REGULAMIN KONKURSU
DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU AMBASADOR SENIORAPP

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest SeniorApp Sp. z o.o. w Łodzi (90-130), przy ul. Narutowicza 57/2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000004728, („Organizator”).

2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

4. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuję wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych
w Regulaminie, traci prawo do udziału w Konkursie oraz ewentualnej Nagrody.

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2016 nr 471 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.

§ 2.
Cel i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 7 września 2021 r. po ogłoszeniu przez Organizatora informacji o Konkursie podczas publikacji informacji na stronach www.seniorapp.pl oraz na profilu w mediach społecznościowych „Projekt Ambasador SeniorApp” i kończy się 31 stycznia 2022 o godz. 23:59.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie trzech (3) Laureatów, którzy podczas trwania konkursu
organizowanego przez Organizatora, realizują następujące zadania:
Udostępnią osobom potrzebującym swój indywidualny kod polecający (referral),
a każda z tych osób potwierdzi otrzymanie kodu, wprowadzając go do aplikacji SeniorApp w zakładce PROMOCJE. Liczy się jak największa ilość wprowadzonych kodów polecających.
Udostępnią w mediach społecznościowych tj. Facebook, Instagram, przygotowane przez Organizatora materiały graficzne/wideo promujące inicjatywę SeniorApp. Liczy się jak największa ilość opublikowanych postów (komunikatów) oznaczonych @SeniorApp oraz #SeniorApp
Dokonają dystrybucji ulotek, plakatów otrzymanych od Organizatora w dozwolonych miejscach oraz skrzynkach pocztowych. Liczy się fotorelacja przesłana do organizatora z wybranych 2 miejsc dystrybucji ulotek i 2 miejsc zawieszenia plakatów oraz lista miejsc przesłana po wykonaniu zadania na adres marketing@seniorapp.pl
3. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie, powinien nie później niż do godziny 23:59 dnia 30 września 2021 r. wypełnić formularz rejestracyjny na stronie https://forms.gle/o7xXpXKezbyw5nPz5 oraz założyć konto w bezpłatnej aplikacji SeniorApp. Są to warunki obligatoryjne dla każdego z Uczestników.
4. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie, powinien nie później niż do godziny 23:59 dnia 31 stycznia 2022 r. przesłać potwierdzenie wykonania zadań, wysyłając informację na adres e-mail marketing@seniorapp.pl
4. Oceny nadesłanych zadań dokona Komisja Konkursowa składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora. Wyłącznie Komisja jest uprawniona do dokonania oceny wykonanych zadań konkursowych i wyłonienia Laureatów.
5. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję, że On albo udzielona przez niego odpowiedź nie spełnia wymogów Regulaminu, albo w przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, że sposób wykonania zadania konkursowego narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich.
6. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletni uczestnicy, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz akceptują postanowienia Regulaminu i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w § 2 ust. 2 (Uczestnicy lub pojedynczo Uczestnik).

§ 3.
Przebieg Konkursu

1. Celem zakwalifikowania się do Konkursu “Projekt Ambasador SeniorApp” należy dokonać rejestracji poprzez formularz rejestracyjny na stronie https://forms.gle/o7xXpXKezbyw5nPz5
2. Spośród Uczestników, którzy osiągną największą (najliczniejszą) ilość poleceń (zgodnie z punktem § 2.2.a), największą (najliczniejszą) ilość publikacji (zgodnie z punktem § 2.2.b) oraz dokonają dystrybucji ulotek i plakatów (zgodnie z punktem § 2.2.c), zostanie wybranych trzech (3) Uczestników, którzy w ocenie Komisji uzyskują prawo do Nagrody stając się laureatami („Laureaci”).
2. Decyzje w przedmiocie wyboru Laureatów podejmowane są przez Komisję.
3. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w dniu 7 lutego 2022 r. poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Uczestników z informacją o wygranej wraz z prośbą o przekazanie danych osobowych koniecznych do dostarczenia Nagrody. Nagrodzone odpowiedzi Laureatów, zostaną opublikowane również na stronie SeniorApp oraz w mediach społecznościowych Organizatora w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej (bez podawania danych osobowych Laureatów).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich Nagród w przypadku nadesłania mniejszej ilości odpowiedzi konkursowych spełniających wymogi Regulaminu.

