rolę z zastrzeżeniem, że Rola Opiekuna wymaga dodatkowej weryfikacji.
  3. w zależności od wyboru dokonanego zgodnie z opisem z pkt. b – wypełnić co najmniej obowiązkowe pola Formularza rejestracji;
 3. Wypełniając pola Formularza rejestracji Użytkownik oświadcza, że podaje dane prawdziwe i kompletne, a także zobowiązuje się do ich aktualizowania w celu zapewnienia ich prawidłowości przez okres w jakim Konto będzie aktywne.
 4. Użytkownik zakładając Konto, wyraża wolę zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Administratorem na warunkach opisanych niniejszym Regulaminem.
 5. Po przesłaniu Formularza Rejestracji Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS na podany numer telefonu wraz z kodem weryfikacyjnym.
 6. Z chwilą wysłania Formularza Rejestracyjnego dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 7. Użytkownik ma możliwość założenia tylko jednego Konta przy wykorzystaniu danych stanowiących o jego tożsamości. Użytkownik zobowiązuje się do tego, że nie będzie tworzył Kont przy wykorzystaniu danych osób trzecich.
 8. Zalogowanie się do Konta możliwe jest przy użyciu loginu jakim jest podany przy rejestracji numer telefonu mobilnego Użytkownika oraz po zweryfikowaniu go za pośrednictwem otrzymanego w drodze SMS kodu PIN przy każdorazowym logowaniu.
 9. W przypadku utraty lub zapomnienia loginu i/lub hasła, dostęp do Konta możliwy jest drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: kontakt@seniorapp.pl, poprzez Chat „WSPARCIE” w aplikacji mobilnej SeniorApp oraz Platformę SeniorApp.
 10. Za pomocą Platformy świadczone są następujące usługi (świadczone drogą elektroniczną)
  1. Dodawanie Ogłoszeń – w przypadku Opiekunów;
  2. Kierowanie Ofert nabycia Usługi – w przypadku Seniorów oraz Rodziny Seniora;
  3. Zawieranie Transakcji;
  4. Dostęp do historii zawartych Transakcji;
  5. Przeglądanie Kont pozostałych Użytkowników będących Opiekunami;
  6. Możliwość dokonania oceny zrealizowanych Usług oraz oceny drugiego Użytkownika, z którym Usługa została zrealizowana, poprzez wypełnienie dostępnych na Koncie ankiet, kwestionariuszy lub możliwości pozostawienia recenzji; Ocena powinna odnosić się przede wszystkim do jakości wykonanej Usługi, rzetelności drugiej strony Transakcji oraz kontaktu z drugą stroną Transakcji;
  7. Możliwość przeglądania ocen i komentarzy udzielonych Opiekunowi;
  8. Możliwość przeglądania ocen i komentarzy udzielonych Seniorowi lub Rodzinie Seniora;
  9. Wymiana komunikatów (chat) z innymi Użytkownikami – możliwa po potwierdzeniu transakcji, której przedmiotem jest Usługa do czasu zrealizowania Usługi;
  10. Wymiana komunikatów (chat) z Administratorem;
 11. Konto Użytkownika jest ważne przez cały okres aktywnego korzystania z Platformy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta jest na czas nieokreślony. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Administratorem odstąpić od niej bez podania przyczyny. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu świadczenie usługi przez Administratora zostało rozpoczęte.
 12. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy.
 13. Administrator wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej podany przez Użytkownika podczas zakładania Konta, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 (czternaście) dni.
 14. Użytkownik wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Administratora stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Administratora kontakt@seniorapp.pl.
 15. Rozwiązanie umowy, na wniosek Użytkownika następuje co do zasady w ciągu 14 (czternastu) dni, jednak nie później niż po upływie 30 (trzydziestu) dni, jeżeli wystąpią techniczne problemy z usunięciem Konta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną równoznaczne jest z usunięciem Konta Użytkownika.
 16. Po usunięciu Konta, Użytkownik traci dostęp do informacji uzyskanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Platformy.
 17. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do:
  1. zablokowania Użytkownikowi zamieszczania lub usuwania recenzji, ogłoszeń, ocen, zapytań i innych treści na Platformie,
  2. zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika, w sytuacji, gdy istnieje uzasadniona konieczność zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa Użytkowników i/lub osób trzecich, jak również w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowań wyjaśniających w związku z naruszeniami Użytkownika podczas korzystania z Platformy.


V. WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW

 1. W celu zapewnienia pełnej przejrzystości oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa Transakcji oraz bezpieczeństwa Użytkowników, Administrator posiada system weryfikacji tożsamości osób zakładających Konto na Platformie, na co Użytkownik świadomie i dobrowolnie wyraża zgodę.
 2. Standardowa procedura weryfikacji polega na wysłaniu na podany w Formularzu Rejestracyjnym numer telefonu wiadomości tekstowej SMS z kodem, którego wpisanie w żądane miejsce Formularza oznacza poprawną weryfikację tożsamości Użytkownika.
 3. Zważywszy na fakt, że część z Usług oferowanych za pomocą Platformy stanowi Usługi regulowane, które wymagają odpowiedniego wykształcenia, uprawnień lub kwalifikacji, Administrator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Opiekuna z prośbą o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania Usług za pośrednictwem Platformy.
 4. Do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niezbędne jest zweryfikowanie tożsamości Użytkownika będącego Opiekunem poprzez dokonanie przelewu weryfikacyjnego. Użytkownik dokonuje z banku, w którym prowadzony jest jego rachunek, przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1,00 zł na rachunek bankowy wskazany przez Administratora w Nest Bank SA. Kwota przelewu weryfikacyjnego jest zwracana niezwłocznie na rachunek bankowy Użytkownika będącego Opiekunem, z którego wykonano przelew. Na podstawie danych zawartych w zwykłym przelewie z konta osobistego oraz danych wpisanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym, Administrator dokonuje weryfikacji tożsamości Użytkownika.
 5. Pozytywna weryfikacja Użytkownika będącego Opiekunem, opisana w ust. 3 lub 4, jest warunkiem dodawania przez Opiekuna Ogłoszeń.
 6. Do założenia Profilu Seniora nie jest wymagane zdjęcie. W profilu Opiekuna poprawne zdjęcie
  jest niezbędne do pomyślnego ukończenia procesu weryfikacji. Zdjęcie Opiekuna
  akceptowane przez Zespół Weryfikacyjny powinno: pokazywać Jego twarz w formie
  rozpoznawalnej (bez okularów przeciwsłonecznych, maski) i wiarygodnej (nie szkic, komiks,
  nieautentyczny sposób przedstawienia); ukazywać tylko jedną osobę; być wyraźne i
  nierozmazane.
 7. W przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta Użytkownika, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Administrator może uzależnić korzystanie z Platformy od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości – dodatkowa weryfikacja może odbywać się w szczególności w sposób opisany w ust. 4.

