Fundacja SeniorApp z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 57/2, KRS: 0000953675, NIP: 7252316628, REGON: 521257796

Celami fundacji są:

 1. Działanie na rzecz poprawy jakości życia i promocji projektów, strategii i polityk w celu poprawy jakości życia;
 2. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 3. Promocja kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych, niezatrudnionych i innych osób, które poszukują zatrudnienia na rynku pracy;
 4. Promocja koncepcji uczenia się przez całe życie;
 5. Działania na rzecz przełamywania barier technologicznych i wykluczeniu cyfrowemu wśród osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami; 
 6. Działanie na rzecz spraw społecznych, badań rynku pracy, badań rynku gospodarczego;
 7. Promocja, badanie i upowszechnianie walorów, natury, struktury i funkcji gospodarczej i społecznej współpracy, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 8. Promocja równej partycypacji mężczyzn i kobiet w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, jak również zwalczanie negatywnych stereotypów kulturalnych i  wyznaniowych  dotyczących płci;
 9. Podejmowanie działań z zakresu rewitalizacji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;
 10. Działanie na rzecz pogłębiania integracji europejskiej i pomoc w spełnianiu unijnych norm;
 11. Działanie na rzecz pogłębiania wiedzy o mechanizmach przemocy i sposobach zapobiegania przemocy wśród dorosłych;
 12. Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób chorych i osób starszych;
 13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 15. Promocja i organizacja wolontariatu.

Numer konta Fundacji SeniorApp: 11 1870 1045 2078 1071 9969 0001