§ 4.
Nagrody

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
2. Nagrodami w Konkursie są:

  • za zdobycie 1 – 3 (pierwsze, drugie, trzecie) miejsca – Voucher do Multikina na dowolny film 2D lub 3D, koszulka SeniorApp, upominek, całość o wartości 100 zł.
  • za zdobycie 4 – 6 (czwartego, piątego, szóstego) miejsca – Voucher do Multikina na dowolny film 2D, koszulka SeniorApp, upominek, całość o wartości 80 zł.
  • za zdobycie 7,8,9 i 10 (siódmego, ósmego, dziewiątego i dziesiątego) miejsca – Koszulka, upominek o wartości 50 zł.

Łączna wartość Nagród wynosi 740,00 zł.

3. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia Laureatów, na adres Laureata podany Organizatorowi w wiadomości potwierdzającej otrzymanie Nagrody. Jeżeli Laureat nie potwierdzi (odpowiadając na e-mail z Nagrodą) otrzymania Nagrody i jej przyjęcia do 14 dni od momentu przesłania wiadomości o wygranej – traci prawo do Nagrody.
4. Laureatom nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym wymiany na ekwiwalent pieniężny.
5. Organizator przyznaje Laureatom dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości
odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie,
liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości nagród rzeczowych. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego wygrywające osoby („ubruttowienie nagrody”) zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361t.j.).

6. Organizator, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 5 powyżej, jest odpowiedzialny za pobór i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród w wysokości 10%.

§ 5.
Ochrona danych osobowych

1. Przystąpienie do oraz uczestnictwo w Konkursie, będzie wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników oraz Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

2. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia oraz dodatkowo (w przypadku Laureatów Konkursu): adres korespondencyjny oraz numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora, występującego w charakterze administratora (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w dalszej części jako „RODO”).

3. Dane osobowe w powyżej wskazanym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem Konkursu, a w szczególności w celu wyboru zwycięskich odpowiedzi przez Komisję oraz – w przypadku Laureatów Konkursu – przyznania i wysyłki Nagrody, prowadzenia komunikacji elektronicznej w tym zakresie oraz w celach podatkowych/rozliczeniowych.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, jest art. 6.1(a) RODO: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz (w przypadku Laureatów Konkursu): art. 6.1(c) RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (w zakresie obowiązków podatkowych/rozliczeniowych). Przygotowanie i udzielenie (przekazanie) Organizatorowi odpowiedzi na realizowane zadanie Konkursowe zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, będzie rozumiane jako wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyżej wskazanym zakresie. Wyrażenie zgody poprzez działanie opisane w zdaniu poprzedzającym ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne, aby było możliwe uczestnictwo w Konkursie. Nieudzielenie zgody lub późniejsze jej wycofanie, jak również przesłanie wniosku o usunięcie danych, uniemożliwi przystąpienie oraz uczestnictwo w Konkursie. Uczestnicy oraz Laureaci Konkursu, poprzez przygotowanie i udzielenie (przekazanie) Organizatorowi odpowiedzi na zadane pytanie Konkursowe, potwierdzają uprzednie zapoznanie się z oraz akceptację zasad przetwarzania danych osobowych wskazanych w Regulaminie.

5. Dostęp do danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu – w niezbędnym zakresie – mogą uzyskać upoważnieni: pracownicy i przedstawiciele Organizatora, podmiotów przetwarzających (w szczególności zapewniających prawidłową obsługę infrastruktury teleinformatycznej Organizatora) oraz (w przypadku Laureatów Konkursu) inni odbiorcy danych osobowych: firma kurierska (w celu wysyłki Nagrody). Wybrane odpowiedzi Konkursowe zostaną również umieszczone na profilach społecznościowych Organizatora, jednak w zakresie niepozwalającym na ich przypisanie do konkretnych Uczestników lub Laureatów Konkursu (nieidentyfikujących takich Uczestników lub Laureatów).

6. Dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone przez Organizatora, z uwzględnieniem wymagań prawnych oraz wewnątrzfirmowych standardów i procedur bezpieczeństwa w tym zakresie, w tym także z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w sytuacji, gdyby przetwarzanie obejmowało konieczność ich przekazywania poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia realizacji celów wskazanych powyżej albo wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub Laureata (w sytuacji, w której podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Organizator może zachować niezbędną, ograniczoną część danych osobowych dotyczących Uczestnika lub Laureata w przypadku, gdyby niezbędne okazało się to dla celów wykazania zgodności z przepisami prawa, przez okres do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń (w tym także dla celów sprawozdawczości podatkowej i rozliczeniowej, w przypadku zwycięstwa Uczestnika w Konkursie).

8. Uczestnicy oraz Laureaci Konkursu, jako podmioty danych (osoby, których dane dotyczą),
rozumieją, że mają prawo (w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony danych osobowych – RODO), do żądania: udzielenia dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (co jednak nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przez wycofaniem zgody), otrzymania kopii danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa, mogą być egzekwowane poprzez kontakt z przedstawicielami Organizatora pod następującymi adresem: marketing@serniorapp.pl oraz rodo@seniorapp.pl. Ponadto, w razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnikom lub Laureatom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6.
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 14 dni licząc od ogłoszenia wyników Konkursu, w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Organizatora, wskazany w § 7 ust. 5 Regulaminu.
2. Reklamacje winny wskazywać dane Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz wskazanie jej przyczyn.
3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji (w zależności od drogi jaką złożył reklamację) listem poleconym lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja.
4. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 7.
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników na stronie seniorapp.pl pod adresem: www.seniorapp.pl/ambasador
2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres marketing@seniorapp.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku Laureata, powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Konkursem.
5. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się
z przedstawicielami Organizatora pod adresem e-mail: marketing@seniorapp.pl

REGULAMIN KONKURSU
DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU AMBASADOR SENIORAPP

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest SeniorApp Sp. z o.o. w Łodzi (90-130), przy ul. Narutowicza 57/2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000004728, („Organizator”).

2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

4. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuję wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych
w Regulaminie, traci prawo do udziału w Konkursie oraz ewentualnej Nagrody.

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2016 nr 471 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.

§ 2.
Cel i zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 7 września 2021 r. po ogłoszeniu przez Organizatora informacji o Konkursie podczas publikacji informacji na stronach www.seniorapp.pl oraz na profilu w mediach społecznościowych „Projekt Ambasador SeniorApp” i kończy się 31 stycznia 2022 o godz. 23:59.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie trzech (3) Laureatów, którzy podczas trwania konkursu
organizowanego przez Organizatora, realizują następujące zadania:
Udostępnią osobom potrzebującym swój indywidualny kod polecający (referral),
a każda z tych osób potwierdzi otrzymanie kodu, wprowadzając go do aplikacji SeniorApp w zakładce PROMOCJE. Liczy się jak największa ilość wprowadzonych kodów polecających.
Udostępnią w mediach społecznościowych tj. Facebook, Instagram, przygotowane przez Organizatora materiały graficzne/wideo promujące inicjatywę SeniorApp. Liczy się jak największa ilość opublikowanych postów (komunikatów) oznaczonych @SeniorApp oraz #SeniorApp
Dokonają dystrybucji ulotek, plakatów otrzymanych od Organizatora w dozwolonych miejscach oraz skrzynkach pocztowych. Liczy się fotorelacja przesłana do organizatora z wybranych 2 miejsc dystrybucji ulotek i 2 miejsc zawieszenia plakatów oraz lista miejsc przesłana po wykonaniu zadania na adres marketing@seniorapp.pl
3. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie, powinien nie później niż do godziny 23:59 dnia 30 września 2021 r. wypełnić formularz rejestracyjny na stronie https://forms.gle/o7xXpXKezbyw5nPz5 oraz założyć konto w bezpłatnej aplikacji SeniorApp. Są to warunki obligatoryjne dla każdego z Uczestników.
4. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie, powinien nie później niż do godziny 23:59 dnia 31 stycznia 2022 r. przesłać potwierdzenie wykonania zadań, wysyłając informację na adres e-mail marketing@seniorapp.pl
4. Oceny nadesłanych zadań dokona Komisja Konkursowa składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora. Wyłącznie Komisja jest uprawniona do dokonania oceny wykonanych zadań konkursowych i wyłonienia Laureatów.
5. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję, że On albo udzielona przez niego odpowiedź nie spełnia wymogów Regulaminu, albo w przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, że sposób wykonania zadania konkursowego narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich.
6. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletni uczestnicy, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz akceptują postanowienia Regulaminu i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w § 2 ust. 2 (Uczestnicy lub pojedynczo Uczestnik).

