REGULAMIN PROMOCJI “BONUS Z SENIORAPP”.

 1. Organizator

Organizatorem niniejszego Regulaminu promocji „Bonus z SeniorApp” jest spółka SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952, o kapitale zakładowym w wysokości 150 000,00 zł.

 1. Definicje

Poniżej zdefiniowane pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące nadane im znaczenie:

Bonus ​lub kod bonusowy oznacza przyznawaną Uczestnikowi przez SeniorApp nagroda (wyrażona w witualnych złotówkach lub zniżce procentowej na zamówionie usług) określonej w zasadach danej promocji, przeznaczonaych na zamówienie usług dla Klienta względem Opiekunów oferujących swoje usługi na platformie SeniorApp wynikających z zawartej pomiędzy Stronami Umowy z SeniorApp;

Opiekun – usługodawca, oznacza osobę oferującą usługi z zakresu opieki i pomocy dla Użytkowników;

Kod bonusowy ​oznacza kod udostępniony przez SeniorApp lub partnerów dający Użytkownikowi możliwość skorzystania z Bonusu;

Profil oznacza profil internetowy założony przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.seniorapp.pl i/lub aplikacji mobilnej SeniorApp;

Organizator lub SeniorApp oznacza spółkę SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952, o kapitale zakładowym w wysokości 150 000,00 zł. 

Promocja oznacza organizowaną i prowadzoną przez Organizatora, polegającą na przyznaniu Użytkownikom Bonusów z tytułu spełnienia przez Uczestników warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie;

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Promocji „Bonus z SeniorApp”;

Strona internetowa oznacza stronę internetową należącą do SeniorApp znajdującą się pod adresem www.seniorapp.pl ;

Aplikacja – instalowana i uruchamiana na urządzeniach mobilnych, umożliwia korzystanie z aplikacji SeniorApp;

Strony​ oznacza łącznie Uczestnika oraz SeniorApp;

Uczestnik ​oznacza Użytkownika, który zaakceptował niniejszy Regulamin.

Pojęcia niezdefiniowane w pkt 2. niniejszego Regulaminu, pisane w dalszej części Regulaminu z dużej litery, mają znaczenie nadane im Regulaminie korzystania z Platformy SeniorApp.

 

 1. Postanowienia ogólne
  3.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji pod nazwą Bonus z SeniorApp”​

3.2. Promocja jest przeznaczona dla Uczestników, którzy w okresie trwania Promocji spełnią warunki określone w pkt 4. Regulaminu.

3.3. Promocja trwa ​od dnia 6 kwietnia 2021 roku do odwołania.

3.4. Miejscem prowadzenia Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
4. Warunki uczestnictwa w Promocji

Uczestnikiem może być wyłącznie Użytkownik, który spełni łącznie następujące warunki:

4.1. jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

4.2. jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

4.3. jest posiadaczem Profilu;

4.4. przystąpił do Promocji w sposób wskazany w pkt 5.1 Regulaminu.


5. Uczestnictwo w Promocji

Klient przystępuje do Promocji poprzez:

5.1. wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu na etapie zakładania Profilu;

5.2. wyrażenie zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu przeprowadzenia Promocji.

5.3. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłany drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.4 wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

5.5. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji w następujących sytuacjach:

5.5.1. Uczestnik dopuści się naruszenia istotnych postanowień Regulaminu, w tym w szczególności poda nieprawdziwe lub nieaktualne dane osobowe lub złoży nieprawdziwe oświadczenia.

5.5.2 W przypadku rejestracji i posługiwania się numerem telefonu nie należącym do Uczestnika promocji lub posługiwania się numerem, do którego nie jest uprawniony –  Organizator ma prawo w każdy momencie zablokować konto oraz poprosić o potwierdzenie prawa do własności wskazanego/rejestrowego numeru na platformie SeniorApp. 

5.5.3 W przypadku posługiwania się przez Uczestnika promocji fikcyjnymi danymi bądź danymi osób trzecich. 

5.5.4 W przypadku przekazywania praw przez Uczestnika promocji do uzyskanego Bonusu na osoby trzecie. 

5.6. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Promocji, Uczestnik traci prawo do Bonusu.

5.7. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Promocji poprzez oświadczenie o rezygnacji złożone Organizatorowi. W przypadku rezygnacji Uczestnik traci prawo do ewentualnego Bonusu.

5.8 Uczestnik może w każdej chwili wycofać prawo do w/w zgód (otrzymywanie informacji handlowych,    kontakt SeniorApp), tracąc prawo do otrzymanych Bonusów.


 1. Zasady nabywania prawa do Bonusu:

6.1. Uczesnik nabywa prawo do Bonusu, jeżeli w okresie trwania Promocji spełni następujące warunki:

6.1.1. jest Uczestnikiem w rozumieniu pkt 4.1.1 – 4.1.5 Regulaminu; przystąpił do Promocji zgodnie z pkt 5.1 Regulaminu i w okresie trwania Promocji nie zrezygnował z udziału w Promocji;

6.1.2. w okresie trwania Promocji nie usunął Profilu;

6.1.3. w okresie trwania Promocji nie wycofał zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu przeprowadzenia Promocji, ani nie wniósł sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych.