VI. ZAWIERANIE TRANSAKCJI. WARUNKI FINANSOWE

 1. Dostęp do Platformy, założenie Konta oraz zamieszczanie Ogłoszeń są bezpłatne.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi odbywa się wyłącznie między Opiekunem a Seniorem lub między Opiekunem a Rodziną Seniora. Platforma umożliwia zawarcie umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet, Administrator nie jest jednak stroną Transakcji.
 4. Wybierając Opiekuna i zaznaczając okienko „Zapłać” Senior lub Rodzina Seniora składają Opiekunowi Ofertę zawarcia umowy, której przedmiotem jest Usługa.
 5. Składając Ofertę, Senior lub Rodzina Seniora zobowiązany jest do zapłaty z góry ceny Usługi.
 6. Płatności za zakupione poprzez Platformę Usługi można dokonać wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych oferowanego przez dostawcę Blue Media S.A. według takich możliwości opłacenia zamówienia, jakie oferuje ten dostawca.
 7. Administrator przy umowach zawieranych za pośrednictwem Platformy przyjmuje zapłatę ceny w imieniu Opiekuna. Zapłata ceny na rzecz Administratora poczytuje się za uregulowanie przez Seniora/Rodzinę Seniora ceny Usługi. Z chwilą zapłaty ceny Administratorowi Senior/Rodzina Seniora zwalnia się z obowiązku zapłaty ceny na rzecz Opiekuna. Obowiązek zapłaty ceny na rzecz Opiekuna za wykonaną Usługę przechodzi wówczas na Administratora.
 8. Oferta jest wiążąca przez 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) minut, co oznacza, że w tym czasie Opiekun powinien zaakceptować Ofertę zaznaczając okienko „Pomagam” lub ją odrzucić, zaznaczając okienko „Rezygnuję”. Brak reakcji Opiekuna przez czas trwania Oferty poczytuje się za odrzucenie Oferty.
 9. Od chwili zaakceptowania przez Opiekuna Oferty, tj. zaznaczenia okienka „Pomagam”, aż do czasu wykonania Usługi przez Opiekuna, rezygnacja z Oferty przez Seniora/Rodzinę Seniora wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Administratora opłaty manipulacyjnej odpowiadającej 25% ceny Usługi.
 10. W przypadku odrzucenia Oferty przez Opiekuna poprzez zaznaczenie okienka „Rezygnuję”, Oferta traci moc, zaś cała uiszczona przez Seniora/Rodzinę Seniora cena zostaje zwrócona do Wirtualnego Portfela SeniorApp Seniora/Rodzinę Seniora.
 11. W przypadku akceptacji Oferty przez Opiekuna pomiędzy Opiekunem a Seniorem albo Opiekunem a Rodziną Seniora dochodzi do zawarcia Umowy, której przedmiotem jest Usługa – na warunkach określonych w Ofercie oraz komunikatach przekazywanych pomiędzy Opiekunem a Seniorem/Rodziną Seniora.
 12. W przypadku akceptacji Oferty oraz wykonania Usługi, Opiekunowi wypłacana jest cena za wykonaną Usługę, potrącona o prowizję należną Administratorowi. Administrator w zamian za pośrednictwo przy zawarciu umowy o wykonanie Usługi na rzecz Seniora/Rodziny Seniora otrzymuje prowizję, każdorazowo określoną przy Ofercie składanej Opiekunowi, nie wyższą niż 25% ceny za Usługę.
 13. W przypadku trudności z wykonaniem zlecenia, (np. Senior nie otworzył drzwi o umówionej godzinie, Opiekun próbował się skontaktować – bezskutecznie), należy niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i poświadczyć próbę realizacji usługi.
 14. W przypadku niewykonania usługi z winy Seniora, kwota należna za realizację usługi trafia do Portfela SeniorApp Opiekuna. Jeśli to Opiekun nie wykonał zlecenia, kwota opłaconej usługi wraca w całości do Portfela SeniorApp Seniora, zaś Portfel Opiekuna zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 25% kwoty należnej za realizację usługi.
 15. Zakończenie realizacji usługi jest konieczne do otrzymania przez Opiekuna wskazanej przez niego kwoty należnej za wykonanie zlecenia. Realizacja kończy się z chwilą wybrania przez Usługobiorcę – Seniora opcji “zrealizowano” przy aktywnym zleceniu oraz wystawieniu oceny.
  Wystawienie oceny nie jest konieczne, jednak dzięki niemu osoby szukające pomoc lub oferujące usługi będą mogły znaleźć więcej informacji dotyczących Użytkownika, z którym zawierają transakcję. Senior ma 3 dni od momentu upłynięcia terminu realizacji zlecenia, aby wystawić opinię Opiekunowi. W przypadku niepotwierdzenia realizacji w tym czasie, kwota należna za wykonanie usługi trafi do Portfela SeniorApp Opiekuna.
 16. Nie ma możliwości edycji bądź usunięcia wystawionej ani otrzymanej oceny. Każda opinia jest ważna dla innych Użytkowników. Dlatego istotne jest podejmowanie przemyślanych decyzji, które są zgodne z Regulaminem Korzystania z Platformy. W przypadku, gdy wypowiedź zawiera wulgarną, obraźliwą, niezgodną z prawdą treść, która zdaniem Użytkownika narusza
  Regulamin Korzystania z Platformy, należy skontaktować się z Biurem Obsługi SeniorApp.
 17. Zarówno ceny za nabywane Usługi z zakresu opieki i pomocy dla osób starszych, jak i kwoty prowizji nie zawierają należnych podatków, z wyłączeniem podatku VAT. Podmioty otrzymujące należności z tytułu wykonanych Usług i otrzymanych prowizji obowiązane są do dokonania we własnym zakresie stosownych rozliczeń podatkowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