§ 3.
Przebieg Konkursu

1. Celem zakwalifikowania się do Konkursu “Projekt Ambasador SeniorApp” należy dokonać rejestracji poprzez formularz rejestracyjny na stronie https://forms.gle/o7xXpXKezbyw5nPz5
2. Spośród Uczestników, którzy osiągną największą (najliczniejszą) ilość poleceń (zgodnie z punktem § 2.2.a), największą (najliczniejszą) ilość publikacji (zgodnie z punktem § 2.2.b) oraz dokonają dystrybucji ulotek i plakatów (zgodnie z punktem § 2.2.c), zostanie wybranych trzech (3) Uczestników, którzy w ocenie Komisji uzyskują prawo do Nagrody stając się laureatami („Laureaci”).
2. Decyzje w przedmiocie wyboru Laureatów podejmowane są przez Komisję.
3. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w dniu 7 lutego 2022 r. poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Uczestników z informacją o wygranej wraz z prośbą o przekazanie danych osobowych koniecznych do dostarczenia Nagrody. Nagrodzone odpowiedzi Laureatów, zostaną opublikowane również na stronie SeniorApp oraz w mediach społecznościowych Organizatora w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej (bez podawania danych osobowych Laureatów).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich Nagród w przypadku nadesłania mniejszej ilości odpowiedzi konkursowych spełniających wymogi Regulaminu.

§ 4.
Nagrody

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
2. Nagrodami w Konkursie są:

  • za zdobycie 1 – 3 (pierwsze, drugie, trzecie) miejsca – Voucher do Multikina na dowolny film 2D lub 3D, koszulka SeniorApp, upominek, całość o wartości 100 zł.
  • za zdobycie 4 – 6 (czwartego, piątego, szóstego) miejsca – Voucher do Multikina na dowolny film 2D, koszulka SeniorApp, upominek, całość o wartości 80 zł.
  • za zdobycie 7,8,9 i 10 (siódmego, ósmego, dziewiątego i dziesiątego) miejsca – Koszulka, upominek o wartości 50 zł.

Łączna wartość Nagród wynosi 740,00 zł.

3. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia Laureatów, na adres Laureata podany Organizatorowi w wiadomości potwierdzającej otrzymanie Nagrody. Jeżeli Laureat nie potwierdzi (odpowiadając na e-mail z Nagrodą) otrzymania Nagrody i jej przyjęcia do 14 dni od momentu przesłania wiadomości o wygranej – traci prawo do Nagrody.
4. Laureatom nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym wymiany na ekwiwalent pieniężny.
5. Organizator przyznaje Laureatom dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości
odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie,
liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości nagród rzeczowych. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego wygrywające osoby („ubruttowienie nagrody”) zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361t.j.).

6. Organizator, zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 5 powyżej, jest odpowiedzialny za pobór i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród w wysokości 10%.

§ 5.
Ochrona danych osobowych

1. Przystąpienie do oraz uczestnictwo w Konkursie, będzie wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników oraz Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

2. Dane osobowe Uczestników i Laureatów Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia oraz dodatkowo (w przypadku Laureatów Konkursu): adres korespondencyjny oraz numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora, występującego w charakterze administratora (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w dalszej części jako „RODO”).

