Regulamin promocji Orange

Data wprowadzenia: 18.01.2023 r.

Wersja: 1

1. Organizator

Organizatorem niniejszej promocji “SeniorApp z Orange” jest spółka SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952. działająca we współpracy z Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-326) Al. Jerozolimskie 160, wpisana do KRS pod numerem 0000010681, NIP: 5260250995, operator sieci Orange, zwana dalej: „Orange”.

2. Definicje

Poniżej zdefiniowane pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące nadane im znaczenie:

Kod rabatowy oznacza przyznawaną Uczestnikowi programu “Środy z Mój Orange” przez SeniorApp zniżkę procentową w wysokości 20% na zamówienie usługi dostępnej na platformie SeniorApp

Pracownik Organizatora – osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, lub umowy cywilnoprawnej u Organizatora, jak również podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora

Opiekun – usługodawca, oznacza osobę oferującą usługi z zakresu opieki i pomocy dla Użytkowników;

Profil oznacza profil internetowy założony przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.seniorapp.pl i/lub aplikacji mobilnej SeniorApp;

Organizator lub SeniorApp oznacza spółkę SeniorApp sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 57/2, 90-130 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Łódź, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000871282, NIP: 7252304393, REGON: 387591952.

Promocja oznacza organizowaną i prowadzoną przez Organizatora, kampanię polegającą na przyznaniu Użytkownikom Kodów Rabatowych z tytułu spełnienia przez Uczestników warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie;

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Promocji “SeniorApp z Orange”;

Strona internetowa oznacza stronę internetową należącą do SeniorApp znajdującą się pod adresem www.seniorapp.pl ;

Aplikacja oznacza zainstalowaną na urządzeniu mobilnym aplikację SeniorApp ;

Platforma lub SeniorApp platform – platforma dostępna na stronie internetowej https://seniorapp.pl oraz w formie aplikacji instalowanej i uruchamianej na urządzeniach mobilnych o nazwie SeniorApp, która umożliwia osobom korzystającym z Platformy oferowanie usług z zakresu opieki i pomocy osobom potrzebującym, poszukiwanie usług z zakresu opieki i pomocy osobom potrzebującym oraz nawiązywanie kontaktów w celu zawarcia umowy w tym zakresie;

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założyła Konto na Platformie w celu korzystania z jej możliwości; Użytkownik, zakładając Konto potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

Strony oznacza łącznie Uczestnika oraz SeniorApp;

Uczestnik oznacza osobę, która zaakceptowała regulamin programu “Środy z Mój Orange” w ramach którego przyznawane są Kody Rabatowe na usługi w aplikacji SeniorApp oraz Regulamin Promocji SeniorApp z Orange.

Pojęcia niezdefiniowane w pkt 2. niniejszego Regulaminu, pisane w dalszej części Regulaminu z dużej litery, mają znaczenie nadane im Regulaminem korzystania z Platformy SeniorApp.

3. Postanowienia ogólne

3.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji “SeniorApp z Orange”.

3.2. Promocja jest przeznaczona dla Uczestników, którzy w okresie trwania Promocji spełnią warunki określone w pkt 4. Regulaminu.

3.3. Promocja trwa w terminie 18.01.2023 r. – 01.02.2023 r. przy czym Kody Rabatowe są przyznawane w aplikacji Mój Orange w terminie od 18.01.2023 do 24.01.2023, a mogą być wykorzystane na platformie SeniorApp w terminie od 18.01.2023 do 1.02.2023.

3.4. Miejscem prowadzenia Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Warunki uczestnictwa w Promocji

Uczestnikiem może być wyłącznie Użytkownik, który spełni łącznie następujące warunki:

4.1. jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

4.2. jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

4.3. jest posiadaczem Profilu;

4.4. przystąpił do Promocji w sposób wskazany w pkt 5. Regulaminu.