VII. USŁUGA PORTFEL SENIORAPP

 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi w ramach usługi Konta bezpłatne korzystanie z usługi Portfela SeniorApp, pozwalającej na uproszczenie rozliczeń z Administratorem, z tytułu zamówionych Usług Odpłatnych. Dla uniknięcia wątpliwości, usługa Portfela SeniorApp nie stanowi usługi płatniczej a przydzielone w ramach Portfela jednostki nie stanowią pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług płatniczych.
 2. W ramach Platformy SeniorApp oraz strony www.doladownie.seniorapp.pl Użytkownik może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Blue Media S.A.:
   1. płatności elektroniczne przelewami automatycznymi (w tym BLIK),
   2. płatności elektroniczne przelewami tradycyjnymi,
   3. karty płatnicze.
  2. przelew tradycyjny na konto bankowe należące do Administratora
  3. dostępne formy płatności (karty płatnicze):
   1. Visa
   2. Visa Electron
   3. MasterCard
   4. MasterCard Electronic
   5. Maestro
 3. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Administrator nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatniczym celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Wyjątkowo oraz w granicach technicznych i organizacyjnych możliwości, Administrator może jednak pomóc Użytkownikowi w wyjaśnieniu problemu. Administrator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez zewnętrznego usługodawcę.
 4. Korzystanie z Portfela SeniorApp odbywa się na następujących zasadach:
  1. Użytkownik powinien „doładować” Portfel SeniorApp poprzez wpłatę na rachunek Administratora środków pieniężnych w jednej z akceptowanych walut, zgodnie z informacjami podanymi w Platformie;
  2. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Administratora, Administrator przypisuje do Portfela SeniorApp danego Użytkownika sumę jednostek równą wpłaconej kwocie. Suma ta jest aktualizowana na bieżąco po każdej operacji dokonanej przez Użytkownika skutkującej zmianą jej wysokości (doładowanie skutkuje podwyższeniem sumy jednostek w Portfelu SeniorApp, zapłata za wybraną Usługę Odpłatną skutkuje obniżeniem sumy jednostek w Portfelu SeniorApp);
  3. Użytkownik, wedle swego wyboru, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych metod płatności zgodnie z informacjami podanymi w procesie wyboru danej usługi oraz poprzez dyspozycję płatności z Portfela SeniorApp.
  4. Użytkownik zachowuje pełną i wyłączną swobodę dysponowania środkami przypisanymi do jego Portfela SeniorApp przez cały okres obowiązywania umowy usługi Konta pod warunkiem, że Konto jest aktywne;
  5. w razie dokonania płatności jednostkami z Portfela SeniorApp za daną Usługę Odpłatną, Administrator dokonuje potrącenia ceny należnej z tytułu świadczenia danej Usługi Odpłatnej obciążając Portfel SeniorApp Użytkownika odpowiednią kwotą (obniżenie salda).
 5. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zwrotu środków wpłaconych na poczet Portfela SeniorApp, w dowolnej wysokości nieprzekraczającej salda wyświetlanego w Portfelu SeniorApp, uwzględniającego dokonane przez Użytkownika płatności i doładowania. Żądanie to jest realizowane poprzez kontakt za pomocą adresu e-mail kontakt@seniorapp.pl lub pisemny z Administratorem.
 6. Zwrot środków z Portfela SeniorApp będzie dokonany bez zbędnego opóźnienia, przelewem na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność lub zgodnie z użytą do wpłaty metodą płatności. Żądanie zwrotu środków z Portfela SeniorApp nie dotyczy punktów promocyjnych (bonusu SeniorApp) przypisanych do Konta w ramach akcji promocyjnych, konkursów oraz punktów rabatowych przyznawanych w Bonusu SeniorApp zgodnie z Załącznikiem “Regulamin Bonus SeniorApp”. Zasady oraz obowiązki wynikające z udziału w akcjach promocyjnych zostały określone w odrębnym Regulaminie udostępnionym na stronie Administratora. Punkty promocyjne są przyznawane każdorazowo w oparciu o odrębny regulamin promocji, a korzystanie z nich odbywa się na zasadach określonych w tym regulaminie.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika (klienta) kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik (konsument), chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztam.

