...

„Wsparcie prawne dla obywateli Ukrainy” – projekt Fundacji SeniorApp w ramach programu „Moce nadŁódzkie”

Fundacja SeniorApp realizuje projekt: “Wsparcie prawne dla obywateli Ukrainy” w ramach Wojewódzkiego Programu pn. “Moce nadŁódzkie”.

Fundacja SeniorApp powstała, aby prowadzić działania skierowane do polskich seniorów. W obecnej sytuacji humanitarnej, zdecydowaliśmy o rozszerzeniu naszych działań. Od kilku miesięcy prowadzimy działania pomocowe dla obywateli Ukrainy. Po zaognieniu konfliktu w Ukrainie, uruchomiliśmy infolinię w języku ukraińskim i rosyjskim. Trafiało do nas kilkadziesiąt osób dziennie, kontaktując się z terenu Łodzi i województwa a także całej Polski, a nawet z Ukrainy. 

Pomagamy w zakresie znalezienia opieki nad dziećmi, zamieszkania, pracy i wielu innych. Coraz częściej padają pytania o wsparcie prawne. Chcemy w pełni wykorzystać nasz potencjał i jako uzupełnienie wprowadzić pomoc prawną. 

Od rozpoczęcia działań udzieliliśmy ponad 2200 porad telefonicznych i ponad 4500 porad w mediach społecznościowych.

Projekt “Wsparcie prawne dla obywateli Ukrainy” jest skierowany do obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).

W ramach zadania udzielimy pomocy prawnej obywatelom Ukrainy w językach ukraińskim i rosyjskim, w następujących obszarach:

 • legalizacji (rejestracji) pobytu obywateli Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, udzielenia zezwolenia na pobyt tymczasowy,
 • nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
 • pomocy o charakterze socjalnym udzielanej obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej,
 • uprawnień obywateli Ukrainy do świadczeń rodzinnych, świadczenia 500+, rodzinnego kapitału opiekuńczego, świadczenia dobry start oraz dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń opieki zdrowotnej
 • świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
 • podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy, rejestracji obywateli Ukrainy jako bezrobotnych lub poszukujących pracy, prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy,
 • zatrudnienia obywateli Ukrainy z punktu widzenia polskich przedsiębiorców,
 • procedury wyznaczania opiekuna tymczasowego dla małoletnich obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych,
 • zapewnienia pieczy zastępczej małoletnim obywatelom Ukrainy przez obywateli Ukrainy,
 • zapisywania dzieci do polskich szkół, przedszkoli, pomocy materialnej dla uczniów, przyjęcia na studia i kontynuacji studiów przez obywateli Ukrainy,
 • użyczenia lokalu mieszkalnego obywatelom Ukrainy i zawierania umów najmu z obywatelami Ukrainy.

Pakiet Pomocy w sprawach życia codziennego będzie obejmował świadczenie pomocy w sprawach prawnych z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy.

W pierwszej kolejności pomoc miałaby polegać na szczegółowym wywiadzie z obywatelem Ukrainy w zakresie problemu, na jaki się natknął, następnie prawnik specjalizujący się w danej tematyce wytypowany przez SeniorApp, udzielałby porady online. W razie konieczności skierowania sprawy na drogą postępowania sądowego udzielane będą porady w zakresie uzyskania pomocy z urzędu (Pakiet nie obejmuje prowadzenia spraw).

Projekt trwa od lipca do grudnia 2022 r.

Porady będą udzielane w siedzibie Fundacji SeniorApp, tzn. w Łodzi, przy ulicy Narutowicza 57/2.

Informacje o możliwości uzyskania porad będą umieszczone na stronie Fundacji oraz w mediach społecznościowych: Facebook, LinkedIn, TikTok. Śledźcie nasze działania!

Liczymy, że uzyskanie fachowej pomocy prawnej pomoże zadbać o poczucie bezpieczeństwa i załatwienia spraw, które dla obywateli innego państwa są trudne i niezrozumiałe. Pomoże w asymilacji i uzyskaniu lepszej pozycji startowej do rozpoczęcia „nowego życia” na terenie Polski.

Skip to content