4.5. W Promocji nie mogą brać udziału Pracownicy i członkowie rodziny Pracowników. Organizatora;.

5. Uczestnictwo w Promocji

Uczestnik przystępuje do Promocji poprzez:

5.1. wzięcie udziału w programie organizowanym przez Orange “Środy z Mój Orange”,

5.2  wyrażenie zgodyd na treść niniejszego Regulaminu;

5.2. wyrażenie zgody na kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celu przeprowadzenia Promocji.

5.3. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłany drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1-2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.3.1.  Wyrażenie zgód wskazanych w pkt 5.2 i 5.3 jest dobrowolne jednak konieczne celem wzięcia udziału w Promocji

5.4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji w następujących sytuacjach:

5.4.1. Uczestnik dopuści się naruszenia istotnych postanowień Regulaminu, w tym w szczególności poda nieprawdziwe lub nieaktualne dane osobowe lub złoży nieprawdziwe oświadczenia.

5.4.2. W przypadku rejestracji i posługiwania się numerem telefonu nie należącym do Uczestnika promocji lub posługiwania się numerem, do którego nie jest uprawniony –  Organizator ma prawo w każdym momencie zablokować konto oraz poprosić o potwierdzenie prawa do własności wskazanego/rejestrowego numeru na platformie SeniorApp.

5.4.3 W przypadku posługiwania się przez Uczestnika promocji fikcyjnymi danymi bądź danymi osób trzecich.

6.Zasady Promocji:

6.1. W ramach Promocji “SeniorApp z Mój Orange” Uczestnik może zamówić dowolną usługę o 20% taniej, z wyłączeniem usług partnerskich (zakładka CHCĘ WIĘCEJ na Platformie). Maksymalna wartość zamówienia podlegającego Promocji nie może przekroczyć 300 PLN, maksymalna wartość zniżki to 60 zł

6.2. Uczestnik, w ramach Promocji “SeniorApp z Mój Orange” może zamówić tylko jedną usługę.

6.3. Realizacja przyznanego kodu rabatowego jest możliwa w zakładce “Promocje” lub w momencie zamówienia usługi w module PŁATNOŚCI/AKTYWNE KODY.

6.4. Złożenie zamówienia w ramach Promocji “SeniorApp z Mój Orange” możliwe jest jedynie w terminie 18.01.2023 r. – 01.02.2023 r.

6.5 Uczestnik ma prawo do skorzystania tylko z jednego Kodu Rabatowego przy jednym zamówieniu.

6.5. Organizator nie gwarantuje przyjęcia zamówienia do realizacji przez Opiekuna, ale zapewni wszelkie wsparcie ze strony aplikacji w celu znalezienia innego Opiekuna celem realizacji danego rodzaju usługi. 

7. Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów

7.1. Uczestnik może składać Reklamacje dotyczące Promocji w formie:

pisemnej – osobiście w siedzibie SeniorApp lub przesyłką pocztową;

elektronicznej – na adres poczty elektronicznej – kontakt@seniorapp.pl.

7.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez SeniorApp bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania przez SeniorApp.

7.3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt 7.2. Regulaminu, SeniorApp przekaże Uczestnikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez SeniorApp.

7.4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na adres korespondencyjny Uczestnika lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika – na adres poczty elektronicznej Uczestnika.

8. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników jest SeniorApp. SeniorApp będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników, o których mowa w pkt 7. Regulaminu. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Promocji oraz po jego zakończeniu do dnia upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji lub do dnia wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez SeniorApp dostępne są na Stronie internetowej www.seniorapp.pl;

9. Postanowienia końcowe

Niniejsza Promocja jest sprzedażą premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. O ile co innego nie wynika z właściwych regulaminów, akcje promocyjne i konkursy organizowane przez SeniorApp nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej www.seniorapp.pl. SeniorApp zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez SeniorApp odpowiedniej informacji na Stronie internetowej ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu oraz poprzez przesłanie właściwej informacji na skrzynkę w aplikacji SeniorApp Uczestnika. Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie Uczestnikowi bezpłatnie na jego żądanie zgłoszone SeniorApp na adres poczty kontakt@seniorapp.pl.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Skip to content