VIII. ZACHOWANIA NIEDOZWOLONE

 1. Nie można podszywać się pod inną osobę, podawać nieprecyzyjnych informacji ani tworzyć Konta za inną osobę bez jej wyraźnej zgody.
 2. Nie można postępować w sposób niezgodny z prawem, wprowadzający w błąd, oszukańczy ani realizować nielegalnych bądź bezprawnych celów.
 3. Nie można umieszczać informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.
 4. Nie można naruszać (ani pomagać innym osobom czy zachęcać inne osoby do naruszania) niniejszego Regulaminu
 5. Nie można robić niczego, co zakłócałoby lub upośledzało działanie Platformy.
 6. Nie można próbować uzyskiwać dostępu do informacji lub ich pobierać w sposób nieupoważniony.
 7. Nie można podejmować prób zakupu, sprzedaży czy przeniesienia jakiegokolwiek elementu swojego Konta ani też prób pozyskiwania, gromadzenia czy wykorzystywania danych logowania czy oznaczeń od innych Użytkowników.
 8. Nie można publikować prywatnych lub poufnych informacji ani dopuszczać się naruszeń praw innych osób, w tym praw własności intelektualnej.
 9. Nie można umożliwiać osobom trzecim dostępu do Platformy. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest Użytkownik, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie.

IX. TREŚCI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może publikować Treści spełniające łącznie następujące kryteria:
  1. Użytkownikowi przysługują prawa do Treści – w szczególności prawo autorskie,
  2. Treści nie naruszają praw osób trzecich, w tym nie naruszają praw do wizerunku i dóbr osobistych osób trzecich,
  3. Treści nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami,
  4. Treści zawierają prawdziwe informacje dotyczące Użytkownika.
 2. Zamieszczane przez Użytkowników Ogłoszenia i Oferty powinny odzwierciedlać rzeczywisty zamiar świadczenia Usług – w przypadku Opiekunów oraz rzeczywisty zamiar i zapotrzebowania skorzystania z Usług – w przypadku Seniora lub Rodziny Seniora.
 3. Zabrania się Użytkownikom Platformy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, postępowania w sposób niezgodny z prawem, wprowadzający w błąd, oszukańczy oraz mający na celu zrealizowanie nielegalnych bądź bezprawnych celów. W szczególności treść Ogłoszeń oraz Ofert zamieszczanych przez Użytkowników nie może być niezgodna z prawdą i wprowadzająca w błąd.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone na jego Koncie, a także treści umieszczane przez Użytkownika w komentarzach i ocenach dotyczących pozostałych Użytkowników, w korespondencji z innymi Użytkownikami, a także za wszelkie inne treści umieszczone w przestrzeni Platformy.
 5. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych treści. W razie uniemożliwienia przez Administratora dostępu do Treści z powodu otrzymania urzędowego zawiadomienia o ich bezprawnym charakterze, Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do umieszczonych przez niego treści, które zostały usunięte na skutek otrzymanego zawiadomienia.
 6. W razie uzasadnionego podejrzenia, że Treści naruszają postanowienia Regulaminu, Administrator może usunąć takie Treści. W takim przypadku Administrator niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści i umożliwia mu złożenie stosownych wyjaśnień. W przypadku, gdy podejrzenie naruszenia Regulaminu okaże się bezzasadne, Administrator przywróci dostęp do Treści. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do umieszczonych przez niego Treści, które zostały usunięte na zasadach określonych w niniejszym punkcie.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń, Ofert oraz komentarzy nie ingerując w ich formę i treść, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność danych podanych w Ogłoszeniu, Ofercie oraz komunikatach wysyłanych pomiędzy Użytkownikami, a także za zdolność Użytkowników do realizacji Transakcji.
 3. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem lub Ofertą.

