Regulamin "100 na 100"

 1. Organizator

Organizatorem niniejszego Konkursu „100 na 100” jest spółka SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952.

 1. Definicje

Poniżej zdefiniowane pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące nadane im znaczenie:

Organizator lub SeniorApp oznacza spółkę SeniorApp sp. z o.o.

Konkurs oznacza organizowaną i prowadzoną przez Organizatora inicjatywę, polegającą na przyznaniu nagród z tytułu spełnienia przez Uczestników warunków Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie;

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Konkursu “100 na 100”;

Strona internetowa oznacza stronę internetową należącą do SeniorApp znajdującą się pod adresem www.seniorapp.pl;

Aplikacja instalowana i uruchamiana na urządzeniach mobilnych, umożliwia korzystanie z aplikacji SeniorApp;

Strony oznacza łącznie Uczestnika oraz SeniorApp;

Uczestnik oznacza osobę, która zaakceptowała niniejszy Regulamin;

Zwycięzca oznacza osobę, która spełni warunki uczestnictwa w konkursie i zostanie uhonorowana nagrodą;

Wygrana lub Nagroda to przyznawana Uczestnikowi przez Organizatora nagroda, w postaci usługi: Smartfon Edukacja, której koszt pokrywa Organizator.

Smartfon Edukacja to jednorazowa, trwająca około 1 godziny konsultacja odbywająca się w terminie dogodnym dla Zwycięzcy, realizowana przez osobę wyznaczoną przez Organizatora. Miejscem realizacji może być mieszkanie prywatne, ale także kawiarnia, biblioteka, dom kultury – lub inne ustalone ze Zwycięzcą. 

Konsultacja polega na drobnej pomocy w obsłudze smartfona, w tym:

 • konfiguracji ustawień telefonu;

 • przekazaniu zasad bezpiecznego korzystania z telefonu i internetu;
  (ustawienie blokady, zapamiętywanie haseł)

 • dodawaniu i wyszukiwaniu numerów w Kontaktach;

 • przesyłaniu smsów i mmsów (z załączeniem zdjęcia)

 • pomocy w założeniu skrzynki e-mail;

 • obsługi przydatnych narzędzi w telefonie (kalkulator, aparat, latarka)

 • korzystaniu z sieci komórkowej i WiFi;

 • wyszukiwaniu, instalacji i dezinstalacji aplikacji;

 • obsługi podstawowych aplikacji mobilnych:
  Mapy i nawigacja, Przeglądarka internetowa;

 • obsługi komunikatora, np. WhatsApp;

 • korzystaniu z aplikacji: SeniorApp (założenie konta, zamawianie usług, płatności, aktywowanie kodów promocyjnych, komunikacja)

Mądra Babcia – Beata Borucka to influencerka, wydawca i twórczyni programu “Na dobry dzień”, którego jubileuszowy: 100 odcinek jest miejscem publikacji niniejszego Konkursu.

 1. Postanowienia ogólne

3.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Konkursu pod nazwą „100 na 100”.
3.2. Konkurs jest przeznaczony dla Uczestników, którzy w okresie trwania Konkursu spełnią warunki określone w pkt 4. Regulaminu.

3.3. Konkurs trwa od dnia 26. czerwca 2022 roku do 31. lipca 2022 roku.

3.4. Miejscem prowadzenia Konkursu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Warunki uczestnictwa w Konkursie

Uczestnikiem może być wyłącznie Użytkownik, który spełni łącznie następujące warunki:

4.1. jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych; 

4.2. jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

4.3. przystąpił do Konkursu w sposób wskazany w pkt 5.1 Regulaminu.

5. Uczestnictwo w Konkursie

Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez:

Przesłanie wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego 604 747 900 (koszt SMSa zgodny z taryfą operatora), w treści wpisując życzenia skierowane do Mądrej Babci – Beaty Boruckiej.

