O Fundacji SeniorApp

Fundacja SeniorApp jako organizacja społecznie odpowiedzialna tworzy programy mające na celu przełamywanie barier w dostępie do technologii dla osób wykluczonych, aby umożliwić im sprawne poruszanie się w świecie cyfrowym.

Zespół Fundacji SeniorApp organizuje konsultacje i szkolenia z obsługi urządzeń mobilnych i bezpieczeństwa w sieci. Tworzymy społeczność ludzi, którzy dzielą się swoim czasem i umiejętnościami pomagając innym.

Stale rozwijamy i dostosowujemy działania do aktualnej sytuacji oraz pojawiających się potrzeb osób, które wymagają wsparcia i opieki.

Realizowane Projekty

Fundacja SeniorApp realizuje projekt innowacyjny: „Pomoc na wyciągnięcie ręki!” w ramach projektu grantowego: TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Innowacją, którą zamierzamy przetestować jest uruchomienie w aplikacji mobilnej modułu praktyk studenckich, dla studentów Uniwersytetów Medycznych oraz szkół o profilach medycznych.
Projekt innowacyjny polega na testowaniu naszej propozycji wprowadzenia innowacji z przedstawicielami każdej z grup odbiorców, do których miałaby trafić. Projekt jest skierowany do 3 grup Testerów:

 • studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którzy mają do zrealizowania praktyki/staże studenckie (20 osób);
 • pracowników uczelni medycznych, którzy są odpowiedzialni za koordynację i przeprowadzenie praktyk/staży studenckich (10 osób);
 • osób, które korzystają bądź poszukują bezpłatnego wsparcia w obszarze zdrowia (20 osób).

Dla każdej z powyższych grup, innowacyjny system praktyk będzie generował liczne korzyści, jak np.
Dla Uczelni:

 • ograniczenie i uproszczenie dokumentacji;
 • wiarygodna możliwość nadzoru;
 • wgląd do stopnia realizacji praktyk/stażu podczas ich trwania.

Dla Studentów:

 • weryfikacja wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów;
 • zadania adekwatne do kompetencji;
 • możliwość bezpośredniego i indywidualnego kontaktu z pacjentem;
 • elastyczność w wyborze terminów i zakresu zadań.

Dla potrzebujących pomocy:

 • bezpłatna oferta wsparcia w obszarze zdrowia;
 • możliwość wyboru dogodnych terminów wizyt;
 • brak problemów transportowych/dojazdowych – wizyty domowe;
 • łatwa i szybka komunikacja;
 • możliwość oceny otrzymanej pomocy.

Projekt jest realizowany od lipca do grudnia 2022 roku.
Informacje o przebiegu działań projektowych będziemy zamieszczać na naszej stronie. Śledźcie nasze postępy!
Mamy nadzieję, że proponowane rozwiązanie okaże się ciekawą i przydatną formą innowacji, która zostanie pozytywnie przyjęta przez uczelnie medyczne i stanie się dodatkowym źródłem wsparcia dla Seniorów w Polsce, tak by mogli oni znaleźć “Pomoc na wyciągnięcie ręki!”.

Fundacja SeniorApp realizuje projekt: “Wsparcie prawne dla obywateli Ukrainy” w ramach Wojewódzkiego Programu pn. “Moce nadŁódzkie”.

Fundacja SeniorApp powstała, aby prowadzić działania skierowane do polskich seniorów. W obecnej sytuacji humanitarnej, zdecydowaliśmy o rozszerzeniu naszych działań. Od kilku miesięcy prowadzimy działania pomocowe dla obywateli Ukrainy. Po zaognieniu konfliktu w Ukrainie, uruchomiliśmy infolinię w języku ukraińskim i rosyjskim. Trafiało do nas kilkadziesiąt osób dziennie, kontaktując się z terenu Łodzi i województwa a także całej Polski, a nawet z Ukrainy.

Pomagamy w zakresie znalezienia opieki nad dziećmi, zamieszkania, pracy i wielu innych. Coraz częściej padają pytania o wsparcie prawne. Chcemy w pełni wykorzystać nasz potencjał i jako uzupełnienie wprowadzić pomoc prawną. 

 

Od rozpoczęcia działań udzieliliśmy ponad 2200 porad telefonicznych i ponad 4500 porad w mediach społecznościowych.

 

Projekt “Pomoc prawna dla obywateli Ukrainy” jest skierowany do obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).

 

W ramach zadania udzielimy pomocy prawnej obywatelom Ukrainy w językach ukraińskim i rosyjskim, w następujących obszarach:

 • legalizacji (rejestracji) pobytu obywateli Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, udzielenia zezwolenia na pobyt tymczasowy,
 • nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
 • pomocy o charakterze socjalnym udzielanej obywatelom Ukrainy przez organy administracji publicznej,
 • uprawnień obywateli Ukrainy do świadczeń rodzinnych, świadczenia 500+, rodzinnego kapitału opiekuńczego, świadczenia dobry start oraz dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń opieki zdrowotnej
 • świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
 • podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy, rejestracji obywateli Ukrainy jako bezrobotnych lub poszukujących pracy, prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy,
 • zatrudnienia obywateli Ukrainy z punktu widzenia polskich przedsiębiorców,
 • procedury wyznaczania opiekuna tymczasowego dla małoletnich obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych,
 • zapewnienia pieczy zastępczej małoletnim obywatelom Ukrainy przez obywateli Ukrainy,
 • zapisywania dzieci do polskich szkół, przedszkoli, pomocy materialnej dla uczniów, przyjęcia na studia i kontynuacji studiów przez obywateli Ukrainy,
 • użyczenia lokalu mieszkalnego obywatelom Ukrainy i zawierania umów najmu z obywatelami Ukrainy.