XI. DANE OSOBOWE

Korzystanie z Platformy wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Platformy.

Informacje odnośnie do celów, podstaw prawnych przetwarzania, czasu przechowywania danych osobowych oraz praw przysługujących podmiotom wraz z informacją odnośnie do możliwości ich realizacji znajdują się w Polityce Prywatności, a także w klauzulach informacyjnych, podawanych Użytkownikom podczas zbierania od nich danych osobowych.

XII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Administrator jest jedynym właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do Platformy, jej treści (w szczególności tekstów, zdjęć, projektów, logo, wideo, dźwięków, danych, elementów graficznych) oraz oprogramowania i baz danych zapewniających ich działanie.
 2. Administrator Platformy udziela Użytkownikowi niewyłącznego, osobistego i niezbywalnego prawa do korzystania z Platformy, jedynie do jego własnego użytku osobistego oraz prywatnego, w celach niehandlowych i zgodnie z przedmiotem działania Platformy.
 3. Użytkownik nie może wykorzystywać Platformy oraz zamieszczanych w niej treści w jakichkolwiek innych celach niż określonych przez Administratora Platformy. W szczególności, Użytkownik nie ma prawa do:
  1. reprodukowania, modyfikowania, adaptowania, dystrybucji, publicznego przedstawiania i rozpowszechniania Platformy oraz zamieszczanych w niej treści, bez wcześniejszego uzyskania wyraźnej zgody Administratora Platformy,
  2. ekstrakcji lub podejmowania prób ekstrakcji (w szczególności przy wykorzystaniu jakichkolwiek robotów pozyskujących dane lub innych podobnego rodzaju narzędzi wykorzystywanych w celu zbierania danych) istotnej części danych zamieszczonych na Platformie.

XIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych elektronicznie za pomocą Platformy wyłącznie w formie pisemnej.
 2. Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy w dowolny sposób, w szczególności pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora lub listownie na adres siedziby Administratora.
 3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację lub nazwę przedsiębiorcy, w imieniu którego składana jest reklamacja, numer telefonu, przyczynę i opis sytuacji związanej z reklamacją.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Administrator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji.
 6. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, Administrator powiadomi Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 7. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.
 2. Regulamin dostępny jest w aplikacji mobilnej, a także za na stronie internetowej https://seniorapp.pl – w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. 
 3. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W takim przypadku Administrator Platformy udostępni tekst jednolity nowego regulaminu poprzez publikację w witrynie internetowej Platformy oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail/sms informacyjny na adresy podane przez Użytkowników. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 14 (słownie: czternastu) dni od daty udostępnienia informacji o zmianie Regulaminu na Platformie.
 4. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Użytkownicy mają prawo do zaprzestania korzystania z usług Platformy, co mogą uczynić poprzez wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. Prawo to mogą zrealizować w ciągu 14 dni (słownie: czternastu) od otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu.
 5. Administrator Platformy oświadcza, iż zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń bezpieczeństwa usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.
 6. Prawem właściwym dla spraw związanych korzystaniem z Platformy jest prawo polskie a sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem Platformy a jej Użytkownikami związanych z korzystaniem z Platformy, jest sąd właściwy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

Jak podobał Ci się ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.