3. Dane osobowe w powyżej wskazanym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem Konkursu, a w szczególności w celu wyboru zwycięskich odpowiedzi przez Komisję oraz – w przypadku Laureatów Konkursu – przyznania i wysyłki Nagrody, prowadzenia komunikacji elektronicznej w tym zakresie oraz w celach podatkowych/rozliczeniowych.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, jest art. 6.1(a) RODO: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz (w przypadku Laureatów Konkursu): art. 6.1(c) RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (w zakresie obowiązków podatkowych/rozliczeniowych). Przygotowanie i udzielenie (przekazanie) Organizatorowi odpowiedzi na realizowane zadanie Konkursowe zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, będzie rozumiane jako wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyżej wskazanym zakresie. Wyrażenie zgody poprzez działanie opisane w zdaniu poprzedzającym ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne, aby było możliwe uczestnictwo w Konkursie. Nieudzielenie zgody lub późniejsze jej wycofanie, jak również przesłanie wniosku o usunięcie danych, uniemożliwi przystąpienie oraz uczestnictwo w Konkursie. Uczestnicy oraz Laureaci Konkursu, poprzez przygotowanie i udzielenie (przekazanie) Organizatorowi odpowiedzi na zadane pytanie Konkursowe, potwierdzają uprzednie zapoznanie się z oraz akceptację zasad przetwarzania danych osobowych wskazanych w Regulaminie.

5. Dostęp do danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu – w niezbędnym zakresie – mogą uzyskać upoważnieni: pracownicy i przedstawiciele Organizatora, podmiotów przetwarzających (w szczególności zapewniających prawidłową obsługę infrastruktury teleinformatycznej Organizatora) oraz (w przypadku Laureatów Konkursu) inni odbiorcy danych osobowych: firma kurierska (w celu wysyłki Nagrody). Wybrane odpowiedzi Konkursowe zostaną również umieszczone na profilach społecznościowych Organizatora, jednak w zakresie niepozwalającym na ich przypisanie do konkretnych Uczestników lub Laureatów Konkursu (nieidentyfikujących takich Uczestników lub Laureatów).

6. Dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone przez Organizatora, z uwzględnieniem wymagań prawnych oraz wewnątrzfirmowych standardów i procedur bezpieczeństwa w tym zakresie, w tym także z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w sytuacji, gdyby przetwarzanie obejmowało konieczność ich przekazywania poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia realizacji celów wskazanych powyżej albo wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub Laureata (w sytuacji, w której podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Organizator może zachować niezbędną, ograniczoną część danych osobowych dotyczących Uczestnika lub Laureata w przypadku, gdyby niezbędne okazało się to dla celów wykazania zgodności z przepisami prawa, przez okres do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń (w tym także dla celów sprawozdawczości podatkowej i rozliczeniowej, w przypadku zwycięstwa Uczestnika w Konkursie).

8. Uczestnicy oraz Laureaci Konkursu, jako podmioty danych (osoby, których dane dotyczą),
rozumieją, że mają prawo (w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony danych osobowych – RODO), do żądania: udzielenia dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (co jednak nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przez wycofaniem zgody), otrzymania kopii danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa, mogą być egzekwowane poprzez kontakt z przedstawicielami Organizatora pod następującymi adresem: marketing@serniorapp.pl oraz rodo@seniorapp.pl. Ponadto, w razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnikom lub Laureatom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6.
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 14 dni licząc od ogłoszenia wyników Konkursu, w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Organizatora, wskazany w § 7 ust. 5 Regulaminu.
2. Reklamacje winny wskazywać dane Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz wskazanie jej przyczyn.
3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji (w zależności od drogi jaką złożył reklamację) listem poleconym lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja.
4. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 7.
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników na stronie seniorapp.pl pod adresem: www.seniorapp.pl/ambasador
2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres marketing@seniorapp.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku Laureata, powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Konkursem.
5. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się
z przedstawicielami Organizatora pod adresem e-mail: marketing@seniorapp.pl

Jak podobał Ci się ten artykuł?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.