Pakiet Pomocy w sprawach życia codziennego będzie obejmował świadczenie pomocy w sprawach prawnych z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy.

 

W pierwszej kolejności pomoc miałaby polegać na szczegółowym wywiadzie z 

obywatelem Ukrainy w zakresie problemu, na jaki się natknął, następnie prawnik specjalizujący się w danej tematyce wytypowany przez SeniorApp, udzielałby porady online. W razie konieczności skierowania sprawy na drogą postępowania sądowego udzielane będą porady w zakresie uzyskania pomocy z urzędu (Pakiet nie obejmuje prowadzenia spraw).

 

Projekt trwa od lipca do grudnia 2022 r.

Porady będą udzielane w siedzibie fundacji, to jest przy ulicy Narutowicza 57/2.

 

Informacje o możliwości uzyskania porad będą umieszczone na stronie Fundacji oraz w mediach społecznościowych: Facebook, LinkedIn, TikTok. Śledźcie nasze działania!

 

Liczymy, że uzyskanie fachowej pomocy prawnej pomoże zadbać o poczucie bezpieczeństwa i załatwienia spraw, które dla obywateli innego państwa są trudne i niezrozumiałe. Pomoże w asymilacji i uzyskaniu lepszej pozycji startowej do rozpoczęcia „nowego życia” na terenie Polski.

Dla nas każda pomoc jest ważna!

Fundacja SeniorApp jako organizacja społecznie odpowiedzialna tworzy programy mające na celu przełamywanie barier w dostępie do technologii dla osób wykluczonych, aby umożliwić im sprawne poruszanie się w świecie cyfrowym. 

Wesprzyj nasze działania, byśmy mogli nieść jeszcze więcej pomocy!

Dzięki Twojej cegiełce na realizację celów naszej Fundacji SeniorApp wspierasz powstawanie takich rzeczy jak:

 • tworzenie publikacji edukacyjnych, takich jak Poradnik obsługi smartfona i aplikacji mobilnych: “Polub się z telefonem”;
 • szkolenia wyjazdowe w Klubach Aktywnego Seniora, Uniwersytetach Trzeciego Wieku i Akademiach Seniora na terenie całego kraju;
 • organizowanie indywidualnych konsultacji “SMARTFON EDUKACJA”;
 • przeprowadzanie warsztatów grupowych dla Seniorów, na terenie naszego biura;
 • pokrywanie kosztów usług opiekuńczych;
 • i wiele innych!

Wybierz opcję wsparcia i przekaż dowolną kwotę na wsparcie naszej fundacji

Poznaj nasze cele

 1. Działanie na rzecz poprawy jakości życia i promocji projektów, strategii i polityk w celu poprawy jakości życia;
 2. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 3. Promocja kształcenia ustawicznego osób zatrudnionychniezatrudnionych i innych osób, które poszukują zatrudnienia na rynku pracy;
 4. Promocja koncepcji uczenia się przez całe życie;
 5. Działania na rzecz przełamywania barier technologicznych i wykluczeniu cyfrowemu wśród osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami; 
 6. Działanie na rzecz spraw społecznych, badań rynku pracy, badań rynku gospodarczego;
 7. Promocja, badanie i upowszechnianie walorów, natury, struktury i funkcji gospodarczej i społecznej współpracy, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 8. Promocja równej partycypacji mężczyzn i kobiet w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, jak również zwalczanie negatywnych stereotypów kulturalnych i  wyznaniowych  dotyczących płci;
 9. Podejmowanie działań z zakresu rewitalizacji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;
 10. Działanie na rzecz pogłębiania integracji europejskiej i pomoc w spełnianiu unijnych norm;
 11. Działanie na rzecz pogłębiania wiedzy o mechanizmach przemocy i sposobach zapobiegania przemocy wśród dorosłych;
 12. Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościamiosób chorych i osób starszych;
 13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 15. Promocja i organizacja wolontariatu.
 

Zostań wolontariuszem SeniorApp!

Wesprzyj nas!

Dane do wpłaty darowizn
Nr konta: 11 1870 1045 2078 1071 9969 0001
Tytułem: DAROWIZNA – Fundacja SeniorApp

Wpłaty z zagranicy:
Kod SWIFT/BIC: NESBPLPW
Nest Bank SA
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa
IBAN: PL 11 1870 1045 2078 1071 9969 0001

Dane do faktury
Fundacja SeniorApp
ul. Narutowicza 57/2
90-130 Łódź
NIP: 725 231 66 28
REGON: 521257796
KRS: 0000953675

Wybierz opcję wsparcia i przekaż dowolną kwotę na wsparcie naszej fundacji

Aktualności

HelpDesk