5.1. wyrażenie zgody na treść niniejszego Regulaminu;

5.2. wyrażenie zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych i otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w celu przyznania nagrody

5.3. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.4 wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

5.5. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w następujących sytuacjach:

5.5.1. Uczestnik dopuści się naruszenia istotnych postanowień Regulaminu, w tym w szczególności poda nieprawdziwe lub nieaktualne dane osobowe lub złoży nieprawdziwe oświadczenia.

5.5.2 W przypadku posługiwania się przez Uczestnika Konkursu fikcyjnymi danymi bądź danymi osób trzecich. 

5.6. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu, Uczestnik traci prawo do nagrody.

5.7. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez oświadczenie o rezygnacji złożone Organizatorowi. W przypadku rezygnacji Uczestnik traci prawo do ewentualnej nagrody.

5.8 Uczestnik może w każdej chwili wycofać prawo do w/w zgód (otrzymywanie informacji handlowych, kontakt SeniorApp), tracąc prawo do otrzymanych Bonusów.

 1. Zasady nabywania prawa do nagrody:

6.1. Uczesnik nabywa prawo do nagrody, jeżeli w okresie trwania Konkursu spełni następujące warunki:

6.1.1. jest Uczestnikiem w rozumieniu pkt 4.1.1 – 4.1.5 Regulaminu; przystąpił do Konkursu zgodnie z pkt 5.1 Regulaminu i w okresie trwania Konkursu nie zrezygnował z udziału w Konkursie;

6.1.2. w okresie trwania Konkursu nie wycofał zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu przeprowadzenia Konkursu, ani nie wniósł sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych.

6.2 uczestnik, który wycofa zgody marketingowe, traci prawo do otrzymanej nagrody, bez prawa do rekompensaty. 

6.3. należy do grupy pierwszych 100 osób, które prześlą SMS w trakcie trwania Konkursu.

6.4. odbierze telefon od Działu Obsługi SeniorApp i ustali szczegóły realizacji Smartfon Edukacji.

6.5. przekaże dane niezbędne do realizacji Smartfon Edukacji:

 • imię;

 • nazwisko;

 • numer telefonu;

 • miasto;

 • miejsce i termin spotkania.

6.6. W przypadku niemożliwości realizacji Smartfon Edukacji związanej np. z niedostępnością osoby wyznaczonej do realizacji w danym mieście, Zwycięzca otrzyma 30 zł do wykorzystania na dowolną usługę dostępną w aplikacji SeniorApp z wyłączeniem usług “Chcę więcej”

7. Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów

7.1. Uczestnik może składać Reklamacje dotyczące Konkursu w formie:

pisemnej – osobiście w siedzibie SeniorApp lub przesyłką pocztową;

elektronicznej – na adres poczty elektronicznej – kontakt@seniorapp.pl. 

7.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez SeniorApp bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania przez SeniorApp.

7.3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt 8.2. Regulaminu, SeniorApp przekaże Uczestnikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez SeniorApp.

7.4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na adres korespondencyjny Uczestnika lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika – na adres poczty elektronicznej Uczestnika.

8. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest SeniorApp. SeniorApp będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników, o których mowa w pkt 7. Regulaminu. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu do dnia upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub do dnia wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Twisto dostępne są na Stronie internetowej www.seniorapp.pl;

9. Postanowienia końcowe

Niniejszy Konkurs nie jest sprzedażą premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. O ile co innego nie wynika z właściwych regulaminów, akcje promocyjne i konkursy organizowane przez SeniorApp nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej www.seniorapp.pl. SeniorApp zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez SeniorApp odpowiedniej informacji na Stronie internetowej ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu oraz poprzez przesłanie właściwej informacji na skrzynkę w aplikacji SeniorApp Uczestnika. Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie Uczestnikowi bezpłatnie na jego żądanie zgłoszone SeniorApp na adres poczty kontakt@seniorapp.pl.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Jak podobał Ci się ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.