6.2 uczestnik, który usunie Profil lub wycofa zgodny marketingowe, traci prawo do otrzymanych Bonusów, bez prawa do rekompensaty. 

 1. Kody Bonusowe:

7.1. W przypadku spełnienia przez Uczestnika warunków wskazanych w pkt 6.1 Regulaminu, SeniorApp udostępni Uczestnikowi możliwość korzystania z Kodów na zasadach określonych w punktach: 7.2. – 7.7.

7.2. Kod bonusowy umożliwiają Uczestnikowi możliwość korzystania z Bonusów, t. j.  możliwość dokonania za pośrednictwem Bonusów zamówienia usług ofertowanych przez Opiekunów SeniorApp, za nie mniej niż wartość otrzymanego kodu bonusowego.

7.3. W przypadku zamówienia usług o wartości wyższej niż otrzymany kod bonusowy, Użytkownik jest zobligowany do uiszczenia pozostałej opłaty za zamówioną usługę ze środków własnych. 

7.4. Uczestnik ma możliwość skorzystania z danego Bonusu ​do upłynięcia terminu ważności aktywnego Kodu bonusowego.

7.5. Klient korzysta z Kodu Bonusowego za pośrednictwem Profilu poprzez wprowadzenie otrzymanego kodu przez stronę internetową lub aplikację SeniorApp w zakładce PROMOCJE za pośrednictwem przycisku WPROWADŹ KOD. 

7.6. W wyniku skorzystania przez Uczestnika z danego Kodu Bonusowego, SeniorApp przyzna równowartość otrzymanego Kodu bonusowego w ramach środków promocyjnych z przeznaczeniem wyłącznie na zamawianie usług u Opiekunów dostępnych w aplikacji SeniorApp , przy czym każdorazowa wysokość Bonusu wskazana będzie w danym Kodzie promocyjnym lub w opisie dotyczącym danego Kodu promocyjnego;

7.7 Realizacja przyznanego kodu Bonusowego jest możliwa każdorazowo w momencie zamówienia usługi, w module PŁATNOŚCI / AKTYWNE KODY.

7.8. Użytkownik ma prawo do skorzystania tylko z jednego kodu bonusowego przy jednym zamówieniu. 

7.7. Uczestnik może korzystać z danego Bonusu na następujących zasadach:

7.7.1. jednokrotnie, co oznacza, że po wykorzystaniu danego Bonusu, nie będzie możliwe ponowne doładowanie o wartość Kodu bonusowego;

7.7.2. środki przysługujące Uczestnikowi nie mogą zostać wykorzystane w inny sposób niż zamówienie usług w aplikacji SeniorApp. Uczestnikowi nie przysługuje w stosunku do SeniorApp roszczenie o wypłatę lub przekazanie równowartości Bonusu w formie gotówkowej, jak również prawo do przelewu (przeniesienia) prawa do Bonusu na osobę trzecią.

7.7.3. Bonus dla Uczestnika stanowi nagrodę w ramach sprzedaży premiowej organizowanej i przeprowadzanej przez SeniorApp, w związku z czym Bonus, jeżeli jego jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 2000 złotych, będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7.7.4.  Środki przysługujące Uczestnikowi z tytułu Bonusu, zostaną przypisane do użytkownika w ciągu maksmalnie 3 dni roboczych. 

7.7.5. Środki przysługujące Uczestnikowi z tytułu Bonusu wygasają:

 • w przypadku, o którym mowa w pkt 7.6 Regulaminu, t. j. wykorzystania na skutek zamówienia usług ofertowanych przez Opiekunów w SeniorApp;
 • po upływie terminu wskazanego w pkt 7.4 Regulaminu;
 • w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia lub odstąpienia przez Uczestnika od Umowy.
 1. Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów

8.1. Uczestnik może składać Reklamacje dotyczące Promocji w formie:

pisemnej – osobiście w siedzibie SeniorApp lub przesyłką pocztową;

elektronicznej – na adres poczty elektronicznej – kontakt@seniorapp.pl

8.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez SeniorApp bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania przez SeniorApp.

8.3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt 8.2. Regulaminu, SeniorApp przekaże Uczestnikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez SeniorApp.

8.4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na adres korespondencyjny Uczestnika lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika – na adres poczty elektronicznej Uczestnika.

 1. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest SeniorApp. SeniorApp będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników, o których mowa w pkt 8. Regulaminu. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Promocji oraz po jego zakończeniu do dnia upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji lub do dnia wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Twisto dostępne są na Stronie internetowej ​www.seniorapp.pl;

10. Postanowienia końcowe

Niniejsza Promocja jest sprzedażą premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. O ile co innego nie wynika z właściwych regulaminów, akcje promocyjne i konkursy organizowane przez SeniorApp nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej ​www.seniorapp.pl. SeniorApp zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez SeniorApp odpowiedniej informacji na Stronie internetowej ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu oraz poprzez przesłanie właściwej informacji na skrzynkę w aplikacji SeniorApp Uczestnika. Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie Uczestnikowi bezpłatnie na jego żądanie zgłoszone SeniorApp na adres poczty kontakt@seniorapp.pl.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Jak podobał Ci się ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.